Hotărârea nr. 148/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 148 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                                

                                                                                         

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind imputernicirea Primarului Sectorului 1 sa efectueze cheltuieli necesare pentru executarea lucrarilor de reparatii la imobilul situat in    B-dul Ion Mihalache nr.142,  Sector 1

 

          In temeiul prevederilor Legii nr. 106/1996 privind protectia civila - art. 59 lit.”f”;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului sectorului 1;

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.189/1998, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, modificată,  privind administraţia publică locală.

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa efectueze  cheltuielile necesare pntru executarea lucrarilor de reparatii la imobilul situat in B-dul Ion Mihalache nr.142, sector 1, umare deflagratiei  produsa in data de 03.07.2003.

 Art.2. Primarul, Serviciul Secretariat General Registru Agricol, Direcţia de Management Economic, Administraţia Domeniului Public Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ

 Kritikos Catalin Adrian

                                                                                       SECRETAR,

          LAVINIA     PAUL

 

 

Nr:148

Data: 04.07.2003