Hotărârea nr. 132/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 132 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

 

Hotarare

pentru aprobarea semnarii Declaratiei de angajament  a

Consiliul Local al Sectorului 1 pentru Proiectul « Mai aproape de casa - Complex de Servicii – Sf. Andrei »

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1;

Luand in considerare  Proiectul «  Mai aproape de casa- Complex de Servicii Sf. Andrei »,  intocmit de Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului Sector 1 (in prezent Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1);

Vazand avizul Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local Sector 1;

Tinand seama de Hotararea Consiliului Local Sector 1 nr. 34/11.02.2003 privind aprobarea Proiectului « Mai Aproape de Casa- Complex de Servicii- Sf. Andrei » ;

Vazand adresa nr. 665909/05.06.2003 privind aplicatia B.1.342  inregistrata la Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 sub nr. 5035/06.06.2003  a Central Finance and Contracts Unit ;

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national;

Vazand prevederile Hotararii Guvernului Romaniei  nr. 539/14.06.2001 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate ( 2001-2004 ) si a Planului operational pentru implementarea Strategiei guvernamentale in domeniul protectiei copilului aflat in dificultate 2001-2004;

In temeiul art. 46 si art. 95 alin.(2) lit. “n” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

 

 

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Ia act de diminuarea sumei obtinuta de la autoritatea contactanta -PHARE- pentru Proiectul «Mai aproape de casa- Complex de Servicii – Sf. Andrei»  de la  232.003 Euro la 216.822, 54 Euro.

 Art.2. Aproba semnarea Declaratiei de angajament pentru Proiectul «Mai aproape de casa - Complex de Servicii – Sf. Andrei», in concordanta cu modificarile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare si  cu respectarea Metodologiei PHARE si a legislatiei interne in vigoare, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol, Directia de Management Economic din cadrul Primariei Sector 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:132

          Data: 19.06.2003

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                     a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                        Nr.132 /19.06.2003

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA       

                                                                                       Catalin Kritikos

 

 

 

 

 

GARANT EU PHARE PENTRU SERVICII DE

PROTECTIA COPILULUI:RO 0104.01

Declaratia de angajament a Consiliului Local

 

 

Titlul proiectului:                             MAI APROAPE DE CASA

 

 

Judetul:                                  Sector 1

 

 

Localitatea:                                      BUCURESTI

 

 

Suma ceruta de la garantul Phare: 216.822,54 Euro

 

 

Consiliul Local Sector 1 aproba aceasta cerere de finantare si garanteaza finantare pentru 3 ani dupa terminarea proiectului, pentru a se asigura  continuarea serviciilor infiintate prin proiect. Suma anticipata pentru aceasta perioada de 3 ani este de 1.522.077 Euro (ROL 54.183.447 mii lei) la rata de schimb de astazi (35.600 lei). Finantarea este detaliata in bugetul atasat.

 

 

Semneaza in numele Consiliului Local :Catalin Kritikos – Presedinte de sedinta

 

 

………………                         ……………..                           ……………

      Nume                                    Semnatura                                             Data