Hotărârea nr. 129/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARARE

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2003

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Management Economic a Primariei Sectorului1 ;

          Conform Legii nr.189/1998 a Finantelor Publice Locale art.6, alin (2), pct.2: “Bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale se aproba de catre consiliile locale, in functie de subordonarea  acestora”.

          In temeiul art.170, alin.(3) din Legea Invatamantului nr.84/1995 republicata: “Institutiile si unitatile de invatamant pot beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii, donatii, sponsorizari si taxe de la persoane fizice si juridice. Veniturile dobandite din sursele mentionate se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul  institutiilor si unitatilor respective, inclusiv pentru majorarea fondului de salarii, fara varsaminte la bugetul de stat, bugete locale si fara a afecta alocatiile bugetare.”

          Conform art.13 din HGR nr.538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat: “Institutiile de invatamant preuniversitar de stat, pot utiliza , pe langa finantarea proportionala, si finantarea complementara si alte surse de venituri realizate in conditiile legii si anume:

-         venituri proprii provenite din activitatea de productie (ferme agricole, ateliere scoala etc.), prestari de  servicii;

-         taxe de la persoane fizice si juridice;

-         venituri din inchirieri de spatii;

-         donatii;

-         sponsorizari;

-         alte venituri realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural-educative ale caminelor si internatelor pentru prescolari si elevi;

 

In baza art.46, alin.(3) din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1.  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli din surse extrabugetare a Consiliului Local al Sectorului1  pe anul 2003 (Anexa nr.1) la suma de 73.499.306 mii lei.

          Veniturile din sursele extrabugetare a bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2003 se estimeaza la 73.499.306 mii lei, din care:

          Venituri A.D.P. Sector 1                             =   7.125.000 mii lei

          Venituri Invatamant Preuniversitar de Stat   = 56.336.906 mii lei

          Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor

varstnice, din care:                                       =   9.937.400 mii lei

          Camin Pensionari nr.1                       =   1.745.000 mii lei

          Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3   =   8.192.400 mii lei

Venituri Primaria Sectorului 1                     =      100.000 mii lei

 

Cheltuielile din sursele extrabugetare a bugetului Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2003 sunt in suma de 73.499.306 mii lei, din care:

Cheltuielile totale 73.499.306 mii lei, din care:

- cheltuieli curente:         70.608.907 mii lei

          - cheltuieli de personal      6.963.241 mii lei

          - cheltuieli materiale        66.227.360 mii lei

          - cheltuieli de capital         2.890.399 mii lei

Detalierea cheltuielilor pe categorii de cheltuieli, pe capitole, articole si aliniate sunt prezentate in Anexa nr.2.

 

Art.2. Se aproba lista de investitii (Anexa nr.3) in suma de 1.688.399 mii lei.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Directia Management Economic, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Administratia Domeniului Public Sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Caminul de Pensionari nr.1, Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor duce la indpelinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA,

    Kritikos Catalin Adrian                                           SECRETAR

                                                                  

                     Lavinia Paul

 

 

          Nr.: 129

          Data: 19.06.2003