Hotărârea nr. 120/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 120 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea Acordului de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul orasului Catania (Republica Italiana)

 

 

 

          Avand in vedere existenta bunelor relatii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si orasul Catania – Italia, precum si necesitatea dezvoltarii acestor relatii in domeniile administratiei publice locale, economic, social si al afacerilor;

                In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.83/2003 privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Consiliul orasului Catania – Italia;

          Analizand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Serviciului Registratura, Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Tinand seama de avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de cultura, invatamant, sport, mass-media si culte ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          Vazand avizul favorabil al Ministerului  Afacerilor Externe nr.C26/24057/14.05.2003;

          In temeiul prevederilor art.95, alin.2, lit.”p” si art.46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se aproba Acordul de cooperare intre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Orasului Catania – Italia, prezentat in anexa care face parte din prezenta hotarare.

 

          Art.2. Se imputerniceste Primarul Sectorului 1 sa semneze Acordul mentionat la art.1, in numele si pe seama Consiliului Local al Sectorului 1.

 

          Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul si Serviciul Imagine, Cultura si Mass-Media vor  aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                     Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 120

          Data: 29.05.2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                      ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1               a Hotararii Consiliului Local                                                                                                           Nr. 120/29.05.2003

                                                                                            PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                     Sergiu Ionescu

 

 

ACORD DE COOPERARE

intre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul orasului Catania (Republica Italiana)

 

 

Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului Bucuresti (Romania) si Consiliul orasului Catania (Republica Italiana), denumite in continuare Parti,

Dorind sa dezvolte  un program de cooperare in domeniile administratiei publice locale, economic, social si  al afacerilor,

Convinsi fiind ca intarirea prieteniei si cooperarii dintre  Parti va contribui la avansarea relatiilor de prietenie dintre cetatenii lor,

Luand in considerare rolul pe care cele doua Parti il joaca in viata economica, politica si culturala,

Dorind sa ajunga la o cooperare fructuoasa intre noile generatii  ale fiecareia dintre Parti, printr-o comunicare mai stransa si prin intensificarea contactelor intre acestea

Au convenit urmatoarele:

 

Art.1. Partile vor contribui la dezvoltarea relatiilor de prietenie in beneficiul reciproc al cetatenilor celor doua orase.

 

Art.2. Partile vor promova schimbul de informatii si experienta in scopul dezvoltarii celor doua orase, in mod deosebit, in domeniul administratiei publice locale, precum si in domeniile  planificarii urbane,  transportului public, salubritatii,  protectiei sanatatii, bunastarii si protectiei mediului.

 

 Art.3. Partile vor acorda o atentie deosebita luarii de masuri care sa aiba ca scop pastrarea mostenirii culturale a celor doua orase.

 

Art.4. Partile vor  sprijini cooperarea dintre fundatii, organizatii si alte organisme relevante care sa actioneze in spiritul prezentului acord si care va ajuta la promovarea unei colaborari viitoare.

 

Art.5. Partile vor incuraja, in conformitate cu legislatia in vigoare in fiecare dintre cele doua state, cooperarea dintre oamenii de afaceri din cele doua orase si vor asigura schimbul de informatii care constituie suportul acestei cooperari.

 

Art.6. Partile vor sprijini si vor dezvolta colaborarea pe bazele unor programe specifice care se vor adopta de comun acord si vor fi elaborate in beneficiul reciproc al partilor.

 

Art.7.  Acordul se incheie pe o perioada nedeterminata si va intra in vigoare la data semnarii sale.

Prezentul document se poate modifica in baza acordului scris al Partilor.

Acordul poate fi denuntat de fiecare Parte prin transmiterea unei notificari scrise celeilalte Parti. Denuntarea isi produce efectele de la data primirii notificarii.

 

Art.8. Partile se vor informa reciproc cu privire la documentele necesare pentru implementarea programelor de cooperare.

 

Art.7. Acest Acord va intra in vigoare de la data semnarii acestuia.

 

Semnat la _________________,  la  data de  _______________, in doua exemplare originale, fiecare in limba romana si in limba  italiana, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

    Dl. Vasile Gherasim                       Dl. Umberto Scapagnini

 

            Primarul                                              Primarul

Sectorului 1 al                              Orasului Catania

Municipiului Bucuresti