Hotărârea nr. 123/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 123 / 2003

MUNICIPIUL BUCURE}TI                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARARE

privind  modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1

 

 

          Fata de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

          Vazand Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Medicina Veterinara din cadrul Directiei Gospodarie Comunala, Administrativ a Primariei Sectorului 1 ;

          Tinand seama  de avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1 ;

            Avand in vedere dispozitiile art. 39, lit. a, b, c, d din Legea nr. 75/1991, pentru modificarea  Legii sanitar veterinare nr. 60/1974;

           Luand in considerare adresa nr. 10766/08.04.2003 a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Agentia Nationala Sanitar -Veterinara, Directia Sanitar Veterinara a Municipiului Bucuresti;

           Fata de prevederile Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 163/19.12.2002 si nr. 22/30.01.2003, precum si ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 105/10.04.2003 ;                                   

          Tinand seama de prevederile art. 95, alin.2, lit. “h”  si art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

 

          Art.1. Se aproba   modificarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1, conform anexelor 1, 2 si 3,care  fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

Art.2. Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 este  serviciu public de interes local, avand personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, avand ca principale atributii strangerea cadavrelor de animale de pe raza sectorului 1; asigurarea masurilor intermediare de strangere a cainilor comunitari la sesizarea cetatenilor, de ridicare a cainilor agresivi la sesizarea stapanilor, asigurarea tratamentelor medicale si adapostirea lor pana la predarea catre Administratia pentru Supravegherea Animalelor, din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a celor care nu au fost adoptati/revendicati.

           

          Art.3. Primarul, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 123

          Data: 29.05.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                 ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                    a Hotararii Consiliului Local                                                                                                              Nr. 123/29.05.2003

                                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA      

                                                                                Sergiu Ionescu

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA CENTRULUI TERITORIAL PENTRU

SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR SECTOR 1

 

 

 

 


CENTRUL TERITORIAL PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR SECTOR 1

 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Total posturi : 23

  din care :

-       conducere : 2

-       executie : 21

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                  ANEXA NR.2

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1            a Hotararii Consiliului Local                                                                                                            Nr.123/29.05.2003

                                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA  

                                                                                                      Sergiu Ionescu

 

 

 

 

STAT  DE  FUNCTII AL CENTRULUI TERITORIAL PENTRU

SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR SECTOR 1

 

elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 154/1998 si

 O.U.G.R. nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

prevazute de O.U.G.R. nr. 191/2002

 

 

 

 

FUNCTIA

 

 

NIVE-LUL      STUDI   ILOR

 

 

GRADUL

/TREAPTA

PROFESI-     ONAL(A)

 

 

Coeficientul de

multiplicare/

salariul

incadrare (mii lei)

 

 

 

    Nr. Posturi

totale

Indemniza-

tia de conducere

in % din

salariul de

baza

LIMITA

MAXIMA

De executie

De conducere

 

 

Minim

maxim

 

 

1

2

3

5

6

7

 

8

ANEXA VI/1 a OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

1

50

 

SEF BIROU

 

 

 

 

1

25

ANEXA II a OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

INSP.SPEC

 

S

I

2.800

5.241

3

 

INSP.SPEC

 

S

II

2.750

4.553

3

 

CONS. JURIDIC

 

S

III

2.750

4.553

1

 

INSPECTOR

 

SSD

IA

2.750

4.212.

1

 

REFERENT

 

M

IA

2.750

3.868

2

 

REFERENT

 

M

I

2.700

3.610

1

 

REFERENT

 

M

II

2.650

3.267

1

 

ANEXA V/1 a OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

MERCEOLOG

 

M

I

2.700

3.233

1

 

ANEXA V/2 a OUGR 191/2002

 

 

 

 

 

 

 

INGRIJITOR

 

 

I

2700

3233

1

 

MUNC. CALIF.

 

 

III

2.700

3.124

3

 

MUNC. NECALIF.

 

 

 

2.500

2.600

6

 

T O T A L

POSTURI

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                   ANEXA NR.3

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1            a Hotararii Consiliului Local                                                                                                            Nr.123/29.05.2003

                                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA  

                                                                         Sergiu Ionescu

 

 

 

 

 

REGULAMENTRUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI TERITORIAL PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR SECTOR 1

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

 

Art.1. Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor  Sector 1 este  serviciu public cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Local Sector 1, infiintat prin Hotararea Consiliului Local  nr.163/19.12.2002, fiind finantat de la buget.

Art.2. Patrimoniul Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor este format din totalitatea mijloacelor banesti, mijloacelor fixe si  obiectelor de inventar asa cum sunt reflectate in evidentele finaciar  contabile.

Art.3. Prezentul regulament de organizare si functionare al Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor a fost redactat in  conformitate cu organigrama propusa spre aprobare.

 

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Art.4. Obiectul de baza al activitatii Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor il constituie rezolvarea problemei cainilor  fara stapan din sectorul 1, controlul mentinerii starii de sanatate a animalelor ce vietuiesc sau tranziteaza sectorul 1 precum si activitati specifice sanitar-veterinare.

 

CAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.5. Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor cuprinde in structura sa organizatorica compartimente functionale si o sectie de prestari servicii sanitar-veterinare, repartizate astfel:

                        In subordinea directorului

-          Compartiment medicina veterinara

-          Birou economic – resurse umane

-          Compartiment juridic

-          Compartiment administrativ- aprovizionare

CAPITOLUL IV

ATRIBUTII

 

A)    Atributiile generale ale Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor.

 

Art.6. Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 este coordonat metodologic ,tehnic si pe linie de specialitate de Serviciul Medicina Veterinara din cadrul Primariei Sector 1.

In vederea realizarii obiectului de activitate, Centrul Teritorial  pentru Supravegherea Animalelor are urmatoarele atributii :

- asigura strangerea cainilor fara stapan de pe teritoriul sectorului 1 cu mijloace auto proprii;

- efectueaza examene clinice si paraclinice, sterilizare, deparazitare interna, deparazitare externa, tratamente post operatorii , tratamente intercurente ;

- asigura exploatarea cat isi intretinerea si reparatiile parcului propriu a mijloacelor de transport prin unitati specializate ;

- asigura exploatarea, intretinerea, reparatia si modernizarea patrimoniului propriu, cu agenti economici specializati ;

- asigura intretinerea si reparatia constructiilor administrative, instalatii de apa, canal, electrice, gaze ;

- asigura conservarea patrimoniului  existent luand masuri  pe baza de contracte cu Corpul Gardienilor Publici ;

- asigura pastrarea integritatii, protejarea si valorificarea    patrimoniului public incredintat si determina utilizarea  eficienta a resurselor umane, financiare si materiale de care dispune ;

- intocmeste si inainteaza  teme pentru studii, proiecte, analize si sinteze din proprie initiativa, sau la solicitarea compartimentelor de specialitate ale Primariei Sector 1 ;

- intocmeste si inainteaza ordonatorului principal de credite, proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli ;

- urmareste si verifica realizarea lucrarilor de investitii, intretinere , dotari si reparatii din patrimoniul public aflat in administrare, examineaza si propune spre aprobare documentatiile necesare obtinerii finantarilor, potrivit reglemntarilor legale in vigoare ;

- asigura elaborarea normelor metodologice tehnice si finaciare in domeniul activitatii specifice ;

- realizeaza achizitiile de masini, utilaje si instalatii pentru eficientizarea si modernizarea activitatilor si serviciilor prestate ;

 -analizeaza si propune spre aprobare listele lucrarilor de investitii ordonatorului principal de credite, asigura avizarea documentatiei tehnico economice, urmareste modul de realizare a lucrarilor si asigura conditiile necesare punerii in functiune si la termen a obiectivelor din investitii;

- stabileste si raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, precum si protectia si securitatea muncii ;

- asigura cooperarea tehnico-economica cu alte institutii publice, stiintifice si de protectia mediului, regii, societati comerciale, fundatii, din tara si din strainatate ;

- raporteaza compartimentelor de specialitate ale Primariei Sectorului 1 datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitati periodice si alte date solicitate de acestea.

 

 

B)    Atributiile directorului si ale compartimentelor coordonate de acesta

 

Art.7. Conducerea Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor

Sector 1 se asigura de catre un director numit prin Hotararea Consiliului    Local al Sectorului 1.

Art.8. Directorul Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 isi desfasoara activitatea pe baza legilor si actelor normative in vigoare.

Art.9. Directorul Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 conduce activitatea curenta a acestuia, reprezinta Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice precum si persoane fizice in limitele

de competenta stabilite prin Hotararea Consiliului Local Sector 1.

Art.10. Directorul Centrului teritorial pentru Supravegherea Animelelor are

 urmatoarele atibutii, raspunderi si competente :

- conduce si coordoneaza intreaga activitate a centrului ;

- raspunde de administrarea legala si eficienta intregului patrimoniu ;

- fundamenteaza si propune planul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului, pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite ;

- aproba incheierea contractelor pentru derularea activitatii curente ;

- dispune organizarea licitatiilor pentru achizitionarea de bunuri materiale si servicii, conform prevederilor legale ;

- coordoneaza activitatea de personal si asigura respectarea disciplinei muncii, indeplinirea atributiilor de serviciu de catre personalul institutiei ;

    - raspunde de aplicarea legalitatii privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate si dispune intocmirea fisei postului si a fisei performantelor profesionale individuale a Centrului ;

 

 

C)    Compartiment juridic

 

Art.11. Reprezinta interesele administratiei in fata institutiilor judecatoresti,  altor organe de jurisdictie, organelor de urmarire penala, notariatelor   de stat, precum si a raporturile cu persoanele juridice si persoanelor fizice, pe baza delegatiei data de conducerea administratiei ;

- ia masuri de respectare a dispozitiilor legale cu privire la apararea si conservarea patrimoniului de administrare, a drepturilor si intereselor legitime ale personalului, analizand cauzele care genereaza pagube, litigii sau infractiuni;

- ia masuri necesare pentru realizarea creantelor prin detinerea titlurilor executorii si sprijinirea in executarea acestora;

- avizeaza asupra legalitatii contractelor economice, contractelor de munca. Incetarea raporturilor de munca, deciziile de imputare, alte proiete de acte cu efect juridic precum si asupra legalitatii oricaror masuri care angajeaza raspunderea patrimoniala a centrului ori sa aduca atingerea drepturilor sau interesele legitime ale acestuia sau ale personalului;

- intocmeste sau avizeaza proiecte  de dispozitii ale conducatorului unitatii, regulamente, ordine si instructiuni precum si orice acte cu caracter normativ, care sunt in legatura cu atributiile si activitatea centrului ;

     - executa si alte sarcini transmise de directorul centrului sau forul tutelar sau din actele normative in vigoare .

 

 

D) Birou economic – Resurse Umane, protectia muncii P.S.I.

 

Art.12 Raspunde de organizarea si functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale ;

- asigura actele justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozitiilor legale ;

- asigura inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor documentelor justificative in functie de natura operatiilor ;

- asigura evidentierea corecta a rezultatelor economico financiare ;

-asigura verificarea tuturor operatiunilor avute cu alte institutii, societati comerciale, persoane fizice;

- asigura respectarea obligatiilor ce deriva din legile cu carcter fiscal, stabilirea si virarea acestora catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, fonduri speciale, etc. in mod complet si la termene fixate, a impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale;

- asigura urmarirea si executarea la timp a debitelor precum si urmarirea lipsurilor constatate din gestiune;

- ia masurile necesare in vederea prevenirii deturnarii de fonduri degradarilor, sau sustragerilor de bunuri materiale sau banesti;

- controleaza intocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire la depunerile si platile in numerar, cu respectarea plafonului legal de casare aprobat;

- controleaza utilizarea conform dispozitiilor legale a fondurilor destinate platii salariilor si a altor drepturi de personal ;

- verifica si semneaza actele pe baza carora se fac incasarile si platile, contracte economice, documentele contabile pe baza carora se fac inregistrarile, precum si situatiile, extrasele, balantele, conturile de executie bugetara, bilanturile contabile etc. ;

- urmareste si verifica la timp extrasele de cont si documentele insotitoare ;

- asigura controlul saupra tuturor documentelor prin care autorizeaza efectuarea de cheltuieli in general sau din care deriva direct, sau indirect angajamente de plati ;

- asigura evidentierea completa a veniturilor incasate ;

- asigura controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie si incasarea la timp a creantelor, lichidarea obligatiilor de plata, luand masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor atunci cand este cazul ;

- raspunde de asigurarea fondurilor necesare in limita creditelor bugetare aprobate, desfasurarii in bune conditii a activitatii Centrului ;

- raspunde de incadrarea in limitele cheltuielor bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare ;

- raspunde de intocmirea si transmiterea la ordonatorul principal de credite a raportului explicativ al darilor de seama si bilanturilor contabile trimestriale si anuale, a exercitiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale ;

- controleaza si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si banesti, in scopul prevenirii distrugerilor, pierderilor si risipei ;

- urmareste circulatia documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia ;

- asigura clasarea si pastrarea in conditii de siguranta a documentelor si a actelor justificative ale operatiilor contabile ;

- face propuneri privind comisiile de inventariere si urmareste modul de desfasurare a acesteia, luand masurile ce se impun in vederea executarii in conformitate cu prevederile legale ;

- raspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozitiilor legale ;

- participa la anliza si selectia ofertelor de achizitii publice ;

- raspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine precum si de starea disciplinara ;

- executa controlul financiar preventiv propriu conform dispozitiilor legale ;

- executa si alte sarcini dispuse de directorul Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor sau forul tutelar, sau care rezulta din actele normative in vigoare, pe linie de specialitate ;

 Asigura si raspunde de aplicarea stricta a prevederilor legele privind sistemul de salarizare al muncii referitoare la unitatile bugetare, in  raport de criteriile si fisele de performanta profesionale individuale intocmite de sefii structurilor organizatorice si in limita creditelor  bugetare aprobate;

- intocmeste si prezinta spre aprobare, conform legii, statul de functii si de personal, in concordanta cu organigrama si numarul de posturi aprobate ;

- propune completarea nomenclatorului de functii specifice altor domenii de activitate ;

- intocmeste propuneri privind personalul care poate beneficia de salarii de merit in functie de rezultatele obtinute in munca ;

- intocmeste propuneri privind avansarea in grad, trepte profesionale si functii si asigura secretariatul comisiei de examinare a personalului ;

- fundamenteaza fondul de salarizare din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli ;

- administreaza in colaborare cu compartimentul financiar, fondul de salarizare aprobat pentru acoperirea tuturor drepturilor de salarizare prevazute si intervine la forul ierarhic superior in cazul unor necoreleri intre aceste drepturi si fondul alocat cu acesta destinatie ;

- tine evidenta numerica, pe functii, trepte si grade profesionale a personalului tehnic, economic de alta specialitate si administratii, si a muncitorilor ;

- stabileste in cadrul contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevazute de legislatia in vigoare : salariul de baza, indemnizatia de conducere, salariul de merit, sporuri la salariul de baza ;

- certifica pentru exactitatea datelor inscrise privind drepturile personalului (salarii, sporuri, concedii de odihna etc.) ;

- executa si alte sarcini dispuse de directorul Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor sau forul tutelar  sau din actele normative in vigoare ;

     - indeplineste atributii privind asigurarea protectiei muncii si P.S.I. conform legislatiei in vigoare ;

 

 

E)    Compartimentul medicina veterinara

 

 - exercita atributii de specialitate in domeniul activitatilor sanitar-veterinare si raspunde de executarea acestora.

- raspunde de aplicarea masurilor de aparare a sanatatii animalelor in baza centrului precum si de prevenirea transmiterii bolilor infecto-contagioase de la animale la om ;

- excuta examenul clinic si vaccinarea antirabica la toti cainii care sunt incredintati adoptiei ;

- tine sub supraveghere sanitar-veterinara in conditiile de izloare si securitate cainii cu simptome , suspecti de turbare ;

- in cazul suspicionarii de boli infecto - contagioase anunta Consiliul Local, Directia Sanitar Veterinara si Agentia Nationala Veterinara pentru  a pune in aplicare masurile stabilite de acestia ;

- raspunde de modul de depozitare si utilizare a medicamentelor si substantelor folosite, conform normelor sanitar-veterinare in vigoare ;

- are responsabilitatea aducerii la cunostinta unitatii a tuturor reglementarilor legale nou aparute conform modificarilor legislative care apar ;

- colaboreaza cu institutiile si laboratoarele de profil , Ministerul Agriculturii, Agentia Sanitar Veterinara, Directia Sanitar Veterinara Municipiului Bucuresti,Laboratorul Veterinar al Centrului de Diagnostic ;

- intocmeste necesarul de mijloace fixe,  obiecte de inventar, medicamente si materiale sanitare specifice obiectului de activitate a centrului ;

- se ocupa de obtinerea autorizatiilor necesare conform specificului de activitate al Centrului ;

- reprezinta institutia in relatiile de colaborare sau de alta natura in limita competentei acordata de conducatorul unitatii ;

- executa si alte sarcini dispuse de conducatorul unitatii sau altele din actele normative in vigoare ;

- cainii ridicati vor fi cazati  in adapostul amenajat de C.T.S.A. 1 pe o perioada de 5 zile  timp in care vor primi ingrijirile medicale adecvate. Daca la expirarea celor 5 zile cainii nu au fost revendicati-adoptati , acestia vor fi predati catre A.S.A. care isi va exercita atributiile conform prevederilor legale. 

- asigura receptia cainilor fara stapan, care sunt cazati in adapost ;

- coordoneaza, controleaza si raspunde de intreaga activitate care se desfasoara in sectie ;

- tine legatura permanenta cu conducerea Centrului si raspunde de rezolvarea operativa a sesizarilor ;

 

F)     Compartiment administrativ - aprovizionare

 

    - asigura ativitatea de primire, inregistrare, repatrizare si predare a corespondentei, precu  si expedierea acestora la destinatari dupa rezolvare, cu respectarea prevederilor legale ;

    - raspunde de evidenta, selectionarea, pastrarea si clasarea documentelor create si detinute in arhiva unitatii;

   - respecta indicativul termenelor de pastrare a documentelor precum  si nomencaltorul dosarelor registrelor condicilor si celorlalte documente create in unitate;

   - executa si alte sarcini dispuse de directorul  Centrulul Teritorile pentru Supravegherea Animelelor sau forul tuelar din alte acte normative in vigoare si cele ce vor mai aparea ;

   - asigura si raspunde de aprovizionarea cu materii prime si materiale , combustibil, energie, piese de schimb la necesarul intregului centru in care scop efectueaza calculele de fundamentare a necesarului de aprovizionare pe baza      normelor de consum si de stoc in raport cu programul de  prestatie aprobat si in limita creditelor bugetare aprobata de  aceasta destinatiei ;

- certifica exactitatea si realitatea aprovizionarii cu materii prime, materiale, piese de schimb, carburanti etc.;

- raspunde de utilizarea rationala a imobilelor, instalatiilor aferente celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in dotarea Centrului ;

- raspunde de depozitarea si de conservarea echipamentelor , materialelor si rechizitelor de birou, asigurand distribuirea acestora ;

- intocmeste documentele necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de energie si combustibil, apa ect., care necesita aprobari ;

- raspunde de gospodarirea judicioasa a materialelor, mijloacelor fixe si obiectelor de inventar sub aspectul depozitarii si gestionarii ;

- prezinta la inventarierea periodica evidenta si bunurile materiale aflate in gestiune ;

- intocmeste documentatiile privind propunerile pentru dotari noi si le supune aprobarii conducerii Centrului conform legislatiei in vigoare ;

- raspunde de intocmirea programului anual de reparatii conform normativelor in vigoare pentru mijloacele de transport ;

- urmareste optimizarea transportului evitandu-se mersul in gol ;

- urmareste si raspunde de respectarea locurilor de parcare a mijloacelor auto aprobate de conducerea Centrului conform dispozitiei ;

- urmareste si raspunde de modul cum angajatul unitatii exploateaza mijlocul de tramsport propunad masuri de imputare a unor stricaciuni provocate din vina acestuia precum si modul de efectuare a lucrarilor de reparatie si intretinere ;

-raspunde de starea tehnica a tuturor mijloacelor auto cu care este dotata unitatea si de exploatarea acestuia in stare de siguranta pe drumurile publice sau in sectiA in care isi desfasoara activitatea ;

 

CAPITOLUL V

ATRIBUTII COMUNE TUTUROR COMPARTIMENTELOR. DISPOZITII FINALE.

 

Art.13. Toate compartimentele vor studia, analiza si propune masuri pentru rationalizarea permanenta a lucrarilor, simplificarea evidentei, sporirea vitezei de circulatie a documentelor, urmarind fundamentarea legala a lucrarilor. In acest sens directorul : organizeaza evidenta indicatorilor din domeniile de activitate ale copartimentelor si intocmeste rapoarte statistice pe care le transmite in temenul legal.

            - raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale ale subordonatilor si sigura mijloacele necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii ;

            -  asigura securitatea materialelor cu continut secret si raspunde de scurgerea informatiilor si a documentelor din compartimentele respective.

            Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minimum a cheltuielor materiale.

            Toti salariatii au obligatia de a indeplnii si alte atributii din domeniul de activitate a compartimentelor din care fac parte, care decurg din actel e normative in vigoare, nou aparute precum si sarcinile de serviciu dispuse de conducerea Centrului, menite sa concure la realizarea integrala a atributiilor institutiei la imbunatatirea activitatii acesteia atat in timpul progrmului de lucru cat si in afara acesuia.

            Directorul are obligatia de apune la dispozitia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 a documentelor solicitate la cerea acestora.

Art.14. Neandeplinirea integrala si in termenul legal a sarcinilor de serviciu se sanctioneaza conform legislatiilor muncii si salarizarii.

Art.15. Serviciile Administratiei Publice Locale prezinta anual si ori de cate ori este necesar rapoarte de activitate.

Art.16. Centrul Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 v-a colabora in mod direct cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore in domeniul lui de activitate.

Art.17. Prezentul ROF se va difuza sub semnatura tuturor compartimentelor Centrului Teritorial pentru Supravegherea Animalelor Sector 1 asigurandu-se luarea la cunostinta de catre toti salariatii sub semnatura.

Art.18.Prezentul R.O.F.a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1nr. …..din……………si va intra in vigoare la data de …………………….