Hotărârea nr. 131/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 131 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                      

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTĂ RÂRE

privind modificarea  Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Nota de fundamentare privind modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 ;

          In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.75/2002 ;

          Conform prevederilor Legii nr.40/1991, republicata si modificata, Hotararea Guvernului Romaniei nr.281/1993, modificata, Legea nr.154/1998, Hotararea Guvernului Romaniei nr.775/1998, HGR 157/1999, OUGR nr.2/2000,  OUGR nr.191/2002, şi OUGR nr.192/2002.

          Având în vedere Avizul  nr. 1662/28.05.2003 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, privind funcţiile publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1;

          In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, modificata si completata prin Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei ;

          In temeiul prevederilor art 95, alin.(2), lit. “e” si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata 

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba modificarea Organigramei Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art.2. Se aproba modificarea Statului de Functii al Directiei de Impozite si Taxe a Sectorului 1, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art.3. Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Impozite si Taxe a Sectorului 1, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art.4. Se aproba Lista Functiilor Publice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art.5. Se aproba Clasificarea Functiilor Publice din cadrul Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 1, conform anexei nr. 5, care face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art.6. Incepand cu data prezentei toate celelalte Hotarari ale Consiliului Local al Sectorului 1 privind Organigrama, Statul de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare al Directiei Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1 isi inceteaza aplicabilitatea ;

          Art.7. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Resurse Umane si Directia de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Catalin Kritikos

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.:131

          Data: 19.06.2003

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           ANEXA NR.2

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                   a Hotararii Consiliului Local                                                                                                         Nr. 131/19.06.2003

                                                                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                 Catalin Kritikos

 

 

 

STAT DE FUNCŢII

pentru Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului1

elaborat conform prevederilor Legii nr. 154/ 1998, H.G.R.nr. 775/ 1998,

H.G.R.nr.157/1999, O.U.G.R. nr. 02/ 2000  pe baza Organigramei aprobate prin H.C.L.nr.64/07.10.1999, H.C.L.nr.73/ 18.11.1999 ,H.C.L.nr.10/30.03.2000,     H.C.L.nr.67/ 14.11.2000 şi H.C.L. nr.30/2002 modificate parţial prin prezenta hotărâre.

 

FUNCŢIA

CLASA

Grade

profesionale

Număr

Funcţii

publice

 

Indemniza

ţie de conducere în procent

De execuţie

De conducere

0

1

2

3

4

5

ANEXA IV

O.U.G.R. 192/2002

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

 

1

50%

 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

 

 

1

40%

 

ŞEF SERVICIU

 

 

 

12

30%

 

ŞEF BIROU

 

 

 

6

25%

ANEXA IV

O.U.G.R. 192/2002

 

 

 

 

 

 

CONS. JURID

I

SUPERIOR

0

 

 

CONS. JURID

I

PRINCIPAL

2

 

 

CONS. JURID

I

ASISTENT

2

 

 

CONS. JURID

I

DEBUTANT

3

 

 

AUDITOR

I

SUPERIOR

2

 

 

AUDITOR

I

PRINCIPAL

2

 

 

AUDITOR

I

ASISTENT

1

 

 

INSPECTOR

I

SUPERIOR

9

 

 

INSPECTOR

I

PRINCIPAL

12

 

 

INSPECTOR

I

ASISTENT

20

 

 

INSPECTOR

I

DEBUTANT

14

 

 

REFERENT SPECIALITATE

II

PRINCIPAL

1

 

 

REFERENT

III

SUPERIOR

30

 

 

REFERENT

III

PRINCIPAL

53

 

 

REFERENT

III

ASISTENT

45

 

 

REFERENT

III

DEBUTANT

8

 

Total Functii Publice

 

 

 

 

226

 

 

 

Functii contractuale

 

FUNCŢIA

GRADUL     sau

TREAPTA

profesională

 

Nivelul

studiilor

Nr.

Posturi

 

 

Indemniza

ţie de conducere în procent

De execuţie

De conducere

0

1

2

3

4

5

ANEXA V/I

O.U.G.R.191/2002

 

 

 

 

 

INSP.SP.

SERVICIU

IA

S

1

30%

INSP. SPEC.

ŞEF BIROU

IA

S

3

25%

INSP. SP.

-

I

S

3

 

INSPECTOR

 

IA

M

3

 

REFERENT

 

I

M

4

 

ANEXA V/2

O.U.G.R. 191/2002

 

 

 

 

 

CASIER

-

I

M

23

 

MAGAZINER

-

I

M

1

 

ARHIVAR

-

I

M

7

 

CURIER

-

I

-

2

 

ÎNGRIJITOR

-

I

-

5

 

MUN.CALIFICAT

-

I

-

15

 

Total functii contractuale

 

 

 

66

 

 

 

Total Functii in Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1            292

 

 

 

 

   DIRECTOR,

                                                                              Şef Birou Resurse Umane,

DAN POPESCU                                                      

                                                                                    Carmen-Sarie Iacob

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                               ANEXA NR.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                   a Hotararii Consiliului Local                                                                                                            Nr.131/19.06.2003

                                                                                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA

            Catalin Kritikos

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

         

          Art.1. Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 funcţionează în baza Hotărârii nr.333/1999 privind aprobarea Protocolului - cadru şi a acţiunilor de predare – preluare a exercitării de către consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, a atribuţiilor prevăzute de Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale  şi a Hotărârii nr.63/07.10.1999 a Consiliului Local al Sectorului 1, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al sectorului 1.                                         

          Art.2. Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor bugetare, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, soluţionarea obiecţiunilor.

          Art.3.  Şefii compartimentelor Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 conduc, îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine, asigurând, în termenul legal, realizarea lucrărilor şi calitatea acestora, precum şi disciplina la locul de muncă.

 

Capitolul II

Structura organizatorică

 

          Art.4. Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi sarcinilor ce îi revin, Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are următoarea structură organizatorică:

a)     conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

b)    compartimentele funcţionale:

-         Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I;  

-         Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II;

-         Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III;

-         Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV;

-         Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice;

-         Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare;

-         Serviciul Taxe Locale

-         Serviciul Contabilitate;

-         Serviciul Buget Financiar;

-         Serviciul Prelucrare Automată a Datelor;

-         Biroul Administrarea Sistemului Informatic;

-         Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware;

-         Serviciul Relaţii cu Cetăţenii

-         Serviciul Administrativ Aprovizionare;

-         Serviciul Juridic;

-         Biroul Resurse Umane cu Protecţia Muncii şi P.S.I.;

-         Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă;

-         Biroul Gestiune Arhivă

-         Biroul Audit Intern;

                                                                                                           

b.     comisii:

-         Comisia de achiziţii;

-         Comisia de examinare şi angajare a persoanelor care candidează pentru ocuparea posturilor vacante organizată ăn temeiul H.G.R. nr.1087/2001;

-         Comisia de disciplină organizată în temeiul H.G.R. nr.1083/2001;

-         Comisia paritară organizată în temeiul H.G.R. nr.1086/2001;

 

Activitatea comisiilor mai sus menţionate îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legale în vigoare, (vezi organigrama anexată).

 

                                                Capitolul III

Atribuţii

 

          Art.5. Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale.

 

Capitolul IV

Atribuţiile compartimentelor

          Art.6. Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 este condusă de un director executiv şi un director executiv adjunct.

 

A.   Directorul executiv are următoarele atribuţii şi răspunderi:

- organizează  şi controlează activitatea instituţiei;

- coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane cu Protecţia Muncii şi P.S.I., Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă Biroul Gestiune Arhivă şi Audit Intern, Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor;

- coordonează, prin intermediul directorului executiv adjunct, activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Executarea Creanţelor Bugetară, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice, Serviciul Taxe Locale;

- asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative;

- asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare;

- organizează munca în cadrul instituţiei, luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor;

- organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei;

- asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente, în scopul asigurării eficienţei activităţii;

- ia măsuri pentru organizarea, raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

- răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia;

          - asigură măsurile pentru evaluarea posturilor, întocmirea fişelor posturilor, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor, reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie;

          -  ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă;

          -  aprobă, în condiţiile legii, efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

          - solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii;

          - soluţionează obiecţiunile, răspunde de rezolvarea, în limitele competenţelor stabilite, a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente;

          - organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului;

          - poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revin;

- semnează toate documentele care ies din instituţie, destinate unor terţe persoane;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii.           

 

 

 

B.  Directorul executiv adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi:

         - coordonează activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale,  Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III, Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice;

          - aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora;

          - stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal;

          - asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine;

          - propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia;

          -  face propuneri pentru stimularea personalului din subordine;

          - face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct;      

          - răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare;

          - răspunde de activitatea  de prelucrare automată a datelor;

          -organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice;

           - urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local; 

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii.

 

          Art. 7.  Serviciile Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I, II, III, IV au următoarele atribuţii principale:

            - realizează activitatea de constatare, stabilire şi operare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe  clădiri, impozitul pe terenuri , taxa asupra mijloacelor de transport, etc.;

            - exercită controlul fiscal  verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere, asupra modificărilor intervenite, modificând unde este cazul impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite;

            - analizează, soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

             - constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen;

            - efectuează rectificări de rol, impuneri şi încetări de rol, efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice;

            - colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor;

          - verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe, la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri;

            - întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local;

            -  eliberează certificate fiscale;

            - analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite;

            - vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

- răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente;

- consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice alte probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale;

- întocmeşte documente pe suport material sau magnetic privind modificările zilnice efectuate în baza de date;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

          Art. 8.  Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice are următoarele atribuţii principale:

          - realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă, impozitul pe spectacole, taxe speciale etc.;

          - introduce în baza de date a instituţiei actele de impunere, de modificare a masei impozabile şi de scoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile;

          - analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate, plătite în plus sau eronat la bugetul local;

         - gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice;

          - efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile, precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local;

          - analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere;

          - analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice;

          - solicită şi verifică documente, înscrisuri, registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate, necesare realizării obiectului controlului;

          - stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează, potrivit legii, majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate;

          - verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire, conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate;

          - asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice;

          - efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare, stabilire, constatare, impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local, a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală;

          - constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri, conform legislaţiei în vigoare;

          - analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate, luând sau propunând măsurile care se impun;

          - ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau, după caz, modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice;

          - analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări, eşalonări, reduceri, scutiri şi restituiri de impozite şi taxe, precum şi majorări de întârziere;

          - efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale;

                - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

-                                                  răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente;

        - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

 

          Art. 9.  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare  este structurat sub forma a două birouri, şi anume:

a.      Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice

b.     Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice

    a. Biroul Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice -

         - urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentru a fi înscrise în evidentă, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc.;

          - verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, atât de către serviciile de constatare persoane fizice I, II, III şi IV din cadrul D.I.T.L. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

          - în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea;

          - inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare, în caz contrar, intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;

          - inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă;

          - inspectorii biroului aplică prevederile legale în domeniu;

          - prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de diredtorul adjunct;

- răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces, în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu;

          - întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice, în conformitate cu prevederile legale;

          - aplică procedura de lucru specifică serviciului;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

       b.Atribuţiile Biroului Urmărire, Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice

- urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane juridice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă, reprezentând impozite, taxe, amenzi etc.;

          - verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire, atât de către Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

          -  înştiinţează debitorul persoană juridică asupra obligaţiilor existente şi solicită efectuarea plăţilor în termenul legal;

          - în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante, care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea;      

          - inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare, în caz contrar, intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare;

          - inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă;

          - inspectorii biroului aplică prevederile legale în domeniu;

          - prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de diredtorul adjunct;

- răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces, în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu;

           - întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale;

- îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

         

Art. 10.  Serviciul Taxe Locale are următoarele atribuţii principale:

- desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării   veniturilor bugetului local;

          - ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate, penalităţi şi dobânzi a încasărilor în fişele analitice de urmărire, pentru următoarele surse:

          a)  taxe locale sau chirii datorate ocupării domeniului public cu chioşcuri, comerţ de întâmpinare, organizări de şantier, comerţ ocazional, tonete, măsuţe, rulote, amplasarea firmelor şi reclamelor , etc.;

          b)  taxe locale datorate ocupării cu garaje a domeniului public sau privat al Municipiului Bucureşti din Sectorul 1;

          c)  orice alte venituri la bugetul local, conform prevederilor legale ;

          - efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public şi privat de pe raza sectorului 1;  

          - întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici, precum şi calculul dobânzilor şi penalităţilor, responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă;

- încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al  Sectorului 1;

          -  urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitate;

          - calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate;

          - întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1,  borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al Sectorului 1, ce se transmit de personalul din subordine serviciilor de specialitate, din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

          - efectuează pe bază de program aprobat de directorul adjunct control în teren cu privire la materia impozabilă ;

          - întocmeşte documentaţia, după verificarea  propunerilor privind scăderea unor debite eronate şi înaintează referatul pentru aprobare conducerii instituţiei ;

          - aduce  la cunoştinţa persoanelor interesate orice modificări ale nivelului taxelor datorate şi a termenelor de plată;

          - informează conducerea şi a serviciile de specialitate asupra deficienţelor din dosare;

          - reactualizează periodic dosarele întocmite privind suprafeţele ocupate (domeniu public şi domeniul privat al Municipiului Bucureşti, conform competenţelor Consiliului Local Sector 1);         

         -  conlucrează cu serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1;

          - aplică prevederile legislaţiei în vigoare pentru activitatea repartizată fiecărui angajat;

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

     - întocmeşte operativ situaţiile cerute de către conducere;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

          Art. 11.  Serviciul Contabilitate are următoarele atribuţii principale:

         -  asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat;

          - exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli;

          - exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor  de ridicare de numerar, precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă;

          -  asigură, conform  Ordinelor  Ministrului Finanţelor  şi legislaţiei în vigoare evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori;

          -  conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar, stabileşte soldul zilnic al casieriei, asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector  1;

          -  întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli, pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare;

          - întocmeşte Contul de execuţie bugetară, precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite;

          - întocmeşte raportul de execuţie bugetară, lunar, odată cu balanţa de verificare lunară, pentru verificarea exactităţii cu datele din evidenţele contabile, cuprinse în foile de vărsământ zilnice;

          -  virează decadal, conform extraselor de cont, fiecare tip de venit încasat pentru Consiliul Municipiului Bucureşti de la Trezoreria Sector 1 în conturile  Bugetului Municipiului Bucureşti;

- întocmeşte, conform art. 31(2) privind Legea Contabilităţii nr. 82/1991, actualizată, bilanţul contabil trimestrial şi anual;

- răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul contabilităţii şi gestiunii

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

                  

          Art. 12.  Serviciul Buget Financiar are următoarele atribuţii principale:

 

          - întocmeşte proiectul de buget pentru venituri şi cheltuieli al instituţiei pe baza propunerilor şefiilor de servicii;

          - întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei pe baza propunerilor  şefiilor de servicii precum şi  Nota de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli;

          - întocmeşte modificările şi rectificările de buget pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţial;

          - întocmeşte cererile de deschidere de credite bugetare urmărind respectarea limitelor maxime de credite aprobate şi a destinaţiei acestora;

          - întocmeşte  cererile suplimentare de credite bugetare;

- întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pentru achiziţiile publice de lucrări, achiziţiile publice de servicii, achiziţiile publice de produse, care au la bază procedura de cerere-ofertă, licitaţie, concurs de soluţii;

          - întocmeşte procesele verbale de deschidere, procesele verbale de evaluare pentru achiziţiile publice şi hotărârea comisiei de evaluare cu privire la adjudecarea achiziţiilor publice.

-         întocmeşte contractele de achiziţii publice;

-         întocmeşte anunţul de intenţie pentru achiziţiile publice pe care

intenţionează să le efectueze instituţia în anul bugetar curent;

-întocmeşte anunţul de participare în toate cazurile în care aplică  una din procedurile: licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă, precum şi în cazul în care intenţionează să organizeze un concurs  de soluţii  precum şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică;

          - în baza propunerilor şefiilor de servicii pentru achiziţiile publice, grupează produselor, serviciilor şi lucrările pe coduri CPSA ( Clasificaţia produselor şi serviciilor asociate activităţilor);

          - întocmeşte şi transmite trimestrial raportul privind contractele de achiziţii publice la Ministerul Finanţelor Publice însoţite de fişa de date pentru achiziţiile publice realizate precum şi raportul trimestrial al achiziţiilor publice de prestări servicii- contracte de proiectare la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.

- întocmeşte statele de salarii pentru avans, lichidare, concedii de odihnă, prime, al 13-lea salariu precum şi alte drepturi băneşti;

          - întocmeşte, verifică şi listează fişele fiscale anuale ale salariaţilor în două exemplare (angajat şi angajator) ;

          - reglează diferenţele de impozit ale salariaţilor conform fişelor fiscale;

- întocmeşte situaţii lunare, anuale şi  semestriale  de cercetare statistică privind numărul  mediu al salariaţilor precum şi veniturile salariale;

-întocmeşte notele contabile pentru salarii precum şi fişele de cont pentru conturile de salarii;

- calculează contribuţiile datorate de instituţie la buget conform legislaţiei în vigoare: contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj, contribuţia pentru asigurările sociale de stat, contribuţia pentru asigurările de sănătate precum şi alte dări datorate statului;

                - întocmeşte ordinele de plată privind virările la buget precum şi centralizatorul de salarii necesar la trezorerie;

          - întocmeşte fişele de evidenţă bugetară la cheltuielile de personal, pe capitole şi subcapitole ale clasificaţiei bugetare;

          - exercită control financiar preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă;

         - îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere

         - are în subordine Biroul Încasări cu următoarele atribuţii principale:

- efectuează încasări în baza dispoziţiilor de încasare, însoţite de decontul de cheltuieli precum şi de documentele justificative (facturi fiscale, chitanţe fiscale etc), verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv precum şi aprobarea conducătorului instituţiei;

          - efectuează  plăţi în baza dispoziţiilor de plată, însoţite de referatele de necesitate, verifică dacă acestea au viza de control financiar preventiv, aprobarea conducătorului instituţiei precum şi dacă persoana care a ridicat avansul a completat datele personale de identificare conform buletinului de identitate, suma ridicată precum şi data ridicării;

          - efectuează plăţi: salarii, concedii de odihnă, în baza statelor, în termen de trei zile pe bază de semnătură, care confirmă ridicarea drepturilor salariale;

- depune la trezorerie în baza foilor de vărsământ: salariilor neridicate, încasările din impozite şi taxe locale, soldul de casă (cheltuieli) la sfârşitul trimestrului precum şi la sfârşit de an financiar, restituiri neridicate precum şi alte încasări;

          - întocmeşte registrul de casă  corespunzător numărului de documente justificative de încasări şi plăţi înscrise;

-  încasează chitanţele de calculator reprezentând impozite pe clădiri, impozite pe terenuri şi impozite auto persoane fizice şi persoane juridice;

          - încasează pe chitanţe  taxe extrajudiciare de timbru, taxele judiciare de timbru, taxele pentru activitatea notarială, amenzi aplicate de: Primăria Municipiului Bucureşti, Primăria Sector 1, Corpul Gardienilor Publici, Ministerul de Interne- Brigada de Poliţie Rutieră, Regiile Autonome de Transport Locale, amenzi conform somaţiilor şi înştiinţărilor de plată emise de Serviciul Urmărire, Încasare şi Executare Silită, taxe ocupare domeniu public conform înştiinţărilor de plată emise de Serviciul Ocuparea Domeniului Public precum şi alte impozite şi taxe conform legislaţiei în vigoare;

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiilor prezentate în documente;

          - îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere

         

          Art. 13 Serviciul Prelucrare Automată a Datelor  este structurat sub forma a două birouri, şi anume:

c.      Biroul Administrarea Sistemului Informatic

d.     Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware

    a. Biroul Administrarea Sistemului Informatic -

 Serviciul Prelucrare Automată a Datelor are următoarele atribuţii principale:

          - organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor informatice a sistemului de calcul şi a bazelor de date în sistem electronic a D.I.T.L.

          - gestionarea programului de impozite şi taxe locale în centrele D.I.T.L. Sector 1 ;

          - stochează informaţiile pe suport şi asigură arhivarea lor

          - asigurarea primului nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor (calculatoare, imprimante) şi contactează firmele de service în cazul defectării acestor echipamente;

          - asigurare stocare arhivă pe suport şi întreţinerea programului de arhivă;

          - răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii de calcul şi al soft-ului

          - asigură funcţionarea cu licenţă a programelor implementate

          - gestionare bază de date şi a programelor aplicaţiei pentru evidenţa taxelor şi impozitelor locale (actualizare date, setare drepturi utilizatori, modificare constante fiscale);

          - administrare reţea – instalare cabluri UTP, prize reţea, configurare

          - administrare server – creare utilizatori, grupuri, partajare resurse în resurse (imprimante, CDROM)

          - instalări sisteme de operare, software (imprimante, etc)

Pentru inspectorii de specialitate cu activitate pe timp de noapte:

          - prelucrarea cererilor electronice de plată prin Internet;

          - asigurarea primului nivel de intervenţie în cazul defectării sistemului de încasare a impozitelor şi taxelor prin Internet (hard + soft )

          - asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare

          - îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere

                   

a.     Biroul Administrarea Sistemului Informatic

- administreză baza de date

- actualizează programele care gestionează baza de date

- asigură comunicarea cu producătorul programului de încasare impozite şi taxe locale, privind modificările apărute în textul legislativ

- asigură încasarea impoozitelor şi taxelor locale, prin intermediul software-lui existent, actualizând rolurile existente în baza de date (înscrieri , radieri auto închideri-deschideri roluri, impuneri modificări terenuri, etc.)

b.    Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware

- administrarea bazei de date a contribuabililor care efectuează plăţi prin internat

- gestionarea prograamelor de încasare a impozitelor şi taxelor locale prin internet

- asigurarea bunei funcţionări a reţelei de calculatoare şi a echipamentelor hardware din cadru instituţiei

- asigurarea primului nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor (depanare hardware)

- comunicarea permanentă cu firmele care asigură garanţia echipamentelor hardware

-gestionarea sistemului de plăţi on-line (inclusiv infochioşcurile)

                Art. 14. Serviciul Administrativ Aprovizionare are următoarele atribuţii principale:

- asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală;

          - întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială;

                - întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde realizarea acestora;

          -  asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor

          - gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri, aflate în directa administrare a D.I.T.L. Sector 1   ;

          - ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei;

          - asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său;

          - organizează şi supraveghează şi răspunde de modul de întrebuinţare şi buna funcţionare a bunurilor mobile şi imobile, a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară;

          - organizează, supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta;

          - vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB, RGAB, RADET, ROMTELECOM, etc.);

          - ia măsuri de gospodărire raţională şi încadrarea în normele aprobate a energiei electrice, apă, combustibil, rechizitelor, sistemelor de comunicaţii, telefoane şi fax  şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora;

          - întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere, rechizite, depozitarea gestionară şi conservarea acestora;

          - organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia;

                - organizează şi supraveghează şi răspunde de efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu, pe căile de acces şi spaţiile verzi, inclusiv dezăpezirea acestuia;

          - organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare;

          - răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P.S.I. conform legislaţiei în vigoare 

          - vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor;

          - răspunde de asigurarea ştampilelor, cheilor şi sigiliilor;

          - asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor, a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

          Art. 15. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii  are următoarele atribuţii principale:

           - asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei;

          - asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora

          - asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei

          - organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiilor publice şi a relaţiilor cu cetăţenii

          - se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expediera răspunsurilor către petiţionari;

          - înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

          - are obligaţia de a urmării soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar;

          - răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor.

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

 

          Art. 16.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri:

a. Biroul Juridic care are următoarele atribuţii principale:

În domeniul activităţii de asistenţă juridică:

          - studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economico-financiare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative;

          - informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D.I.T.L. Sector 1;

            -  avizează şi întocmeşte referate la cererea conducerii, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei;

            - asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acestei

            - sesizează instanţele judecătoreşti, când este cazul, semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei; reprezintă D.I.T.L. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti, în cazul în care este citată ca parte în proces;

          - promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face  propuneri conducerii D.I.T.L. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora;

          - avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.I.T.L.;

            - ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic;

            - asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D.I.T.L. şi alte documente specifice

            -  arhivează Monitoarele Oficiale.

            În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor:

            - ţine evidenţa obiecţiunilor, contestaţiilor, precum şi a modului de soluţionare a acestora;

            - asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege, temeinice şi motivate;

          În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili:

            - furnizează informaţii care privesc contribuabilii, în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie;

             - acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic;

- păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

   - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

            - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

c.      Biroul Evidenţă şi Arhivă care are următoarele atribuţii principale:

- studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei

         - întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare, în conformitate Legea  a Arhivelor Naţionale;

          - înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei;

          - repartizează declaraţiile anuale, rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii, străzi şi numere poştale;

          -  pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create

          -  arhivează certificate fiscale eliberate;

          - eliberează documente şi soluţionează cereri în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege;

          - pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia, pe bază de semnătură respectând regulamentul circulaţiei emitere a documentelor;

          - eliberează acte originale  personale aflate în dosare, reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

                  c. Biroul Gestiune Arhivă

 

          -  asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. Străzi şi numere poştale;

-         asigură şi răspunde de arhivarea documentelor nou create;

-         arhivează certificatele fiscale eliberate;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

-         îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere 

-         asigură şi răspunde de gestionarea fondului arhivistic al instituţiei            

-         răspunde de respectarea legislaţiei în domeniul arhivării şi păstrării documentelor

 

          Art. 17.  Biroul Resurse Umane are următoarele atribuţii principale:

          - asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;

          - organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

          - urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei;

          - răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi;

          - analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Sector 1 a organigramei;

          - pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de organizare şi funcţionare, Regulamentului de ordine interioară şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a instituţiei;

          - pregăteşte documentaţia necesară elaborării statului de funcţiuni;

          - ţine evidenţa fişelor de post şi răspunde pentru corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, organizează elaborarea acestora conform Codului Muncii;

          - răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare (salariul de bază, indemnizaţii de conducere, salariul de merit, premii);

          - întocmeşte documentele lunare, privind plata personalului salariat  (pontaj, ore suplimentare, concedii de odihnă, certificate medicale) pe baza evidenţelor primite de la şefii de servicii/birouri;

          - întocmeşte documentaţia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul de lucru de către personal şi urmăreşte încadrarea în plafonul prevăzut de lege;

          - întocmeşte şi elaborează legitimaţii de control în baza dispoziţiilor legale şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;

          - face intervenţii la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Departamentul pentru administraţie publică locală pentru aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul salarizării;

          - întocmeşte documentaţia necesară acordării premiilor anuale şi a celor lunare din fondul de 2%;

          - analizează necesarul de personal pe structură şi specialităţi şi face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcţie de necesităţi;

          - urmăreşte integrarea rapidă a noilor angajaţi;

          - controlează respectarea disciplinei muncii;

          - stabileşte nevoile de pregătire şi de perfecţionare a pregătirii profesionale;

          - elaborează programele de pregătire şi de perfecţionare, precum şi urmărirea aplicării lor;

          - organizează cursurile de pregătire şi perfecţionare;

          - evaluează acţiunile de pregătire şi perfecţionare;

          - întocmeşte statul de personal  şi asigură reactualizarea lui;

          - efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă al personalului;

          - întocmeşte deciziile de angajare, promovare şi definitivare în funcţii, de sancţionare şi încetare a contractului de muncă;

          - ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a sancţiunilor disciplinare;

          - răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de angajare, pregătire şi avansare a personalului;

          - răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului;

          - ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei;

          - răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor;

          - întocmeşte carnetele de muncă noi;

          - operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări, promovări în funcţii şi în grade profesionale, salarii de merit etc.;

          - completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei, în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii;

          - stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat;

          - propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime;

          - eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat;

          - eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate;

          - întocmeşte formele de pensionare;

          - răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei;

          - stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor conform legislaţiei;

          - organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului;

          - propune, instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate;

     - păstrează confidenţialitatea informaţiilor ;

-         răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

- are în subordine  Protecţia Muncii şi P.S.I. cu următoarele atribuţii:

  -   întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P.S.I.;

          - îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

-         ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora

-         duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P.S.I.

-         controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. 

 

          Art. 19.  Auditul Intern are următoarele atribuţii principale:

          - asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelelor privind auditul intern

          - certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară, însoţite de raportul de audit,  prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară;

          - examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa; depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze, propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati, după caz;

          - supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;

          -  evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor;

          -  identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi  riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor;

          -  auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi  programele care au stat la baza fundamentarii acestuia;

          - păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate;

          - răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente;

           -  îndeplineşte, în condiţiile legii, orice alte atribuţii repartizate de conducere.

 

Capitolul V

Dispoziţii finale

 

          Art. 20.  Nerespectarea prezentului regulament de către personalul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, indiferent de funcţie, se sancţionează potrivit legii.

          Art. 21.  Sarcinile şefilor de compartimente vor fi stabilite de către director executiv împreună cu directorul executiv adjunct, prin fişa postului.

          Art. 22. Sarcinile pentru funcţiile de execuţie vor fi stabilite prin fişa postului în funcţie de gradul sau treapta profesională, precum şi complexitatea lucrărilor, de către director, directorul adjunct împreună cu şefii fiecărui compartiment.

          Art. 23. Prezentul Regulament se va distribui sub semnătură tuturor compartimentelor din aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, şefii acestora asigurând sub semnătură luarea la cunoştinţă de către toţi salariaţii instituţiei.

         Art. 24. Dispoziţiile din Regulamentul de Ordine Interioară vor fi corelate cu dispoziţiile prezentului regulament.

         Art. 25. Prezentul Regulament va fi aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local şi va intra în vigoare la data aducerii la cunoştinţă.

 

DIRECTOR,

DAN POPESCU

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                         ANEXA NR.4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                   a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                Nr.131/19.06.2003

                                                                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA   

                                                                                                                                          Catalin Kritikos

 

 

 

 

 

LISTA

FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1

 

 

I. FUNCTII PUBLICE GENERALE:

                             1. director executiv;

                             2. director executiv adjunct;

                             3. sef serviciu;

                             4. sef birou;

                             5. consilier juridic superior

                             6. consilier juridic principal

                             7. consilier juridic asistent

                             8. consilier juridic debutant

                             9. auditor superior

                           10. auditor principal

                           11. auditor asistent

                           12. inspector superior

                           13 . inspector principal

                           14. inspector asistent

                           15. inspector debutant

                           16 .referent specialitate principal

                           17. referent superior

                           18 .referent principal

                           19. referent asistent

                           20. referent debutant

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                     ANEXA NR.5

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                   a Hotararii Consiliului Local                                                                                                       Nr.131/19.06.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA           

                                                                                                        Catalin Kritikos

 

 

 

 

 

CLASIFICAREA FUNCTIILOR PUBLICE

 

conform art. 8, 14 si XVI alin.4 si 5 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, Cartea II Titlul III

 

 

          Numarul total de posturi : 292,

                         din care : posturi contractuale 66;

                                          functii publice 226, din care :

                                             - de conducere 20

                                             - de executie 206

          Structura functiilor publice de executie este urmatoarea:

 

 

 

SUPERIOR

PRINCIPAL

ASISTENT

DEBUTANT

TOTAL

Clasa I

11

18

23

17

69

Clasa II

0

1

0

0

1

Clasa III

30

53

45

8

136

TOTAL

41

72

68

25

206

 

20% din total functii publice de executie

34,89% din total functii publice de executie

33% din total functii publice de executie

12,13% din total functii publice de executie

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Anexa nr. 1

       TOTAL POSTURI : 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Hotararea Consiliului Local al Sectorului        

                                                din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Nr.______/___.___.2003

                                                            functii publice : 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA   

                                         - de conducere : 20                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                              - de executie : 206

                                personal contractual : 66            

 

  ORGANIGRAMA DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

 

 


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 


   

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Serviciul Relatii

cu Cetatenii

 

                  1+15