Hotărârea nr. 122/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 122 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea transmiterii folosintei gratuite, pe o perioada de 5 ani,  a spatiului in suprafata  de 120 mp din imobilul situat in Bucuresti, Sector 1,

Calea Grivitei nr. 210  catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, unde isi va desfasura activitatea Comisia Superioara de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Adulte Bucuresti

 

 

Vazand   Expunerea   de    motive   a Primarului Sectorului 1 al Municipiului

Bucuresti;

Vazand Nota de fundamentare intocmita de Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti ;

Vazand solicitarea nr. 1597/12.05.2003 a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap ;

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea  drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei  de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local Sector 1 ;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 14/30.01.2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap ;

Tinand seama de dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

In temeiul art. 46, alin. (1), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba transmiterea folosintei gratuite, pe o perioada de 5 ani, a spatiului in suprafata de 120 mp din imobilul situat in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 210 catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, unde isi va desfasura activitatea Comisia Superioara de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap Adulte Bucuresti.

Art.2. Transmiterea folosintei gratuite a spatiului mentionat la art. 1 se va face prin incheierea unui contract  de comodat intre D.G.A.S. Sector 1 si A.N.P.H..

Art.3. Predarea spatiului mentionat la art. 1 se va face pe baza de proces-verbal, incheiat intre D.G.A.S. Sector 1 si A.N.P.H.

Art.4. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

                                                         

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 122

          Data: 29.05.2003