Hotărârea nr. 169/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 169 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/29.05.2003

 

 

                In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.83/2003 privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Consiliul orasului Catania – Italia;

          Vazand Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/29.05.2003 privind  aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul orasului Catania (Republica Italia);     

Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sectorului 1;

          In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba modificarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Orasului Catania – Italia, anexa  la Hotararea Consiliului Local nr. 120/29.05.2003 , dupa cum urmeaza:

 

Art.2. va avea urmatorul cuprins:

Art.2. Partile vor promova schimbul de informatii si experienta in scopul dezvoltarii celor doua orase, in mod deosebit,in domeniul administratiei publice locale, precum si in domeniul planificarii urbane, transportului public, salubritatii, protectiei sanatatii, bunastarii, protectiei mediului si al schimburilor comerciale.”

 

Art.5 va avea urmatorul cuprins:

“Art.5. Partile vor incuraja, in conformitate cu legislatia in vigoare, in fiecare dintre  cele doua state, cooperarea economica dintre oamenii de afaceri din cele doua orase, utilizand colaborarea cu toate Asociatiile cu diverse profile de activitate si vor asigura schimbul de informatii care constituie suportul acestei cooperari.”

 

          Art.2. Celelalte prevederi ale Acordului de cooperare aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.120/29.05.2003 raman neschimbate.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                     Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                      Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:  169

          Data: 10.07.2003