Hotărârea nr. 172/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 172 / 2003

MUNICIPIULBUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Zona Aglantzia a Nicosiei - Cipru

 

 

 

          Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Zona Aglantzia a Nicosiei - Cipru , precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

          Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare Raportul de specialitate al Serviciului Imagine, Cultura, Mass-Media din cadrul Primariei Sectorului 1;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucurestinr.113/2003 privind aprobarea cooperarii Consiliului local al Sectorului 1cu Zona Aglantzia a Nicosiei – Cipru;

          Vazand avizul favorabil al Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/2668/9.06.2003;

          In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata,

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba Acordul de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Zona Aglantzia a Nicosiei -  Cipru prezentat in anexa care face parte din prezenta hotarare.

 

          Art.2. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze Acordul mentionat la art.1, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Serviciul Imagine, Cultura si Mass-Media vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                       SECRETAR

                                                                                        Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nr.:   172

          Data: 23.07.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                          Nr.172/23.07.2003

                                                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                          Sergiu Ionescu

 

 

 

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Zonei (Cartierului) Aglantzia (Cipru)

 

 

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul Zonei (Cartierului) Aglantzia (Cipru), denumite in continuare Parti,

Intarind relatiile de prietenie care unesc cele doua Parti,

Dorind strangerea colaborariii  intre cele doua Parti in domeniile economic, social si cultural,

Convinsi de faptul ca aceasta consolidare a schimburilor si cooperarii intre cele doua Parti va contribui la dezvoltarea relatiilor de prietenie intre cetatenii lor

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor promova cooperarea in toate domeniile de interes comun, care cad in sfera lor de competenta.

 

Art.2. Partile vor contribui si sprijini schimbul de informatii si experiente referitoare la dezvoltarea orasului lor, in particular in materie de planificare urbana, transport public, gestiune a deseurilor si protectia mediului inconjurator.

 

Art.3. Partile vor  incuraja stabilirea de parteneriate intre asociatii, organisme, intreprinderi, universitati si institutii specifice, in spiritul prezentului acord.

 

 Art.4. Programele concrete de colaborare ce urmeaza a fi derulate in parteneriat vor fi stabilite de comun acord.

 

Art.5. Prezentul  Acord de Cooperare va intra in vigoare de la data semnarii acestuia de catre autoritatile competente..

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  greaca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Andreas Petrou

 

            Primarul                                              Primarul

Sectorului 1 al                         Zonei (Cartierului) Aglantzia 

Municipiului Bucuresti