Hotărârea nr. 165/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 165 / 2003
MUNICIPIUL BUCURESTI                                           

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii

si Regulamentului de  Organizare si Functionare ale Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, Raportul de specialitate prezentat de Directorul Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare – Sector 1 si Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 1 ;

Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 15/23.01.2003 privind exercitarea de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor de infiintare a Administratiilor Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice, precum si de aprobare a organigramelor, statelor de functii si regulamentelor de organizare si functionare ale acestor institutii publice;

          Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local ;

          In baza prevederilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unele unitati sanitare de interes local din domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului Bucuresti ;

          Conform prevederilor Legii nr. 3/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local ;

          În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului salarizat potrivit O.U.G.R. nr. 24/2002 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat, potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica ;

          În temeiul prevederilor art.95, alin.(2), lit.“h” si lit.“e” si art.46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 
          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba Organigrama Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 asa cum este prezentata în Anexa nr. 1, care face parte integranta din aceasta hotarare.

          Art.2.  Structura organizatorica a Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 cuprinde un numar de 54 posturi.

          Art.3. Se aproba Statul de functii al Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1,  conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1,  conform Anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Hotararile anterioare ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, precum si orice alte dispozitii contrare,  isi inceteaza valabilitatea.     

          Art.6. Primarul, Viceprimarii, Secretarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Directia Management Economic, Serviciul Resurse Umane si Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile  prezentei hotarari.

                                   

          PRESEDINTE DE SEDINTA,               CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu               

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.:  165

Data: 10.07.2003

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                      ANEXA nr.2

Consiliul Local al Sectorului 1              la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                      Nr. 165/10.07.2003

                                                                                          PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                               Sergiu Ionescu

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCTII

 AL ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1

elaborat in conformitate cu prevederile  O.U.G.R. nr.191/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIA

 

 

 

Nive-lul studii-lor

 

 

 

Gradul/

treapta profesio-nal(a)

 

 

 

Salariul de

incadrare (mii lei)

 

 

 

 

Nr. posturi

-total-

 

Indemniza-

tia de conducere

in % din

salariul de

baza

limita maxima

De executie

De conducere

 

 

Min.

Max.

 

 

1

2

3

5

6

7

 

8

ANEXA VI/1-a

 OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

1

50

 

DIR. ADJ.

 

 

 

 

1

40

 

SEF SERVICIU

 

 

 

 

3

30

 

SEF BIROU

 

 

 

 

7

25

ANEXA II-a

 OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

CONS. JURIDIC

 

S

IA

3.400

6.615

1

 

CONS. JURIDIC

 

S

II

2.800

5.241

2

 

INSP.SPEC

 

S

IA

2.850

5.929

19

 

INSP.SPEC

 

S

I

2.800

5.241

3

 

INSP.SPEC

 

S

II

2.750

4.553

1

 

INSP.SPEC.

 

S

III

2.700

4.125

1

 

INSPECTOR

 

SSD

IA

2.750

4.212

5

 

INSPECTOR

 

M

IA

2.750

3.868

3

 

INSPECTOR

 

M

I

2.700

3.610

2

 

REFERENT

 

M

IA

2.750

3.868

5

 

REFERENT

 

M

I

2.700

3.610

1

 

ANEXA V/1-a

OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

MERCEOLOG

 

M

IA

2.750

3.482

1

 

ANEXA V/2-a

 OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

FUNCTIONAR.

 

M

I

2.700

3.201

2

 

CASIER

 

M

I

2.600

3.274

1

 

ARHIVAR

 

M

I

2.700

3.201

1

 

CURIER

 

 

I

2.550

2.650

1

 

INGRIJITOR

 

 

I

2.550

2.650

2

 

MUNC. CALIF.

 

 

I

2.800

3.537

3

 

T O T A L

POSTURI

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1        la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                Nr.165/10.07.2003

                                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                                                                   Sergiu Ionescu       

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL  ADMINISTRAŢIEI  FONDULUI IMOBILIAR AL

UNITĂŢILOR  SANITARE PUBLICE – SECTOR 1

 

 

                                    CAPITOLUL 1 – Dispoziţii generale

 

               Art.1.  Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 (denumită în continuare A.F.I.U.S.P.), este înfiinţată şi funcţionează în baza prevederilor O.G.R. nr.70/2002, privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local şi a H.G.R. nr.1096/2002, privind trecerea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unele unităţi sanitare de interes local din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

              Art.2. A.F.I.U.S.P. funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local al Sectorului 1,coordonată de Primar şi are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice  şi unităţile de asistenţă medico – sociale de  interes local, precum si a terenurilor aferente acestora.

             Art.3. A.F.I.U.S.P.  sprijină dezvoltarea instituţională a unităţilor sanitare publice şi a untăţilor medico – sociale de interes local şi urmăreşte integrarea acestora în programele de dezvoltare socio – economică la nivelul comunităţilor locale.

             Art.4. A.F.I.U.S.P., ca instituţie publică de interes local,are personalitate juridică, este titulară de buget şi ordonator secundar de credite.

             Art.5. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de A.F.I.U.S.P. în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul local.

             A.F.I.U.S.P.  poate folosi pentru desfăşurarea şi lărgirea activităţii sale mijloace materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice,din ţară sau străinătate,sub formă de donaţii şi sponsorizări,cu respectarea dispoziţiilor legale.

             Art.6. A.F.I.U.S.P. are sediul în municipiul Bucureşti,Sector 1, Piata Amzei nr. 13.

 

CAPITOLUL II – Conducerea  Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

                                                                                

              Art.7. Conducerea   A.F.I.U.S.P. – Sector 1 se asigură prin Director .

 

              Art.8 DIRECTORUL A.F.I.U.S.P.  asigură conducerea executivă a şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

               Condiţii pentru ocuparea postului: licenţiat al învăţământului universitar de lungă durată sau absolvent al învăţământului postuniversitar în domeniul ştiinţelor juridice, tehnice sau economice.

              Art.9. Directorul A.F.I.U.S.P. îndeplineşte, în condiţiile legii,următoarele atribuţii:

           - aprobă documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii specifice profilului institutiei, finanţate de Primăria Sectorului 1 şi propune achiziţionarea de utilaje pentru executarea investiţiilor prevăzute în programe,precum şi pentru buna desfăşurare a activităţii;

            - organizează recrutarea, selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului, răspunde de organizarea şi buna funcţionare a activităţii de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor;

            - hotărăşte, în condiţiile legii, eliberarea din funcţii a şefilor de servicii, birouri şi compartimente pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau abateri disciplinare repetate;

             - stabileşte măsuri pentru îmbunătăţirea organizării activităţii, în vederea asigurării unui caracter continuu  al acesteia;

             - stabileşte măsurile tehnico – organizatorice şi analizează  periodic   aplicarea lor în vederea  realizării programelor, mobilizării rezervelor din unitate şi valorificării superioare a resurselor materiale şi umane;

              - aprobă structura organizatorică,pe baza normelor  unitare de structură  şi  a structurilor tip şi aprobă regulamentul de ordine interioara al unităţii;

              - stabileşte programul de elaborare şi reexaminare a normelor  şi normativelor de muncă locale,precum şi programul de măsuri pentru realizarea sarcinilor ce decurg din obiectul de activitate;

              - asigură luarea  tuturor  măsurilor    pentru  cunoaşterea şi aplicarea legilor şi hotărârilor Guvernului ce se referă la obiectul de activitate;

              - reprezintă A.F.I.U.S.P. în relaţiile cu celelalte instituţii şi O.N.G. – uri;

              - exercită atribuţii ce revin A.F.I.U.S.P.  în calitate de persoană juridică;

              - exercită funcţia de ordonator de credite al unităţii;

              - întocmeşte proiectul bugetului propriu al A.F.I.U.S.P. şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar,pe care le supune aprobării Consiliului Local;

              - elaborează proiecte anuale şi strategii pe termen mediu pentru întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidări, extindere şi modernizări a unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asiatenţă medico – sociale ;

              - prezintă spre avizarea Consiliului Local şi înaintează spre aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei propuneri privind înfiinţarea,reorganizarea şi desfiinţarea unităţilor sanitare publice,după caz,precum şi de schimbare a profilului sau denumirii acestor unităţi ;

              - stabileşte măsuri pentru aprovizionare cu materiale, combustibili, piese de schimb etc., în vederea realizării în totalitate a programelor ;

              - organizează datele şi informaţiile, precum şi circulaţia acestora în cadrul A.F.I.U.S.P. şi în afara ei ;

              - în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, aprobă atribuţiile personalului din instituţie cuprinse în fişa postului, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale ;

              - stabileşte, împreună cu serviciile administrative ale unităţilor de sănătate publică şi ale unităţilor de asistenţă medico-sociale, nevoile de întreţinere şi reparaţii a imobilelor în care acestea îşi desfăşoară activitatea ;

              - respunde de punerea în practică a planului de investiţii, reparaţii şi consolidări a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de sănătate publică şi a unităţilor de asistenţă medico-sociale ;

              - răspunde de perfecţionarea pregătirii profesionale a subordonaţilor, asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor ;

              - urmăreşte respectarea normelor de disciplină a muncii de către personalul instituţiei ;

              - prezintă Consiliului Local spre aprobare,propuneri de înfiinţare a unor unităţi de asistenţă medico – sociale,prin reorganizarea unor unităţi sanitare publice şi cere,în acest sens, avizul  Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice ;

              - prezintă Primarului, pentru avizare, proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile sanitare publice ;

              - aprobă ştatul de plată al  A.F.I.U.S.P., numeste şi eliberează din funcţie personalul instituţiei,potrivit legii;

              - elaborează şi propune spre aprobarea Consiliului Local, ştatul de funcţii al instituţiei;

              - coordonează activitatea: Compartimentului audit public intern, Biroul resurse umane, protectia muncii,P.S.I., Biroul juridic, Biroul tehnic patrimoniu, Serviciul urmărire şi recepţie lucrări, Serviciul investiţii – contracte, Biroul aprovizionare tehnico – materiale, Serviciul administrativ ;

              - întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate al instituţiei şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local ;

            Directorul  îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local şi dispozitii ale Primarului Sectorului 1.

            În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul  emite decizii.

            Directorul  reprezintă A.F.I.U.S.P. în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice,cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.

 

              Art.10 – DIRECTORUL  ADJUNCT  ECONOMIC

 

              Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare în domeniul economic.

             Are următoarele atribuţii generale:

            - se subordonează Directorului A.F.I.U.S.P.;

            - analizează periodic şi răspunde de modul cum sunt exploatate, întreţinute şi reparate fondurile fixe din dotare şi ia măsuri în vederea asigurării unei utilizări cât mai raţionale a acestora;

            - analizează evoluţia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;

            - elaborează bugetul de cheltuieli şi volumul total al cheltuielilor ce se fac pe seama bugetului aprobat pe un an, defalcat pe trimestre, conform articolelor de execuţie bugetară;coordonează  şi  răspunde  de  buna  funcţionare  a  Biroului buget,executie bugetara, Biroului financiar, Biroului contabilitate şi activitatea financiar – contabilă extrabugetară;

            - controlează modul de respectare şi aplicare  a  legislaţiei  specifică  structurii conduse;

            - organizează datele şi informaţiile, precum  şi  circulaţia  acestora  în  cadrul A.F.I.U.S.P.;

            - stabileşte, în termen de 30 de zile,de la aprobarea prezentului Regulament de organizare şi funcţionare, atribuţii exprese în fişele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcţiei şi pregătirii profesionale;

            - întocmeşte  şi  prezintă  spre  aprobare, bugetul  de venituri  şi  cheltuieli  al A.F.I.U.S.P. ;

            - conlucrează  cu  directorii  economici ( contabilii şefi )  ai  unităţilor  sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale la întocmirea bugetelor anuale de venituri şi cheltuieli a acestora şi urmăreşte modalitatea de execuţie bugetară a fondurilor alocate din bugetul local ;

            - analizează şi semnează balanţa de verificare analitică şi sintetică;

             - urmăreşte respectarea prevederilor legale în domeniul economico – financiar şi de gestionare a fondurilor alocate din bugetul local pentru finanţarea unităţilor sanitare publice şi  unităţilor de asistenţă medico – sociale;

             - cu aprobarea Primarului Sectorului 1, organizează  şi execută controale specifice la unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico – sociale pentru a stabili dacă fondurile alocate din bugetul local sunt folosite şi gestionate conform prevederilor legale ;

             - numeşte, la sfârşitul anului, comisiile de inventariere a patrimoniului;

             - contrasemnează toate documentele economico –financiare ale A.F.I.U.S.P.,care ies din cadrul instituţiei;

             - numeşte, conform Ordinului  123/2001,  persoana   care   exercită   controlul financiar preventiv propriu ;

             - colaborează  cu  Primăria  Sectorului 1, Administraţia  Financiară  Sector 1, Trezoreria Sector 1,serviciile financiar – contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale,precum şi cu alte instituţii de profil,cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate ;

             - răspunde   de   perfecţionarea   pregătirii   profesionale  a  subordonaţilor şi asigură mijloacele necesare bunei desfăşurări  a activităţii;

             - răspunde de respectarea,de către personalul aflat în subordine,  a normelor de disciplină a muncii şi,când situaţia o cere,ia măsuri de sancţionare;

             - colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale instituţiei;

             - întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local şi ale proiectelor de decizii ale Directorului ,în domeniul său de activitate;

             - îndeplineşte  orice  alte  sarcini  care  îi  revin, în  conformitate  cu  decizia Directorului,de delegare de competenţe.

 

CAPITOLUL III – Structura organizatorică a Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

                                                                        

              Art.11. Organigrama va cuprinde următoarele servicii, birouri şi compartimente :

 

              1. Director :

    Biroul juridic ;   

    Compartimentul audit public intern ;

               Biroul resurse umane, protectia municii, P.S.I. ;                                         Biroul tehnic patrimoniu ;

                Serviciul urmarire si receptie lucrari ;

                Serviciul investitii-contracte ;

               Biroul aprovizionare tehnico – materială;

               Serviciul administrativ.

 

                                       

2. Director adjunct economic:

              Biroul buget, executie bugetara ;

              Biroul financiar ;

              Birou contabilitate .

 

 

CAPITOLUL IV –  Atribuţiile  compartimentelor  Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice - Sector 1

 

 

             Art.12 – BIROUL  JURIDIC

 

              Condiţii pentru ocuparea postului de şef compartiment: studii superioare de lungă  durată în domeniul juridic.

                               Atribuţiile Biroului juridic sunt :

            - reprezintă A.F.I.U.S.P., pe bază de mandat al  Directorului,  în faţa instanţelor

judecătoreşti de orice grad şi a altor autorităţi;

            - instrumentează cauzele în care A.F.I.U.S.P. figurează ca parte (formularea

cererilor de chemare în judecată, redactarea întâmpinărilor, declararea căilor de atac etc.);

            - formulează proiecte de convenţii, statute, contracte, acte administrative etc.;

            - ia măsuri necesare pentru  recuperarea  creanţelor  prin  obţinerea  titlurilor

executorii şi sprijinirea executării acestora;

            - asigură baza de documentare juridică şi legislativă;

            - face informări, în scris pe bază  de semnătură, asupra  actelor  normative  ce interesează buna desfăşurare a activităţii instituţiei;

            - formulează avize scrise la solicitarea conducerii  instituţiei;

            - răspunde la petiţii şi oferă consultaţii juridice persoanelor fizice în legătură

cu litigiile în care A.F.I.U.S.P. figurează ca parte;

            - urmăreşte respectarea legalităţii în cadrul instituţiei;

            - întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri  al  Consiliului  Local  al Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului , în domeniul său de activitate.

            - schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei.

                            

             Art.13.  COMPARTIMENTUL  AUDIT PUBLIC INTERN

 

              Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă  durată în domeniul economic.

              Atribuţiile Compartimentului audit public intern sunt:

             - exercită control asupra  tuturor  activităţilor  desfăşurate  de  instituţie, inclusiv asupra activităţii unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico –sociale, privind modul de gestionare a fondurilor alocate din bugetul local;

             - întocmeşte referatul de opinie privind proiectul de buget al unităţii, elaborat pe baza referatelor de opinie privind proiectele de buget ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico –sociale;

             - certificarea trimestrială şi anuală, însoţită de  raport   de  audit,  a  bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară;

             - organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune;

             - examinarea legalităţii, regularităţii şi conformităţii operaţiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele, iar pe această bază; propunerea de măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz;

             - examinarea   sistemului   contabil, a   fiabilităţii   acestuia,  ca   principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi prezentarea de rapoarte conducerii instituţiei;

             - examinarea   regularităţii   sistemelor   de   fundamentare   a   deciziilor,  de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;

             - evaluarea   economicităţii,  eficacităţii   şi   eficienţei   cu   care  sistemele  de conducere şi execuţie din cadrul unităţii, inclusiv la nivelul unui program sau proiect, utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor stabilite;

             - identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere şi de control, precum  şi  a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, programe/proiect sau operaţiuni, cu propunerea de măsuri pentru corectarea acestora şi pentru eliminarea riscurilor, după caz;

             - strânsă colaborare cu Direcţia de audit public intern din cadrul  Primăriei Sectorului 1, care asigură îndrumarea metodologică a compartimentelor de audit public intern din unităţile subordonate Consiliului Local;

             - efectuarea inspecţiilor de audit public intern, ori de câte ori apar  riscuri  interne de natură economică şi financiară, structurală, funcţională şi de sistem, luându-se măsuri pentru remedierea lor.

             - schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale

instituţiei. 

 

             Art. 14. BIROUL  RESURSE UMANE, PROTECTIA MUNCII, P.S.I.

 

             Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lunga durata tehnice sau economice.

                              Atribuţiile Compartimentului resurse umane sunt:

             - asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă, conform prevederilor legale, prin concurs;

             - organizează  conform  legislaţiei  în  vigoare  concursurile  pentru  ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

             - urmăreşte  respectarea  legalităţii  privind  angajarea  şi  acordarea  tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul propriu;

             - analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea perfecţionării organigramei instituţiei, atunci când situaţia o cere;

              - pregăteşte documentaţia necesară perfecţionării  Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regulamentului de ordine interioară şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a compartimentelor funcţionale ale instituţiei;

              - pregăteşte documentaţia necesară elaborării ştatului de funcţii;

              - ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de organizare şi funcţionare;

              - răspunde de aplicarea corectă  a  legislaţiei  de  salarizare ( salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii);

              - întocmeşte documentaţia privind plata  orelor  suplimentare  prestate  peste programul normal de lucru şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

              - controlează respectarea disciplinei muncii şi,când situaţia o cere, propune

măsuri de sancţionare;

              - stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare profesională;

              - efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului instituţiei;

              - întocmeşte  decizii  de  angajare, promovare  şi  definitivare  în  funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

              - ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor  fără plată şi a sancţiunilor;

              - răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă;

              - ţine  gestiunea  cărţilor  de  muncă  şi  operează  în  acestea  modificările  de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc.;

              - eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat ;

              - asigură   dotarea   sediului   instituţiei  şi,  în   limita  bugetului  alocat,  a

imobilelor unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale cu mijloacele P.S.I. prevăzute în normative;

              - efectuează   pregătirea   personalului instituţiei;

              - efectuează verificări la compartimentele unităţii  pe linia protecţiei muncii

şi împreună cu şefii acestora ia măsuri pentru remedierea deficienţelor;

              - urmăreşte respectarea normelor de protecţia muncii şi a normelor P.S.I. de către personalul instituţiei;

              - conlucrează cu serviciile administrative ale  unităţilor  sanitare  publice  şi unităţilor de asistenţă medico – sociale pe domeniu;

              - cu aprobarea conducerii instituţiei, conlucrează cu organele de pompieri  şi ale Inspectoratului de Protecţie a Muncii;

              - conlucrează cu celelalte compartimente ale instituţiei, pe domeniul de activitate;

              - întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale  Consiliului  Local  şi proiectele de decizii ale Directorului, în domeniul său de activitate.

             Art.15 -  SERVICIUL ADMINISTRATIV

 

            Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare tehnice sau economice.

                             Atribuţiile Serviciului administrativ sunt următoarele:

              - organizează   şi   conduce   activitatea   de   secretariat,  curierat,  evidenţa documentelor şi arhivă;

              - asigură dotarea instituţiei cu mijloacele materiale necesare desfăşurării în

bune condiţii a activităţilor;

              - asigură activitatea de informatizare a personalului instituţiei,prin creare unor bănci de date specifice;

              - colaborează în domeniul informaţional  cu  serviciul  de  resort  al  Primăriei Sectorului 1 şi cu firme specializate în hardware şi software ;

              - asigură desfăşurarea în bune  condiţii a activităţii  de  igienizare şi  deservire generală a instituţiei;

              - desfăşoară activitate de registratura privind sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, referitoare la activitatea medicală desfăşurată de unităţile de sănătate publică şi unităţile de asistenţă medico – sociale;

              - pentru a preveni apariţia unor evenimente nedorite, conlucrează cu  organele administraţiei de stat şi locale la verificarea bonităţii societăţilor comerciale care participă la licitaţiile organizate de unitate şi comunică datele obţinute comisiei de licitaţie;

              - întocmeşte şi fundamentează proiectele de  hotărâri ale  Consiliului  Local  al Sectorului 1 şi proiecte de decizii ale Directorului  în domeniul său de activitate;

             -  schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei;

             -  îndeplineşte  orice  alte  sarcini,  în  conformitate  cu  decizia  Directorului, de delegare de competenţe.

 

              Art.16 – BIROUL TEHNIC PATRIMONIU

 

              Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau economic.

                            Atribuţiile Biroului tehnic patrimoniu :

             - ţine evidenţa fizică a  mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul unităţii    şi  a  imobilelor  unităţilor  sanitare  publice, date   în  competenţă  conform  prevederilor O.G.nr.70/2002 şi a H.G. nr.1096/2002;

             - ţine evidenţa fizică centralizată a mijloacelor fixe şi obiectele de inventar din patrimoniul unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale, achiziţionate  din fondurile alocate din bugetul local;

             - întocmeşte  şi  transmite  Directorului adjunct economic  şi  Biroului  aprovizionare tehnico – materială necesarul de mijloace fixe şi obiectele de inventar ;

             - face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar uzate fizic sau moral;

             - culege  date  din  teren  privind  starea  funcţională  a  imobilelor  în  care  îşi desfăşoară activitatea unităţile sanitare publice şi  unităţile de asistenţă medico – sociale şi face propuneri pentru întreţinerea, repararea şi consolidarea acestora;

             - întocmeşte proiecte de hotărâre şi documentaţiile aferente privind asigurarea execuţiei lucrărilor,  face susţinerea acestora la comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1;

             - stabileşte  cerinţele ( exigenţele esenţiale )  pentru  care  se  face  verificarea tehnică a proiectelor şi întocmeşte documentaţia necesară stabilirii prin licitaţie a verificatorilor tehnici atestaţi;

             - răspunde la sesizările pe probleme specifice;

             - schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale unităţii.

 

              Art.17 SERVICIUL URMARIRE SI RECEPTIE LUCRARI

 

              Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu : studii superioare de lungă  durată în domeniul tehnic.

                              Atribuţiile Serviciului urmărire si recepţie lucrări sunt:

              - participă la predarea amplasamentelor şi urmăreşte respectarea termenului de începere şi terminare a lucrărilor;

              - urmăreşte realizarea în teren a lucrărilor pe ansamblu, verifică şi vizează situaţiile de lucrări, borderoul acestora şi talonul situaţiilor de lucrări;

              - face recepţiile lucrărilor executate la imobile de către prestatori (constructor); 

              - urmăreşte comportarea lucrărilor puse în funcţiune pe perioada de garanţie şi ordonă efectuarea eventualelor remedieri de către executant (constructor);

              - organizează şi conduce activitatea de întreţinere şi reparaţii desfăşurată de formaţiunile de lucru din subordine;

              - răspunde la sesizările pe probleme specifice;

              - face parte din comisiile de recepţie, conform legislaţiei;

              - conlucrează  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei, pe  domeniul  său  de activitate;

              - întocmeşte  şi  fundamentează  proiectele  de  hotărâri  ale  Consiliului  Local Sector 1 şi proiecte de decizii ale Directorului , în domeniul său de activitate;

              - prin  dispoziţia  Directorului, participă  la  efectuarea  recepţiilor de materiale şi lucrări.

 

              Art.18 SERVICIUL INVESTITII - CONTRACTE

 

             Condiţii pentru ocuparea postului de şef serviciu: studii superioare de lungă  durată în domeniul tehnic.

                           Atribuţiile Serviciului investiţii - contracte sunt:

              - întocmeşte  caietele  de  sarcini  pentru organizarea licitaţiilor privind efectuarea reparaţiilor curente, reparaţiilor capitale şi lucrărilor de consolidare a imobilelor;

              - urmăreşte execuţia pe faze de proiectare şi asigură recepţia proiectelor la data terminării acestora;

              - recepţionează documentaţiile tehnico – economice  verificate  de  verificatorii atestaţi şi le înaintează pentru obţinerea autorizaţiilor de construire, elaborează documentaţiile de licitaţie pentru stabilirea constructorului;

 

              - conlucrează  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei, pe  domeniul  său  de activitate;

             - întocmeşte  şi  fundamentează  proiectele  de  hotărâri  ale  Consiliului  Local Sector 1 şi proiecte de decizii ale Directorului , în domeniul său de activitate;

             - prin  dispoziţia  Directorului,participă  la  efectuarea  recepţiilor de materiale şi lucrări.

             - răspunde la sesizările pe probleme specifice.

 

              Art.19 BIROUL  APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIALĂ

 

              Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă durată în domeniul tehnic sau economic.

                              Atribuţiile Biroului aprovizionare tehnico - materială sunt:

             - derulează planul de aprovizionare al A.F.I.U.S.P. ;

             - emite comenzi, pe linia aprovizionării cu materiale de întreţinere şi gospodărire către furnizori,pe baza referatelor întocmite de şefii  de  compartimente  ai  unităţii  şi serviciile administrative ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor  de  asistenţă  medico – sociale, aprobate în mod obligatoriu de conducere;

             - verifică, în mod obligatoriu,ca materialele propuse spre aprovizionare, să nu existe ca stocuri în magazia centrală, evitându-se crearea de stocuri fără mişcare;

             - asigură,  prin   depozitul   propriu, gestionarea   ( achiziţionare, depozitare, distribuire internă şi externă ) materialelor consumabile procurate,;

             - ia măsuri în vederea contractării cât mai  multor  furnizori, obţine  oferte  şi propune conducerii furnizorii cu preţurile cele mai avantajoase,ţinând seama şi de calitate;

             - răspunde de întocmirea fişelor de magazie şi a celor de inventar;

             - execută orice alte sarcini trasate de conducerea instituţiei.

 

             Art.20 – BIROUL BUGET, EXECUTIE BUGETARA

 

             Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă  durată în domeniul economic.

                               Atribuţiile Biroului buget, execuţie bugetara sunt:

              - analiza necesarului bugetar, în vederea avizării acestuia de către conducerea instituţiei;

              - centralizează necesarul bugetar al unităţilor sanitare publice şi  unităţilor  de asistenţă medico – sociale, pe domeniul stabilit de lege,  în vederea întocmirii proiectului de buget anual al instituţiei;

              - depune   bugetul   centralizat   la   Primăria   Sectorului 1 – Direcţia   de Management Economic;

              - prezintă lunar execuţia bugetară, în vederea efectuării modificărilor  şi rectificărilor bugetare necesare;

              - întocmeşte note de fundamentare prin care solicită credite bugetare lunare pe care conform proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli urmează să le transmită unităţilor sanitare din subordine, conform notelor de fundamentare depuse de acestea la sediul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

- urmăreşte  ca fondurile bugetare alocate să fie utilizate eficient, pe domeniu şi în condiţiile prevăzute de lege;

              - conlucrează cu compartimentele financiar – contabile ale  unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale şi cere acestora trimiterea la A.F.I.U.S.P., conform prevederilor legale, a proiectelor de venituri şi cheltuieli şi a  situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;

              - întocmeşte ordine de plată, conform bugetului de venituri şi cheltuieli, pentru unităţile sanitare din Sectorul 1, conform copiilor după facturi şi ordine de plată emise de unităţile sanitare pentru plata utilităţilor;

              - deschiderea  şi  retragerea  creditelor  bugetare  lunare, pe  baza   bugetului aprobat;

              - efectuarea modificărilor şi rectificărilor bugetare;

              - raportarea  lunară, trimestrială  şi  anuală  a  execuţiei  bugetare la Primăria Sectorului 1;

              - schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei.

 

             Art.21 – BIROUL FINANCIAR

 

             Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă  durată în domeniul economic.

            Atribuţiile Biroului financiar sunt:

               - preluarea soldurilor finale pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii şi consolidări a imobilelor a transferurilor şi cheltuielilor de capital de la compartimentele financiar – contabile ale unităţilor sanitare publice şi unităţilor de asistenţă medico – sociale, care sunt finanţate din bugetul local;

               - verificarea lunară a soldurilor fişelor analitice, a conturilor care evidenţiază drepturile de personal, datoriile personalului şi ale unităţilor către bugetul de stat şi alţi creditori, cu sumele din balanţele analitice şi în balanţa sintetică lunară;

                - verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal; 

               - întocmirea ştatelor de plată în baza următoarelor documente:

·         foaia colectivă de prezenţă semnată de şefii de servicii,birouri si compartimente;

·         prezenţa pentru orele suplimentare;

·         certificatele medicale;

·         cererile pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans;

·         înştiinţările privind modificările sporurilor de vechime;

               - calcularea certificatelor medicale şi efectuarea lunară a plăţilor acestora;

               - calcularea concediilor de odihnă acordate în avans şi efectuarea plăţii acestora;

               - întocmirea lunară a centralizatorului de salarii;

               - întocmirea ordinelor de plată şi a CEC – urilor în numerar;

               - întocmirea, urmărirea şi verificare garanţiilor materiale;

               - eliberarea adeverinţelor solicitate de către salariaţii instituţiei;

               - întocmirea şi transmiterea lunară a situaţiilor statistice privind drepturile de personal către Primăria Sectorului 1;

               - întocmirea şi transmiterea lunară la Casa de pensii a Sectorului 1,la casele de sănătate şi A.M.O.F. a declaraţiilor privind contribuţiile la fondurile: asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale şi ajutorului de şomaj;

               - întocmirea şi transmiterea lunară la Administraţia Financiară a Sectorului 1 a situaţiei privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite;

               - înregistrarea lunară în fişele fiscale ale salariaţilor unităţii;

                 - calculul primelor de 2% din fondul total de premiere, precum  şi  a  primelor individuale;

               - calculul premiului anual;

               - verificarea lunară a fişelor de cont utilizate pentru calculul drepturilor de personal;

               - verificarea lunară a balanţelor analitice şi sintetice;

               - schimb  permanent  de  date  şi  informaţii  cu  celelalte  compartimente  ale instituţiei.

 

             Art.22 – BIROUL CONTABILITATE 

 

             Condiţii pentru ocuparea postului de şef birou: studii superioare de lungă  durată în domeniul economic.

            Atribuţiile Biroului contabilitate sunt:

           - întocmirea situaţiei centralizatoare privind necesarul de cheltuieli, în vederea întocmirii proiectului de buget anual, pe baza notelor de fundamentare;

           - verificarea şi introducerea tuturor operaţiunilor lunare în  fişele de  cont  în vederea întocmirii situaţiilor financiare lunare;

           - verificarea închiderii cheltuielilor cu plăţile efectuate lunar;

           - decontarea bancară;

           - efectuarea tuturor plăţilor şi încasărilor efectuate prin casieria unităţii;

           - întocmirea şi înregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa, etc.);

           - întocmirea notelor contabile şi introducerea acestora în calculator;

           - înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;

           - întocmirea balanţei de verificare – analitic şi sintetic;

           - verificarea şi analiza soldurilor conturilor;

           - furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare, cât şi a altor raportări statistice;

           - înregistrarea mijloacelor  fixe  şi  a  obiectelor  de  inventar  în  registrele  de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;

           - repartizarea cheltuielilor de întreţinere;

           - urmărirea şi înregistrarea tuturor viramentelor bancare;

           - urmărirea şi verificarea zilnică a registrului de casă;

           - urmărirea  lichidării  avansurilor  spre  decontare,  debitori   din   cote   de întreţinere, convorbiri telefonice etc.;

           - calculează cheltuielile de regie şi întreţinere aferente cabinetelor medicale aflate în comodat şi închiriere;

           - urmăreşte recuperarea creanţelor de la debitori;

           - ţine evidenţa tuturor încasărilor provenite din închirieri, recuperare cheltuielile privind  utilităţi, donaţii, sponsorizări etc.;

           - exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor actelor întocmite în unitate atât asupra celor din contabilitate, cele în care se reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru desfăşurarea activităţii proprii a Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 ( fonduri utilizate pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de investiţii – dotări independente ), cât şi pentru fondurile ce urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea stării tehnice şi funcţionale a clădirilor şi terenurilor unităţilor sanitare din sectorul 1 care au trecut în administrarea Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;  

           - calculul penalităţilor de întârziere pentru timpul depăşit, conform legislaţiei în vigoare şi virarea acestora la buget;

             - înregistrarea valorică şi cantitativă a materialelor şi  obiectelor  de  inventar achiziţionate;

           - înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor   rezultate  în  urma inventarierilor anuale sau inopinate;

           - întocmirea transferurilor şi consumurilor lunare a materialelor, obiectelor de inventar, benzină, motorină etc., pe baza bonurilor de consum sau transfer, după caz;

         - verificarea lunară a soldurilor conturilor de salarii din balanţa de verificare;

           - verificarea conturilor şi închiderea acestora la finele anului;

           - exercitarea controlului financiar preventiv propriu;

           - întocmirea  bilanţului  contabil  trimestrial şi anual,  predarea  acestuia  la Primăria Sectorului 1;

           - întocmirea raporturilor statistice specifice;

           - asigură schimbul permanent de date şi informaţii cu serviciile de resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei Sectorului 1 şi Administraţiei Financiare a Sectorului 1.

                       

CAPITOLUL V – Relaţiile funcţionale între compartimentele aparatului propriu al  Administraţiei  Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1

                     

             Art.23. Compartimentele aparatului propriu al A.F.I.U.S.P. sunt obligate să coopereze, în vederea întocmirii în termenul legal a lucrărilor al căror obiect implică coroborarea de competenţe, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

 

                                     CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale

 

             Art.24. Toate compartimentele instituţiei vor studia, analiza şi propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă  a  lucrărilor,  simplificarea  evidenţei, sporirea  vitezei  de  circulaţie  a  documentelor, urmărind fundamentarea legală a acestora.

          În acest sens, directorul adjunct şi şefii de compartimente:

          - organizează    evidenţa    indicatorilor    din    domeniile   de    activitate   ale compartimentelor şi întocmesc rapoarte statistice pe care le transmit în termenul legal;

          - răspund de perfecţionarea pregătirii profesionale  a  personalului şi  asigură mijloacele necesare pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii;

          - asigură  securitatea  materialelor  cu  conţinut  secret  şi  răspund de

eventuale scurgeri de informaţii şi  documente din compartimentele instituţiei.

            Toţi salariaţii au obligaţia:

          - de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minimum a cheltuielilor materiale.

          - de a îndeplini şi alte atribuţii din domeniul de activitate al compartimentelor din care fac parte şi care decurg din actele normative în vigoare existente şi nou apărute, precum şi din sarcinile de serviciu dispuse de conducerea instituţiei, atribuţii menite să concure la realizarea integrală a sarcinilor şi la îmbunătăţirea activităţii, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara acestuia;

            - de a respecta  legile şi normativele în vigoare,disciplina muncii şi prevederile Regulamentului de ordine interioară al instituţiei.

             Art.25. Neîndeplinirea de către personalul instituţiei a sarcinilor de serviciu, în totalitate şi în termen legal, precum şi comiterea de abateri de la normele de comportare şi disciplină se sancţionează conform legislaţiei in vigoare.

             Art.26. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se va difuza, sub semnătură, tuturor compartimentelor aparatului propriu al A.F.I.U.S.P.

             Art.27. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.____din_____________ şi intră în vigoare la data de _____________.

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                                ANEXA NR. I  

                                                                                                                                                                                                                                                  la  Hotararea Consiliului Local

               nr.165/10.05.2003

                                                                                                                                                                                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                                                                                                                                                                                                                                   Sergiu Ionescu

 

ORGANIGRAMA  ADMINISTRAŢIEI  FONDULUI IMOBILIAR AL UNITĂŢILOR SANITARE PUBLICE  -  SECTOR 1