Hotărârea nr. 170/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 170 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

PRIMARIA SECTORULUI 1

         

 

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii din domeniul privat al statului si folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a unui bun imobil

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1  si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul Legislatie Avizare Contracte ;

Fata de prevederile H.G.R. nr. 455/23.05.2002 privind Programul de guvernare pe perioada 2001-2004 cap. III/4 (Ameliorarea conditiilor de trai si constructia de locuinte);

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2002 si nr.628/2002 imobilele (terenuri) in suprafata de 62,422 ha situat in Municipiul Bucuresti, str. Campul Pipera, sect. 1 si, respectiv 53,5364 ha situat in com. Voluntari, judetul Ilfov au fost trecute din proprietatea publica a statului si administrarea  MApN in proprietatea privata a statului si folosinta gratuita a ANL ;

Tinand seama de solicitarea Directiei Generale pentru Constructii Locuinte – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului inregistrata la Primaria Sectorului 1 sub nr.937/16.07.2003 ;

          In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala;

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARASTE:

         

 

ART. 1. Se aproba transmiterea din domeniul  privat al statului si folosinta gratuita a Agentiei Nationale pentru Locuinte, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului – teren, in suprafata de 39,50 ha , situat in Bucuresti, str. Cp. Pipera, sector 1.

 

 

ART. 2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Serviciul Reglemantari Urbanistice, Cadastru, Fond Funciar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA,

        Catalin Kritikos                                                   SECRETAR

                                                                                      Lavinia Paul

 

 

 

Nr.:170

Data: 21.07.2003