Hotărârea nr. 133/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 133 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

 

Hotarare

pentru aprobarea semnarii Declaratiei de angajament  a

Consiliul Local al Sectorului 1 pentru Proiectul 

« Un pas spre normalitate »

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

Luand in considerare  Proiectul  «Un  pas spre normalitate » intocmit de Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 1 (in prezent Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1);

Vazand avizul Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local Sector 1;

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 33/11.02.2003 privind aprobarea Proiectului « Un pas spre normalitate » ;

Vazand adresa nr. 665909/05.06.2003 privind aplicatia B.1.343, inregistrata la Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 sub  nr. 5033/06.06.2003 a Central Finance and Contracts Unit ;

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national;

Vazand prevederile Hotararii Guvernului Romaniei  nr. 539/14.06.2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate ( 2001-2004 ) si a Planului operational pentru implementarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate 2001-2004;

In temeiul art. 46 si art. 95 alin.(2) lit. “n” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Ia act de diminuarea sumei obtinuta de la autoritatea contactanta -PHARE- pentru Proiectul «Un pas spre normalitate» de la  494.132 Euro la 424.528, 29 Euro.

Art.2.Aproba semnarea Declaratiei de angajament pentru Proiectul «Un pas spre normalitate», in concordanta cu modificarile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare si  cu respectarea Metodologiei PHARE si a legislatiei interne in vigoare, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Directia de Management Economic din cadrul Primariei Sector 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:133

          Data: 19.06.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                     a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                        Nr.133 /19.06.2003

                                                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA        

                                                                                       Catalin Kritikos

 

 

 

 

 

 

GARANT EU PHARE PENTRU SERVICII DE

PROTECTIA COPILULUI:RO 0104.01

Declaratia de angajament a Consiliului Local

 

 

Titlul proiectului:                             UN PAS SPRE NORMALITATE

 

 

Judetul:                                  Sector 1

 

 

Localitatea:                                      BUCURESTI

 

 

Suma ceruta de la garantul Phare: 424.528,29 Euro

 

 

Consiliul Local Sector 1 aproba aceasta cerere de finantare si garanteaza finantare pentru 3 ani dupa terminarea proiectului, pentru a se asigura  continuarea serviciilor infiintate prin proiect. Suma anticipata pentru aceasta perioada de 3 ani este de 2.305.292 Euro (ROL 82.068.395 mii lei) la rata de schimb de astazi (35.600 lei). Finantarea este detaliata in bugetul atasat.

 

 

Semneaza in numele Consiliului Local : Catalin Kritikos – Presedinte de sedinta

 

 

………………                         ……………..                           ……………

      Nume                                    Semnatura                                             Data