Hotărârea nr. 137/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 137 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂ RÂRE

privind schimbarea sediului social al

Administratiei Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare

 Publice Sector 1

 

 

          Prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local a luat fiinţă Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1, cu sediul în P-ţa Amzei nr. 13, având Cod Fiscal 15248234.

          Ţinând seama de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1;

          Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

Văzând Raportul de specialitate întocmit de către Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1;

Luând în considerare Contractul de închiriere nr. 33bis/01.04.2003, încheiat între Administraţia Domeniului Public Sector 1 - în calitate de proprietar şi Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 - în calitate de chiriaş, contract având ca obiect închirierea de către Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 a Corpului C parter al imobilului situat în Bucureşti  Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, cu o suprafaţă totală de 257,8 mp, în vederea mutării sediului acestei instituţii ( schimbării);

          În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, modificată;

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă schimbarea sediului social al Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 în B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1.

          Art.2. Primarul, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol şi Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:137

          Data: 26.06.2003