Hotărârea nr. 119/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 119 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                            

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

Hotarare

privind constituirea Comisiei  Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor condominiilor care functioneaza pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

          Analizand Raportul de specialitate al Biroului Relatii cu Asociatiile de Proprietari din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Vazand avizul Comisiei  pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 85/2001 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, aprobata cu modificari prin Legea nr. 234/2002;

          In temeiul art. 61 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 400/2003  pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;

          In temeiul art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata;

 

Consiliul  Local al  Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se constituie Comisia Sectorului 1 pentru atestarea administratorilor condominiilor care functioneaza pe raza administrativ teritoriala a Sectorului, avand urmatoarea componenta :

 

          Presedinte :

          Carmen Maria Manu       - Consilier Consiliul Local al Sectorului 1

 

          Membrii :

-         Denisa Paraschiv        - Biroul Relatii cu Asociatiile de Proprietari

-         Doina Negru              - Serviciul Resurse Umane ;

-         Ovidiu Fulgeanu        - Biroul Legislatie, Avizare Contracte

-         Catalina Manea          - Serviciul Financiar.

 

          Art.2. Primarul Sectorului 1, Biroul Relatii cu Asociatiile de Proprietari si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si membrii comisiei  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 119

          Data: 29.05.2003