Hotărârea nr. 171/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 171 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii folosintei gratuite,   a unor spatii   din

imobilul situat in P-ta Amzei nr.13, Sector 1

 

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

Bucuresti si Raportul de Specialitate intocmit de S.C. Economat 2001 S.R.L.;

            Avand in vedere avizele Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/2001 prin care imobilul din P-ta Amzei nr.13 este transmis in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Tinand seama de dispozitiile art.12 alin.(3) si art.17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul art. 46, alin. (1), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta, cu titlu gratuit,  a spatiilor din imobilul situat in P-ta Amzei nr.13 Bucuresti, Sector 1  catre Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism, Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmaselor Veteranilor, Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, pe termen de 1 an cu drept de prelungire la solicitarea acestora, identificate conform planului din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

            Art.2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu de lucru al Consiliului Local vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                            

          PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA,

                     Sergiu Ionescu

                                                                                                        SECRETAR

                                                                                                        Lavinia Paul

 

 

 

 

 

            Nr.: 171

            Data: 23.07.2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                      Nr.171/23.07.2003

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                     Sergiu Ionescu

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Spatii libere/imobil P-ta Amzei nr.13

Solicitanti

Observatii

Camera 3 (19,20 mp) - et.4

Asociatia Nationala pentru Copii si Adulti cu Autism

Folosinta gratuita

Camera 1(21,30 mp), camera.8 (19.40 mp) - et.1

Camera 1 (19,30 mp) – et.4

Uniunea Veteranilor de Razboi si a Urmaselor Veteranilor

Folosinta gratuita

Camera 4 (19,40 mp), camera 6 (13,20 mp) – et.1

Crucea Rosie

Folosinta gratuita