Hotărârea nr. 167/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 167 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARARE

privind numirea domnului FLEACA DANUT-IOAN in functia de

director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1

 

 

 

          Vazand rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala, consemnat in procesul-verbal incheiat de Comisia unica de selectare, angajare si promovare a personalului, in care a fost declarat ADMIS domnul FLEACA DANUT-IOAN;

                Vazand  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane;

          Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei  pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea  drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

          In temeiul prevederilor Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.68/2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor atributii stabilite prin art.95, lit.”h” si nr.72/2002 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor atributii privind protectia sociala;

          In baza prevederilor art.12, art.30 si art.31, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului  Romaniei nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sistemul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor  pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          In baza prevederilor art.95, alin.(2), lit.”h” si art.98, alin.(1), lit.”u” si art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind  administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Domnul FLEACA DANUT-IOAN se numeste in functia de conducere de director general al Directiei Generale de Asistenta Sociala.

          Art.2. De la data angajarii, domnul FLEACA DANUT-IOAN va fi supus unei perioade de proba de 90 de zile.

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Resurse Umane si Directia Generala de Asistenta Sociala vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu                

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:  167

Data: 10.07.2003