Hotărârea nr. 136/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 136 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                  

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

 

Hotarare

pentru aprobarea transmiterii in folosinta gratuita a imobilului din Bucuresti, sector 1, str. Milcov, nr. 2-4 (Anexa a Complexului Social de Servicii « Sf. Ecaterina » din cadrul D.G.A.S. Sector 1)   catre Organizatia Misionarele Caritatii, pe o perioada de 5 ani, de la data intrarii in vigoare a hotararii

 

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

Vazand Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala a Sectorului 1 ;

Vazand avizele Comisiei de sanatate si protectie sociala si, respectiv, a Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local Sector 1;

Vazand Adresa Fundatiei « Misionarele Crestine » inregistrata sub nr. 5317/2003 si Minuta incheiata la data de 17.05.1993 intre Leaganul pentru Copii nr. 1 si Comitetul Misionarele Caritatii, cu privire la utilizarea cladirii din Bucuresti, Sector 1, Str. Milcov nr. 2-4 ;

Vazand Hotararea nr. 534/04.04.2003 a Comisiei pentru Protectia Copilului Sector 1 de autorizare a Organizatiei “ Misionarele Caritatii”  sa desfasoare activitati in domeniul protectiei copilului pe raza sectorului 1;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, republicata si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a O.U.G.R. nr. 26/1997;

 In temeiul art.12 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si art. 46 coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL  SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba transmiterea in folosinta gratuita a imobilului din Bucuresti, Sector 1, str. Milcov, nr. 2-4  ( Anexa a Complexului  Social de Servicii “Sf. Ecaterina “ din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1) catre Organizatia Misionarele Caritatii, pe o perioada de 5 ani, de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in scopul derularii activitatilor de protectie a copilului in dificultate pe raza sectorului 1.

Art.2. Imbunatatirile aduse imobilului pe perioada transmiterii folosintei gratuite vor profita Consiliului Local Sector 1, facandu-se mentiune despe aceasta in  contractul ce se va incheia intre Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 si Organizatia «Misionarele Caritatii», la data predarii imobilului.

Art.3. Predarea imobilului mentionat se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, mandatata de Consiliul Local Sector 1 in acest sens si organizatia « Misionarele Caritatii ».

Art.4. Serviciul Secretariat General din cadrul Primariei Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 si Organizatia « Misionarele Caritatii » vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:136

          Data: 26.06.2003