Hotărârea nr. 118/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 118 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1          

 

 

 

 

HOTĂ RÂRE

privind schimbarea sediului social al

Administratiei Domeniului Public Sector 1

 

 

 

          Avand in vedere Sentinta civila nr. 8026/2000 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1, prin care se restituie in proprietate d-lui Boghici George Haralambie si d-nei Boghici Ileana Sanda Lucia imobilul situat in Calea Grivitei nr. 194, sector 1, imobil ce constituia sediul social al Administratiei Domeniului Public Sector 1;

          Luand in considerare Contractul de vanzare-cumparare nr. 2383/ 25.06.2002, incheiat intre C.N.I. Coresi S.A. - in calitate de vanzator si Administratia Domeniului Public Sector 1 - in calitate de cumparator, contract avand ca obiect achizitionarea de catre Administratia Domeniului Public Sector 1 a imobilului situat in B-dul Poligrafiei nr. 4, in vederea mutarii sediului acestei institutii ( schimbarii);

          Tinand seama de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1;

          Avand in vedere Nota de Fundamentare intocmita de catre Administratia Domeniului Public Sector 1;

          Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor a Consiliului Local al Sectorului 1 ;

          In conformitate cu prevederile art. 39 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice;

          In temeiul art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba schimbarea sediului social al Administratiei Domeniului Public Sector 1 in B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1.

 

 

 

 

          Art.2. Primarul, Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol si Administratia Domeniului Public Sector 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 118

          Data: 29.05.2003