Hotărârea nr. 166/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 166 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                        

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂ RÂRE

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.109/29.05.2003

 

 

Tinand seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si de Raportul de specialitate intocmit de Directorul Administratiei  Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare – Sector 1 ;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

Vazand prevederile Hotararii Consiliului Local nr.109/29.05.2003 privind aprobarea colaborarii Consiliului Local al Sectorului 1 cu Fundatia pentru copii « RONALD MCDONALD » pentru derularea in parteneriat a Proiectului Casa Ronand McDonald cu transmiterea folosintei gratuite a terenului situat in Str.Clopotarii Vechi pentru o perioada de 5 ani ;

Luand act de interventia Fundatiei prin care se solicita punerea la dispozitie acestora in mod gratuit a terenului in cauza, pe o perioada de cel putin 10 ani, cu posibilitatea de prelungire  ulterioara  a contractului, in conditiile in care Casa nu-si schimba obiectul de activitate caritabila ;

Vazand avizul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti nr.645/14.05.2003 si aprobarea Ministerului Sanatatii si Familiei, conform Ordinului Ministrului nr.13/2002 ;

In temeiul art.12, alin.(3) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul  juridic al acesteia si art.46, alin.(2) coroborat cu art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se modifica art.2, alin.(1) al Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.109/29.05.2003 care va avea urmatorul cuprins :

«  transmiterea folosintei gratuite a terenului situat in Str.Clopotarii Vechi  cu o suprafata de 365 mp se face pentru o perioada de 10 ani. »

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.109/29.05.2003 raman neschimbate.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu               

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:  166

Data: 10.07.2003