Hotărârea nr. 135/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 135 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                          

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si

Regulamentului de organizare si functionare ale

Centrului de ingrijire si asistenta nr.3

 

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului si Nota de fundamentare întocmită de Centrul de ingrijire si asistenta nr.3;

          In temeiul Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.54/2003 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a unor atributii privind aprobarea oganigramei, statului de functii, regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul de ingrijire si asistenta nr.3 “Barbu Delavrancea”;

          Vazand avizele  Comisiei de sanatate si protectie sociala  si, respectiv al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii  publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          In conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului de stat - Secretariat de stat pentru persoane cu handicap nr.91/2002 privind aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate in coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap si al Ordonantei de Urgenta al Guvernului Romaniei nr.24/2000 privind sistemul  de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sistemul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare;

          În temeiul art.95, alin.(2), lit.”e” si art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.1. Se aprobă Organigrama Centrului de ingrijire si asistenta nr.3, prezentata in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Numarul total de posturi din aparatul propriu al Centrului de ingrijire si asistenta nr.3 este de 453 posturi.

Art.3. Se aproba Statul de functii al Centrului de ingrijire si asistenta nr.3, conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de ingrijire si asistenta nr.3, conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5. Primarul, Viceprimarii, Secretarul, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Centrul de ingrijire si asistenta nr.3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Manuela Moise

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:135

          Data: 26.06.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA NR.3                          ANEXA nr. 3

Str. Barbu Delavrancea nr.18, sector 1, Bucuresti               la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                 Nr. 135/26.06.2003

                                                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                                 Manuela Moise

 

 

 

 

 

REGULAMENT

privind Organizarea si functionarea

Centrului de Ingrijire si Asistenta nr.3

 

          CAPITOLUL I.

          DISPOZITII GENERALE – ORGANIZARE

 

          Art.1. - Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 este o unitate de asistenta medicala si sociala cu personalitate juridica, infiintata prin Ordinul nr.77/ 12.04.1995 al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap prin unificarea a doua unitati: Camin Spital nr.5 din Sos.Berceni nr.12, sector 4 si Camin Spital nr.3 din str.Barbu Delavrancea nr.17 si 18, sectorul 1.

          Sediul unitatii este in str.Barbu Delavrancea nr.18, telefon: 222.57.41/ 222.57.42.

          Art.2. - Centrul de ingrijire si asistenta functioneaza sub coordonarea Inspectiei Regionale Bucuresti din punct de vedere metodologic. Finantarea, executia bugetara si intreaga activitate economico-administrativa este asigurata de Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti. Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 are relatii de colaborare cu D.G.A.S.  Sector 1, in special in domeniul serviciilor socio-medicale.

          Art.3. - Infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea si modificarea capacitatilor sau schimbarea destinatiei imobilelor unitatii se face cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

          Indrumarea si controlul de specialitate din punct de vedere metodologic se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si Inspectia Regionala Bucuresti.

          Art.4. – Normarea posturilor s-a efectuat in baza: Ord. Nr.91/august 2002 – A.N.P.H.; Ord. Nr.22/martie 2003 - A.N.P.H.; H.G. nr.329/martie 2003; O.G. nr.119/august 1999; Ord. M.S.F. nr.626/octombrie 2001.

          Salarizarea s-a efectuat in baza Legii nr.154/1998 si actualizata cu O.U.G. nr.191/2002.

          Capacitatea Centrului de Ingrijire si Asistenta nr.3 = 530 asistati, iar suprafata de curatenie = 13.530 m.p.

          Art.5. – Centrul de Ingrijire si Asistenta Nr.3 are planuri proprii de venituri si cheltuieli, finantarea fiind asigurata de la bugetul local, respectiv Primaria Sectorului 1, din contributiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora si din alte venituri realizate in conditiile legii.

In afara de mijloacele bugetare, unitatea poate beneficia de asemenea, de sprijinul material din partea organizatiilor neguvernamentale.

Art.6. – Directorul unitatii cat si personalul medico-sanitar, se asigura conform normelor de personal stabilite de Ordinul nr.91/2002 al S.S.P.H., Ordinul nr.22/martie 2003 A.N.P.H. si H.G. nr.329/martie 2003.

Art.7. – In Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 , se interneaza la cerere persoane cu handicap care nu se pot autoservi si necesita o permanenta ingrijire, in limita locurilor libere.

Persoanele internate in Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 care au venituri proprii sau sustinatori legali, platesc o contributie baneasca de intretinere lunara calculata in baza costului mediu lunar stabilit prin Ordinul nr.79/2002 al S.S.P.H., H.G. 503/05.2003.

Costul mediu lunar poate fi modificat in cursul anului, incepand cu luna imediat urmatoare celei in care intervin indexari privind salariile si pensiile.

Art.8. – Conditii si procedura de internare in C.I.A. nr.3:

1.     Cererea din partea solicitantului sau reprezentantului legal.

2.     Certificatul de incadrare inr-un grad de handicap eliberat de Comisia de Expertiza Medicala  a Persoanelor cu Handicap – Sector 1.

3.     Declaratie pe proprie raspundere  ca solicitantul nu are copii sau intretinatori legali.

4.     In cazul in care are intretinatori legali, acestia trebuie sa dea o declaratie cu motivele pentru care nu isi pot ingriji parintele si sa prezinte eventualele acte medicale daca sunt bolnavi.

5.     Certificat medical din care sa rezulte ca s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plamani, test SIDA.

6.     Adeverinta medicala care sa precizeze ca NU sufera de boli infecto-contagioase.

7.     Adeverinta de venit impozabil (act de stare materiala de la Circa Financiara).

8.     Copie B.I.

9.     Copie certificat nastere.

10.            Copie certificat casatorie.

11.             Copie hotarare divort sau certificat deces (dupa caz).

12.             Talon de pensie recent (daca este pensionar).

13.             Situatia locativa (dupa caz)

-         copie contractul casei proprietate personala

-         copie contractul de vanzare-cumparare

-         copie act donatie

-         copie contract inchiriere.

14.             Ancheta sociala de la primaria de sector.

15.             Dosar cu sina.

 

A.   Dosarul se depune la registratura D.G.A.S. Sector 1, cu sediul in B-dul Maresal Averescu nr.17, sector 1, Bucuresti.

B.    Dosarul se instrumenteaza (in functie de situatia concreta a fiecarui solicitant) de catre:

a)     Serviciul de asistenta sociala a persoanei cu handicap

b)    Centrul de Servicii Comunitare pentru Varstnici.

C) Internarea se face in temeiul dispozitiei Primarului Sectorul 1, in calitatea acestuia de ordonator principal de credite (finantarea C.I.A. nr.3 se face de la Consiliul Local Sectorul 1).

 

 

CAPITOLUL II

 

ATRIBUTII

 

Art.9. – Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 asigura, in conditiile prevazute de dispozitiile legale, urmatoarele servicii:

a) Cazarea, hrana, echipamentul si cazarmamentul necesar;

b) asistenta medicala si de specialitate, ingrijirea si supravegherea permanenta, recuperarea, asigurarea conditiilor ingienico-sanitare corespunzatoare de viata;

c) organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilitatile persoanelor internate;

d) organizarea de activitati psiho-sociale si cultural-educative si participarea la asemenea activitati in afara unitatii.

 

Art.10. – In cadrul activitatii de ingrijire si asistenta socio-medicala, se asigura:

a) cazarea persoanelor internate in conditii stabilite prin normele igienico-sanitare;

b) conditii de ingrijire si de igiena personala adecvata:

c) conditii de ingrijire si izolare a bolnavilor acuti, a bolnavilor cronici si a celor gatosi, prin amenajarea de saloane speciale pana la transportul acestora in unitati de profil.

 

Art.11 – In cadrul activitatii de preparare si servire a hranei, se are in vedere:

a) stabilirea si asigurarea de meniuri variate, in functie de patologia asistatilor;

b) depozitarea in conditii igienico-sanitare a alimentelor;

c) pregatirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor;

d) pastrarea probelor alimentare pentru control;

e) spalarea si dezinfectia vaselor si tacamurilor utilizate de asistati, cat si curatenia incaperilor destinate blocului alimentar.

 

Art.12 – In cadrul activitatilor psiho-sociale se asigura:

a) amenajarea spatiilor destinate activitatilor de destindere si dotarea acestora cu radio, televizor, carti, ziare, jocuri distractive etc.;

b) organizarea de intruniri, seri literare, muzicale etc.;

c) realizarea de convorbiri spontane sau dirijate cu asistatii.

 

Art.13 – In cadrul activitatii medicale se asigura:

a) investigarea medicala anuala complexa - si apoi periodic - a asistatilor, tratamentul necesar, gimnastica medicala, masaj;

b) sprijin pentru recuperare;

c) formalitati de transfer si deplasarea asistatului in cadrul unei unitati de profil in cazul in care afectiunile se agraveaza;

d) izolarea in caz de boli contagioase;

e) verificarea respectarii normelor de igiena in activitatea de ansamblu a unitatii.

Art.14 – Directorul unitatii conduce, coordoneaza si indruma intreaga activitate, avand urmatoarele atributii si sarcini:

a) cunoaste si aplica in mod corespunzator, in cadrul unitatii, legislatia in vigoare, ordinele, regulamentele emise  de organul ierarhic superior, inclusiv si cele cu caracter financiar de gestiune;

b) intocmeste planul de activitate, dezvoltare si aprovizionare pe unitate, urmand realizarea acestuia, intocmeste informari periodice, aratand problemele ce se ridica in activitatea unitatii si face propuneri pentru solutionarea acestora;

c) asigura selectia riguroasa a personalului, conform cerintei posturilor, angajeaza si desface contractul de munca al personalului, urmareste tinerea la zi a carnetelor de munca;

d) intocmeste fisa postului stabilind cerinte calitative pentru fiecare salariat, indruma si coordoneaza activitatea personalului, ia la timp toate masurile necesare bunei desfasurari a muncii fiecarei persoane, in acest scop stabileste graficul saptamanal si programul orar al personalului unitatii, folosirea integrala a timpului de munca, intocmeste aprecierile anuale asupra activitatii;

e) controleaza zilnic in toate sectoarele modul de desfasurare a activitatii, precum si prezenta personalului la serviciu, vizand condica de prezenta;

f) ia masuri ca persoanele internate in unitate sa se gaseasca zilnic intr-o perfecta stare de curatenie si igiena, precum si pentru asigurarea dotarii si alimentatiei corespunzatoare;

g) asigura aplicarea si respectarea normelor legale in domeniul protectiei muncii, conditii de securitate pentru asistati si personal;

h) asigura securitatea unitatii, raspunzand de procurarea la timp a materialelor de stingere a incendiilor,  de organizarea instruirilor pe probleme de PSI si paza;

i) organizeaza inventarierea imediata a bunurilor si valorilor primite ca donatii si urmareste utilizarea lor numai in folosul asistatilor;

j) indeplineste, potrivit legii, atributiile ce-i revin in calitate de coordonator de credite, raspunde pentru buna gestionare si conservare a patrimoniului unitatii;

k) reprezinta unitatea in relatiile cu tertii.

 

Art.15 – (1) Contabilul sef, are in principal, urmatoarele sarcini:

a) organizeaza, indruma si raspunde de intocmirea si realizarea planurilor de investitii, reparatii capitale, dotare, constructii, aprovizionare, munca si salarii ale unitatii;

b) indruma si controleaza nemijlocit munca administrativ-gospodareasca si propune masurile necesare pentru modernizarea mijloacelor din dotarea unitatii;

c) organizeaza, indruma si controleaza activitatile care asigura alimentatia bolnavilor;

d) asigura necesarul zilnic de alimente si controleaza cantitatea de alimente distribuita, impreuna cu medicul delegat cu alimentatia, seful biroului aprovizionare, surorile dieteticiene, bucatarul sef si asistentele sefe pe sectie;

e) raspunde de intocmirea corecta a meniurilor care nu vor fi schimbate decat cu aprobarea medicului delegat cu alimentatia si a medicului director;

f) coordoneaza si raspunde de problema protectiei muncii;

g) asigura aprovizionarea ritmica a unitatii urmarind reducerea consumurilor si optimizarea stocurilor de materiale;

h) raspunde de consumul economicos al energiei electrice, gaze, apa, combustibil termic etc., urmarind incadrarea in cotele si sumele planificate;

i) urmareste corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate unitatii;

j) participa la inventarierea bunurilor materiale;

k) asigura dotarea unitatii cu mijloace de transport corespunzatoare, exploatarea in conditii optime  a acestora si casarea lor in conditiile legii;

l) semneaza documentele lgate de gestionarea bunurilor (miscarea mijloacelor fixe in unitate si in afara unitatii).

m) asigura functionarea in bune conditii a aparaturii din dotare, luand masurile necesare pentru intretinerea acestora si a instalatiilor aferente;

n) ia masurile prevazute in actele normative privind receptia, manipularea si depozitarea corespunzatoare a bunurilor materiale;

o) ia masuri pentru stabilirea si realizarea planului de perfectionare a pregatirii profesionale a angajatilor din subordine;

          p) aproba actele de cheltuieli porivit competentelor ce i se deleaga in conditiile legii si semneaza cu prima semnatura documentele bancare;

          q) raspunde de compartimentele din subordine;

          r) impreuna cu directorul adjunct – intocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri pentru necesar, de respectarea normelor privind disciplina de plan, contractuala si financiara, in scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si creditelor alocate pentru ocrotirea sanatatii.

 

(2) Contabilul sef fundamenteaza bugetul anual si urmareste realizarea acestuia, incadrarea in creditele alocate prin:

          a) intocmirea corecta si la timp a actelor contabile, cu respectarea prevederilor legale;

          b) tinerea la zi si corecta a evidentelor contabile privind operatiunile financiare de orice natura;

          c) depunerea la termen a darilor de seama contabile, statistice, trimestriale, lunare si anuale;

          d) urmarirea debitelor de orice natura si recuperarea pagubelor unitatii;

          e) pastrarea in conditii bune si in deplina siguranta a actelor justificative si a documentelor contabile.

 

          (3) Directorul adjunct – Sarcini si atributii:

          - organizeaza si raspunde de intreaga activitate si buna functionare in unitate;

- raspunde de aplicarea dispozitiilor legale privind internarea asistatilor in sectii cu paturi;

- organizeaza, la inceputul programului, raportul de garda, cu care ocazie, se analizeaza evenimentele din sectii din ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare.

La raportul de garda participa personalul medical-sanitar – medicii si asistentele (surorile) sefe: raportul de garda poate dura maximum 30 minute;

- examineaza fiecare asistat la internare, periodic si ori de cate ori este nevoie si la externare examineaza zilnic, bolnavii din sectie;

- organizeaza, controleaza si indruma direct activitatea personalului din sectia cu paturi si din cabinetele de specialitate de profil din policlinica;

- controleaza efectuarea investigatiilor prescrise; asigura si urmareste stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicatiilor terapeutice si hotaraste momentul externarii asistatilor sau transferarea asistatilor in alta unitate de asistenta sociala;

- organizeaza si raspunde de acordarea asistentei de urgenta la primire si in sectie;

- organizeaza si raspunde de activitatea de garda in sectie, conform reglementarilor in vigoare;

- organizeaza analiza periodica a calitatii muncii de asistenta medicala impreuna cu cabinetele de profil similar din policlinici si ia masuri corespunzatoare pentru imbunatatire;

- colaboreaza cu medicii sefi ai altor sectii si laboratoare in vederea stabilirii diagnosticului si aplicarii tratamentului corespunzator;

- organizeaza consulturile medicale de specialitate;

- urmareste introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament;

- organizeza si raspunde de activitatea de recuperare medicala (terapia cu agenti fizici, ergoterapie, etc);

- controleaza, indruma si raspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice in vederea prevenirii infectiilor interioare;

- controleaza si raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii in unitate;

- controleaza si raspunde de completarea foilor de observatie clinica a asistatilor in primele 24 ore de la internare si de inscrierea zilnica a evolutiei si a tratamentului aplicat;

- controleaza si raspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale intocmite in unitate;

- raspunde de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului din subordine;

- controleaza intocmirea, la iesirea din spital, a epicrizei si a recomandarilor de tratament dupa externare;

- controleaza modul de pastrare in unitate, a documentelor de spitalizare (foaia de observatie, fisa de anestezie, foaia de temperatura, buletine de analiza, biletul de trimitere, etc.);

- raspunde de buna utilizare si intretinere a aparaturii, instrumentului si intregului inventar al sectiei si face propuneri de dotare corespunzatoare necesitatilor;

- controleaza si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei; raspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substantelor stupefiante;

- controleaza calitatea alimentatiei dietetice, prepararea acesteia si modul de servire;

- organizeaza activitatea de educatie sanitara si controleaza si raspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei si primirea vizitelor de catre asistati;

- organizeaza si raspunde de activitatea didactica si stiintifica desfasurata in unitate;

- organizeaza si participa la confruntarea anatomo-clinica a cazurilor deosebite;

- controleaza permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din sectie;

- informeaza conducerea spitalului asupra activitatii sectiei;

- intocmeste fisele anuale de apreciere a activitatii intregului personal din subordine;

- indeplineste orice alta sarcina incredintata de conducatorul unitatii;

- aplica si respecta normele de protectia muncii;

- rspecta Regulamentul de Ordine Interioara al unitatii.

 

 

          CAPITOLUL III

 

          DISPOZITII FINALE

 

          Art.16. - Sarcinile si atributiile personalului se stabilesc in concordanta cu dispozoitiile legale de catre conducerea centrului prin fisa posturilor, prin  care se precizeaza pentru fiecare post in principal cerintele cantitative si calitative, de studii si vechime, cerintele functionale si de colaborare, atributii, sarcini si lucrari de executat cu termene.

          Anual sau periodic se reactualizeaza fisa postului.

          Art.18. - Drepturile si obligatiile persoanelor internate, normele de comportare ale acestora in unitate, se stabilesc de catre conducerea centrului cu consultarea Comitetului Director.

          Art.19. - Salariatii centrului, indiferent de functia pe care o ocupa, sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile regulamentului unitatii.

          Incalcarea dispozitiilor sau atributiilor prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al unitatii atrage raspunderea celor vinovati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          Art.20. - Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.__________ din _____________ si intra in vigoare incepand cu data de ____________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                     Anexa nr.2

                                                                                                                                          la Hotararea Consiliului Local

                                                                                                                                                    Nr.135 /26.06.2003

                                                                                                                                                    PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                                                                        Manuela Moise

 

 

STAT DE FUNCTIUNI

 

 

Nr.

Crt.

Functia

Grad

treapta

Studii

Nr.

Posturi

Anexa la OUG Nr.191/2002

Salariu de baza

Minim                 Maxim

Ind.de conducere

%

1

Director

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

50%

2

Director adjunct de centru

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

40%

3

Contabil Sef (economist)

Gr.I.A

S.

1

V/1a

2.850.000

5.624.000

-

4

Consilier juridic

Gr.I.A

S.

1

V/1a

2.850.000

5.624.000

-

5

Audit

Gr.I.A

S.

1

V/1a

2.850.000

5.624.000

-

6

Medic specialist (geriatru)

Primar

S.

2

IV/1a

4.144.000

8.422.000

-

7

Medic specialist (neurolog)

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

-

8

Medic specialist (internist)

Med.spec.

S.

2

IV/1a

3.547.000

6.045.000

-

9

Medic specialist (balneolog)

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

-

10

 

Medic specialist

(laborator biochimist)

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

-

11

Medic specialist (stomatolog)

Med.spec.

S.

1

IV/1a

3.547.000

6.045.000

-

12

Medic medicina gen. (med.fam.)

Medic

S.

4

IV/1a

2.700.000

5.299.000

-

13

Psiholog

Princial

S.

3

IV/1a

2.750.000

4.887.000

-

14

Asist. Soc. (coord.)

S.

2

IV/1a

2.750.000

4.887.000

-

15

Kinoterapeut

S

8

IV/1a

2.800.000

6.293.000

-

16

Fizioterapeut

S.

2

IV/1a

2.700.000

4.708.000

-

17

Asistent BFT

 

P.L.

3

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

18

Asistent medical igiena

 

P.L.

1

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

19

Asistent medical dietetician

 

P.L.

1

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

20

Asistent med.pr.sef

(sau sora medicala pr.sef) 

Principal

P.L.

3

IV/1a

2.650.000

4.639.000

10%

21

Asistent social

 

S.

8

IV/1a

2.750.000

4.887.000

-

22

Asistent medical

P.L.

74

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

23

Preot (Asistent social)

 

 

S.

1

IV/1a

2.750.000

4.887.000

 

24

Asistent medical farmacie

P.L.

2

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

25

Asistent medical laborator

P.L.

1

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

26

Asistent medical:

-maseur

P.L.

8

IV/1a

2.650.000

4.639.000

-

27

Sora medicala

M

1

IV/1a

2.650.000

3.975.000

-

28

Instructor de ergoterapie (ergoterapeut)

M

2

IV/1a

2.650.000

3.975.000

-

29

Inspector de personal

 

Tr.I.A

M

2

II/ a

2.750.000

3.868.000

-

30

Contabil

Tr.I.A

M

7

V/1 a

2.750.000

3.482.000

-

31

Administrator

Tr.I.

M

2

V/2 a

2.650.000

3.725.000

-

32

Casier

Tr.I.

M

2

V/2 a

2.650.000

3.725.000

-

33

Magaziner

Tr.I.

M

2

V/2 a

2.650.000

3.725.000

-

34

Functionar

Tr.I.

M

4

V/2 a

2.700.000

3.201.000

-

35

Arhivar

Tr.I

M

1

V/2 a

2.700.000

3.201.000

-

36

Infirmiera

 

G

170

IV/1a

2.550.000

2.650.000

-

37

Ingrijitoare

 

G

45

IV/1a

2.500.000

2.650.000

-

38

Spalatoreasa

 

G

9

IV/1a

2.500.000

2.650.000

-

39

Paznic

Tr.I

 

16

V/2 a

2.550.000

2.650.000

-

40

Muncitor calificat (mecanic)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

41

Muncitor calificat (instalator)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

42

Muncitor calificat (electrician)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

43

Muncitor calificat (lacatus)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

44

Muncitor calificat (tamplar)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

45

Muncitor calificat (sofer)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

46

Muncitor calificat (lenjerese)

Tr.III

 

3

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

47

Muncitor calificat (frizer)

Tr.III

 

2

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

48

Muncitor calificat (diriginte santier)

Tr.III

 

1

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

49

Muncitor calificat

(fochist)

Tr.III

 

12

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

50

Muncitor calificat (bucatar)

Tr.III

 

4

V/2 a

2.700.000

3.124.000

-

51

Muncitor necalificat

(lucrari gospodaresti)

 

 

8

V/2 a

2.500.000

2.600.000

-

52

Muncitor necalificat

(bucatarie)

 

 

14

V/2 a

2.500.000

2.600.000

-

                                        

                               Total posturi = 453

 

 

          Normarea posturilor s-a efectuat in baza: Ord. Nr.91/august 2002 – A.N.P.H.; Ord. Nr.22/martie 2003 - A.N.P.H.; H.G. nr.329/martie 2003; O.G. nr.119/august 1999; Ord. M.S.F. nr.626/octombrie 2001.

          Salarizarea s-a efectuat in baza Legii nr.154/1998 si actualizata cu O.U.G. nr.191/2002.

          Capacitatea Centrului de Ingrijire si Asistenta nr.3 = 530 asistati, iar suprafata de curatenie = 13.530 m.p.