Hotărârea nr. 125/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 125 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

 

HOTARÂRE

privind numirea domnului DRAGOMIR FLOREA in functia de

DIRECTOR al CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE NR.1

 

 

         

          Vazând rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de Director al Caminului pentru Persoane Varstnice nr.1, consemnat in procesul-verbal incheiat de Comisia unica de selectare, angajare si promovare a personalului, in care a fost declarat ADMIS domnul DRAGOMIR FLOREA;

          Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          In baza prevederilor art. 12, 30 si art.31, alin.1 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii ;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr,191/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2003 personalului bugetar salarizat, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sistemul bugetar si personalului salarizat, potrivit anexelor II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          În baza prevederilor art. 95, alin (2), lit. “h”, art. 68, alin. (1), lit. “u”  si art.46, alin (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

         

Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

          Art.1.  Domnul DRAGOMIR FLOREA se numeste in functia de conducere – Director al Caminului pentru persoane varstnice nr.1.

          Art.2. De la data angajarii, domnul DRAGOMIR FLOREA va fi supus unei perioade de proba de 90 de zile.

 

 

 

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciile Secretariat General, Registru Agricol, Resurse Umane si Caminul Pentru Persoane Varstnice Nr.1 vor duce  la îndeplinire prevederile  prezentei hotarâri.

                                                               

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 125

          Data: 29.05.2003