Hotărârea nr. 126/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 126 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1          

 

 

 

HOTĂ RÂRE

privind initierea unui proiect de asociere in vederea 

realizarii unui complex de  locuinte

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate intocmit de Biroul Legislatie Avizare Contracte;

          Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”q” si art.46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 pentru a face demersurile prevazute de lege in vederea asocierii  cu persoane  juridice romane sau straine ori cu alti parteneri sociale pentru finantarea si realizarea in comun a unui complex de locuinte.

          Art.2. Procedurile de asociere  vor fi demarate dupa obtinerea  imputernicirii exprese a Consiliului General al Municipiului Bucuresti  in conditiile art.95, alin.2, lit.”q” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificata.

Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

          Nr.: 126

          Data: 29.05.2003