Hotărârea nr. 117/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 117 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI

 

 

 

Hotarare

privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Sectorului 1 in Comisia pentru cercetarea prealabila pentru lucrari de interes local

 

 

 

          Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

          Analizand Raportul de Specialitate al Biroului Legislatie, Avizare Contracte din cadrul Primariei Sectorului 1;

          Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

          Vazand adresa Prefecturii Municipiului Bucuresti nr.515/04.04.2003 prin care se solicita dispunerea masurilor necesare pentru urgentarea aplicarii prevederilor art.4 ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 149/2002;

          Avand in vedere  dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 149/2002 privind unele masuri pentru finalizarea lucrarilor incepute inainte de data de 1 ianuarie 1990 si neterminate pana la data de 1 iulie 2002;

          Tinand seama de situatia constructiilor incepute inainte de 1990 si neterminate (abandonate) la 1 iulie 2002, situatie stabilita de Inspectoratul de Stat in Constructii (Inspectoratul de Constructii al Municipiului Bucuresti), din care rezulta ca pe raza teritorial- administrativa a Municipiului Bucuresti se gasesc constructii nefinalizate pentru care se impune masura expropierii pentru cauza de utilitate publica;

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.583/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes national si local, coroborate cu cele ale art. 9, alin. 3 din Legea nr. 33/1994;

          In temeiul art. 46, alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

Consiliul  Local al  Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se numeste domnul MANAC FLORIN ca reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 1 in Comisia pentru cercetarea prealabila privind lucrarile de interes local.

 

Art. 2. Primarul Sectorului 1,  Serviciul Secretariat General, Registrul Agricol  si domnul Manac Florin vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 117

          Data: 29.05.2003