Hotărârea nr. 146/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 146 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                                                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                             

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demararii masurilor de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din sectorul 1 al Municipiului Bucuresti

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Vazand Raportul de specialitate intocmit de Administratia Pietelor Sector 1;

Vazand avizele Comisiei  pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator ale Consiliului Local al sectorului 1;

Tinand cont de Nota informativa prezentata de colectivul de lucru numit prin Dispozitia nr.926/08.05.2003 emisa de Primarul Sectorului 1;

Fata de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.51/06.03.2003 privind masurile de imbuntatire a activitatii in pietele agroalimentare din Municipiul Bucuresti;

In temeiul dispozitiilor art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se aproba demararea procedurilor privind incheierea contractelor de asociere in vederea modernizarii si constructiei pietelor din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.

Art.2. Se mandateaza Primarul Sectorului 1 sa intreprinda masurile prevazute de lege pentru elaborarea metodologiei  de asociere, a caietelor de sarcini pentru fiecare obiectiv in parte si a contractului – cadru de asociere, urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul Sectorului 1, Colectivul de lucru numit prin Dispozitia nr.926/2003 a Primarului Sectorului 1 si de Serviciul Secretariat General din cadrul Primariei Sectorului 1.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:146

          Data: 26.06.2003