Hotărârea nr. 127/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 127 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si

Prefectura Halkidiki ( Grecia)

 

            Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

                In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.112/2003 privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia;

            Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sectorului 1;

            Vazand avizul favorabil al Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/2668/09.06.2003;

            In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Se aproba Acordul de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Prefectura Halkidiki – Grecia, prezentat in Anexa nr.1, care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze Acordul mentionat la art.1, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul si Serviciul Imagine, Cultura si Mass-Media vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA,

                        Nicolae Florea

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

            Nr.: 127

            Data: 13.06.2003

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                           ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                                      Nr. 127/13.06.2003

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                                                            Nicolae Florea                                                                                   

                       

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Prefectura  Halkidiki (Grecia)

 

 

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Prefectura  Halkidiki (Grecia), denumite in continuare Parti,

 

Dornice sa descopere  domenii de interes reciproc si sa promoveze schimbul  si cooperarea reciproca si avand in vedere dorinta de prosperitate si dezvoltare sustinuta, cele doua Parti au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile sunt de acord sa promoveze programe privind schimbul de experienta in domeniul administratiei publice locale, care includ, dar nu vor limita cooperarea privind relatiile  internationale, planificarea urbana, protectia mediului, planificarea infrastructurii relativ la sistemul de furnizare a apei si sistemului de canalizare, cat si managementul municipal utilizand o tehnologie noua, cum ar fi sistemele geografice informationale.

 

Art.2. Partile vor facilita  organizarea de vizite reciproce de specialisti si delegatii considerate esentiale pentru transferul efectiv  si eficient de idei, metode manageriale si informatii necesare intelegerii mai bune privind experientele fiecarui oras.

 

Art.3. Partile vor  contribui la crearea conditiilor favorabile intensificarii si diversificarii schimburilor in domeniile cultural, artistic si educational.

 

 Art.4. Partile vor sprijini si vor dezvolta colaborarea pe bazele unor programe specifice care se vor adopta de comun acord si vor fi elaborate in beneficiul reciproc al acestora.

 

 Art.5. Prezentul  Acord nu va afecta in nici un fel  relatiile fiecareia  din cele doua Parti  cu tertii si nu poate fi interpretat in sensul stabilirii unor drepturi sau obligatii in sarcina tertilor.

 

Art.6. Acest Acord va intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  greaca, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                               Dl. Arghiris Lafazanis

 

              Primarul                                                        Prefectul

Sectorului 1 al                                          Halkidiki 

Municipiului Bucuresti