Hotărârea nr. 128/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 128 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2003

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate intocmit de Directia Management Economic a Primariei Sectorului 1;

          In temeiul HCGMB nr.30/2003 privind aprobarea exercitarii de catre consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, a virarilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de  incheiere a exercitiului bugetar;

          In baza Hotararii nr.103/10.04.2003 pentru modificarea Hotararii nr.23/28.01.2003 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind repartizarea sumelor din cota defalcata din impozitul pe venit pentru  echilibrarea bugetelor sectoarelor municipiului Bucuresti pe anul 2003;

          In baza Hotararii nr.24/28.01.2003 si nr.61/06.03.2003 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate municipiului Bucuresti prin Legea bugetului de stat pe anul 2003;

          In baza Hotararii nr.102/10.04.2003 a CGMB pentru modificarea Hotararii CGMB nr.25/28.01.2003 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2003.

          In baza Hotararii nr.101/10.04.2003 a CGMB privind repartizarea pe sectoare a sumelor alocate Municipiului Bucuresti din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si a unor facilitati pentru plata energiei termice.

          In baza adresei nr.6744/21.05.2003 de la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 potrivit prevederilor din H.G. nr.460/2003.

          Tinand cont de adresa nr.1362/04.03.2003 de la Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap privind repartizarea transferurilor din  bugetul ANPH catre bugetul Consiliului Local Sector 1, reprezentand plata  drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04-31.12.2002.

          Conform Legii nr.189/1998 a Finantelor Publice Locale art.6, alin.(2), pct.2 “Bugetele institutiilor si serviciilor publice finantate integral sau partial  din bugetele locale se aproba de catre consiliile locale in functie de subordonarea acestora” si  a Legii bugetului de stat nr.631/2002.

          Urmare a adresei nr.2179/04.06.2003 transmisa de Directia de Impozite si Taxe Locale Sector 1 privind estimarea veniturilor proprii ale Consiliului Local Sector 1.

          In temeiul art.46, alin.(3) si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

         

Art.1. Bugetul Consiliului Local Sector 1 Bucuresti pe anul 2003 a fost stabilit initial, atat la venituri, cat si la cheltuieli in suma de 2.865.486.561 mii lei, rectificandu-se la 2.828.917.037 mii lei, conform Anexei nr.1.

Art.2. Se aproba veniturile totale ale Bugetului Consiliului Local Sector 1 in suma de 2.828.917.037 mii lei. Aceste venituri provin din:

- impozite, taxele locale si veniturile cu destinatie speciala care raman la dispozitia Consiliului Local Sector 1 Bucuresti, asa cum s-a aprobat prin HCGMB nr.102/10.04.2003 in suma de 760.000.000 mii lei.

- 1.198.059.539 mii lei reprezentand cota de 18% din impozitul pe venit ce se incaseaza direct la bugetul local al sectorului 1 Bucuresti, conform art.23 (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr.631/2002.

- 71.053.003 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit prin HCGMB nr.24/28.01.2003 si HCGMB nr.101/10.04.2003, 61/06.03.2003, HG nr.460/2003 pentru Consiliul Local Sector 1 repartizate astfel:

          ● asigurarea ajutorului social, ajutor pentru incalzirea locuintei, sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap – 45.452.314 mii lei.

          ● sustinerea sistemului de protectie a copilului – 21.974.884 mii lei.

- 456.864.168 mii lei reprezentand suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata, repartizata Consiliului Local Sector 1 prin HCGMB nr.24/28.01.2003.

- 454.082.403 mii lei reprezentand sume din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare:

          - cheltuieli de personal:                                408.376.969 mii lei

          - bursele elevilor si obiecte de inventar:            3.186.780 mii lei

          - produse lactate si de panificatie pentru

            elevii din clasele I-IV:                                  11.405.912 mii lei

          - invatamantul special:                                   31.112.742 mii lei.

- 2.781.763 mii lei reprezentand sume din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor creselor.

- echilibrarea bugetului local prin alocarea sumei de 71.483.057 mii lei din cota de 9% aflata la dispozitia CGMB, conform art.23(3) din Legea nr.631/2002, repartizata prin HCGMB nr.103/2003.

- suma de 260.000.000 mii lei obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public “Reabiltare sistem rutier” si “Achizitii de terenuri si imobile”, investitii ce se vor derula prin A.D.P. Sector 1.

- suma de 9.705.783 mii lei reprezentand transferul din bugetul ANPH catre bugetul Consiliului Local Sector 1, reprezentand plata drepturilor si facilitatilor persoanelor cu handicap in perioada 01.04-31.12.2003.

Art.3. Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului Local Sector 1 in suma de 2.828.917.037 mii lei, conform Anexei nr.2 cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli (titluri) si pe articole bugetare, dupa cum urmeaza:

(1) 226.196.962 mii lei pentru Activitatea Executiva (51.02), din care 148.564.655 mii lei cheltuieli curente si 77.632.307 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr.2.3. (2.3.1; 2.3.1; 2.3.3.);

(2) 903.152.387 mii lei pentru Invatamant Preuniversitar (57.02), din care 741.563.932 mii lei cheltuieli curente si 161.588.455 mii lei cheltuieli de capital, conform Anexei nr.2.4. (2.4.1; 2.4.1.1.; 2.4.1.2; 2.4.1.2.1; 2.4.1.2.2; 2.4.1.3; 2.4.1.3.1);

(3) 22.703.658 mii lei pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Centrului de zi “Cresa Jiului” si pentru “Unitatile Sanitare Publice”, conform Anexei nr. 2.5 (2.5.1; 2.5.2);

(4) 10.000.000 mii lei pentru finantarea actiunilor culturale sportive si pentru tineret, conform Anexei nr.2.6;

(5) 541.440.969 mii lei pentru total asistenta sociala, cap. 60.02, conform Anexei nr.2.7;

- 28.247.266 mii lei cheltuieli pentru Directia de Protectia Drepturilor Copilului Sector 1, din care:

          ● 5.941.428 mii lei alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie al copilului, conform Anexei nr.2.7.5.1;

          ● 22.305.838 mii lei alocate de la bugetul local, conform Anexei nr.2.7.6;

- 12.952.271 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia de Protectie Sociala Sector 1, precum si cheltuieli de personal, materiale si de capital, conform Anexelor nr.2.7.3.1; 2.7.8.1; 2.7.9.1;

- 271.996.739 mii lei cheltuiti pentru actiuni de asistenta sociala desfasurate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1, precum si cheltuieli de personal, material, transferuri si de capital, conform anexelor 2.7.3.2; 2.7.4; 2.7.5.2; 2.7.8.2; 2.7.9.3;

- 100.000.000 mii lei pentru cheltuieli pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3 pentru cheltuieli curente si de capital, conform Anexei nr.2.7.1;

- 112.800.000 mii lei cheltuieli pentru Cantina de Ajutor Social din care: pentru cheltuieli curente 107.200.000 mii lei si pentru cheltuieli de capital 5.600.000 mii lei, conform Anexei nr.2.7.2;

- 13.575.000 mii lei cheltuieli pentru Caminul de Pensionari nr.1, din care: cheltuieli curente 12.325.000 mii lei si pentru cheltuieli de capital 1.250.000 mii lei, conform Anexei nr.2.7.7.;

- 1.869.693 mii lei cheltuieli pentru Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala, conform Anexei nr.2.7.9.2;

(6) 743.200.000 mii lei cheltuieli pentru Administratia Domeniului Public Sector 1, din care: cheltuieli curente 459.001.280 mii lei si cheltuieli de capital 284.198.720 mii lei, conform Anexei nr.2.8.1 (2.8.1.1; 2.8.1.2; 2.8.1.3; 2.8.1.4.2; 2.8.1.5; 2.8.1.6; 2.8.1.7.1);

(7) 695.369 mii lei cheltuieli pentru Centurl Teritorial pentru Protectia Animalelor Sector 1, din care cheltuieli curente 695.369 mii lei si conform Anexei nr.2.8.1.7.2;

(8) 21.800.000 mii lei reprezinta investitii pentru proiectare si declansarea executiei lucrarilor la colectorul din zona de nord a sectorului “Ameliorarea zonei suburbane de nord a Municipiului Bucuresti” – program coeziune economica PHARE 2000-2001, conform Anexei nr.2.8.1.4.1;

(9) 3.839.000 mii lei cheltuieli pentru Circumscriptii Sanitar Veterinare Sector 1, din care pentru cheltuieli curente 3.442.000 mii lei si cheltuieli de capital 397.000 mii lei, conform Anexei nr.2.9;

(10) 94.137.203 mii lei pentru Alte actiuni, conform Anexei nr.2.10, respectiv:

          - 8.949.000 mii lei pentru Centrul Militar Sector 1, conform Anexei nr.2.10.1;

          - 16.132.918 mii lei pentru Inspectoratul de Protectie Civila al Sectorului 1, conform Anexei nr.2.10.2;

          - 69.050.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Directiei de Impozite si Taxe Locale Sector 1, conform Anexei nr.2.10.3.2;

          - 5.285 mii lei pentru recensamantul agricol, conform Anexei nr.2.10.3.1;

(11) 261.751.489 mii lei reprezentand bugetul fondurilor cu destinatie speciala ale Consiliului Local al Sectorului 1, conform Anexei nr.2.1, repartizate astfel:

          - 750.000.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Primaria Sectorului 1, conform Anexei nr.2.1.1.4;

          - 71.489 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Caminul de Pensionari nr.1, conform Anexei nr.2.1.1.2;

          - 663.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Directia Generala de Asistenta Sociala, conform Anexei nr.2.1.1.3;

          - 267.000 mii lei cheltuieli din donatii si sponsorizari pentru Centrul de Ingrijire si Asistenta nr.3, conform Anexei nr.2.1.1.1;

          - 260.000.000 mii lei cheltuieli din vanzarea spatiilor comerciale sau  de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 pentru A.D.P. Sector 1, conform Anexei nr.2.1.2.1;

          - 10.000.000 mii lei pentru evaluari spatii comerciale Primaria Sectorului 1, conform  Anexei nr.2.1.2.2;

Art.4. Se aproba lista de investitii in suma de 893.479.026 mii lei, conform Anexei nr.3 (de la pagina 1 – 146), din care suma de 250.000.000 mii lei, obtinuta din vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari servicii in conditiile Legii nr.550/2002 va fi utilizata pentru realizarea proiectelor de interes public “Reabilitare sistem rutier” si “Achizitii de terenuri si imobile”.

Art.5. Primarul Sectorului 1, Directia Management Economic din cadrul Primariei Sectorului 1; Serviciul Secretariat General, Administratia Domeniului Public Sector 1, Directia pentru Protectia Drepturilor Copiilor Sector 1, Centrul Militar Sector 1, Inspectoratul Protectie civila Sector 1, Directia Impozite si Taxe Locale Sector 1, Circumscriptii Sanitar Veterinare Sector 1, Centrul  de zi “Cresa Jiului”, Centrul de ingrijire si Asistenta nr.3, Camin de pensionari nr.1, Cantina  Centrala de Ajutor Social, Directia Generala de Munca  si Solidaritate Sociala, Centrul Teritorial pentru Protectia Animalelor Sector 1, Directia pentru Administratia Invatamantului Preuniversitar Sector 1, ordonatorii tertiari de credite (invatamant preuniversitar), Directia de Protectie Sociala Sector 1, Administratia Fondului Imobiliar Sector 1, Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice Sector 1, precum si serviciile interesate ale Primariei Sectorului 1 vor aduce la indeplinire  prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                     Contrasemneaza,

       KRITIKOS CATALIN  ADRIAN                            secretar   

 

                                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

          Nr. :128

          Data: 19.06.2003