Hotărârea nr. 121/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 121 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                               

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

HOTARARE

privind initierea Proiectului Centrul Pilot de Informare,

 Evaluare Primara, Interventie in Situatii de Criza, Consiliere

Integrata Socio-Psiho-Medicala”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 ;

Vazand Nota de fundamentare intocmita de Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 ;

Vazand avizele Comisiei  pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local Sector 1 ;

Vazand  propunerea de Proiect a Centrului pentru Politici si Servicii de Sanatate ; 

In temeiul art. 95 lit. “n” si art. 46, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public locala, modificata

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba initierea Proiectului „Centrul Pilot de Informare, Evaluare Primara, Interventie in Situatii de Criza, Consiliere Integrata Socio-Psiho-Medicala” promovat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala sector 1 si Ministerul Sănătăţii şi Familiei – Directia Generala de Asistenta Medicala, Programe si Servicii Medicale Integrate in cazul obtinerii fondurilor solicitate prin propunerea de proiect inaintata Uniunii Europene/ Fondul pentru Societatea Civila finantat prin Programul PHARE. 

Art.2. Dupa incheierea finantarii Uniunii Europene, Centrul Pilot va fi preluat de catre DGAS sector 1, urmand a fi cuprins in organigrama DGAS Sector 1 si va avea misiunea de a furniza serviciile pentru care a fost creat prin finatarea UE, in conformitate cu propunerea de proiect.

Art.3. Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1 si Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA,

                        Sergiu Ionescu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                          Lavinia Paul

 

 

            Nr.: 121

            Data: 29.05.2003