Hotărârea nr. 116/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 116 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                

primaria sectorului 1

 

hotarare

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a

Consiliului Local al Sectorului 1

 

          vazand  Expunerea de motive  a Consilierilor locali si Raportul de specialitate prezentat de Secretarul Sectorului 1;

          Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.35/2003 privind aprobarea Regulamentului cadrul de organizare si functionare a Consiliilor Locale, Legea nr. 673/2002 prin care se aproba Ordonanta Guvernului  Romaniei nr.35/2003 si Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

          Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

          In temeiul art.46, alin.(1) si 95, lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare  a Consiliului Local al Sectorului 1  al Municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. Primarul, Secretarul Sectorului 1 si Serviciul Secretariat General, Registru Agricol vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

          Nr.: 116

          Data: 29.05.2003

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                            Anexa nr.1

PRIMĂRIA  SECTORULUI 1                  la Hotararea Consiliului Local

                                                                              nr. 116/29.05.2003

                                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                               Sergiu Ionescu

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

 

 

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

A CONSILIULUI  LOCAL

AL  SECTORULUI  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIŢIA  2003

 

 

 

CONŢINUTUL  REGULAMENTULUI 

DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE

 

 

 

1. Constituirea Consiliului Local

I.                  Preşedintele de şedinţă

II.               Alegerea viceprimarului

 

2. Comisiile pe domenii de specialitate

 

3. Atribuţiile Consiliului Local

 

4. Funcţionarea Consiliului Local

 

5. Dizolvarea Consiliului Local

 

6. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local

 

7. Procedura iniţierii proiectelor de hotărîri

 

8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

 

9. Procedura de vot

 

10. Mandatul de consilier: exercitare, suspendare, încetare.

 

11. Dispoziţii finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 1

Constituirea Consiliului  Local

 

1.1 Consiliul Local al Sectorului 1 este constituit conform prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală , cu modificările următoare, şi funcţionează conform Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OUGR 35/2002,  OGR 5/2002,  si Legea 673/2002, cu respectarea prevederilor Legii 52/2003 şi a celorlalte acte normative în materie.

 

1.2 Consiliul Local al Sectorului 1 este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale.

În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii îndeplinesc o funcţie de autoritate publică , beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat.

 

1.3 Incompatibilitatea calităţii de consilier cu alte funcţii, prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, precum si Legea nr. 161/ 2003 pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei intervine numai după validarea mandatului, cel în cauză trebuind să opteze în termen de 10 zile, după  care, dacă acesta nu a optat pentru calitatea de consilier, în şedinţa de consiliu următoare, preşedintele de şedinţă va supune validării mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului, alianţei politice sau a alianţei electorale respective.

          În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

 

1.4 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, Prefectul Municipiului Bucureşti, convoacă consilierii aleşi la şedinţa de constituire a Consiliului Local Sector 1, precum şi Primarul ales, în termen de 20 de zile de la data alegerilor.

        (2) Numărul consilierilor se stabileşte prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

1.5 (1)Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

      (2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Local al Sectorului 1 alege prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.

     (3) Membrii Comisiei de validare aleşi de Consiliu vor fi consemnaţi în Hotărârea nr.1.

     (4) Atribuţiile Comisiei de validare sunt cele prevăzute de lege.

        

1.6 Consilierii ale căror mandate au fost validate, depun în faţa consiliului local jurămîntul.

 

1.7 Rezultatul validării mandatelor se consemnează în Hotărîrea nr.2 , care se comunică consilierilor care au absentat motivat.

 

1.8 După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local, consilierul care a condus şedinţa declară consiliul legal constituit.

 

 

I. Preşedintele de şedinţă

 

1.9 După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

      Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.

 

1.10 Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

a)     conduce şedinţele Consiliul Local al Sectorului 1;

b)    supune aprobării consiliului ordinea de zi a şedinţei;

c)     supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor, şi anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor “pentru”, a voturilor “împotrivă” şi a “abţinerilor”;

d)    anunţă forma finală a hotărârilor adoptate;

e)     poate acorda, la cererea unui grup de consilieri, în timpul şedinţei de consiliu, un timp de consultări de maximum 30 de minute, după expirarea căruia, recheamă consiliul pentru continuarea lucrărilor;

f)      acordă cuvântul consilierilor şi poate supune aprobării consiliului limitarea duratei de cuvânt, în raport de obiectul dezbaterilor; preşedintele de şedinţă poate da cuvântul şi altor participanţi la şedinţă, numai cu aprobarea consiliului;

g)     ofera invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă la şedinţă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi;

h)    stabileşte ordinea de precadere a participării cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite la sedinţa publică, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei; ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice;

i)       asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

j)       supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

k)    aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute în regulament, sau propune consiliului aplicarea acestor sancţiuni;

l)       semnează hotărîrile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum şi procesul verbal;

m)  până la următoarea şedinţă de consiliu, preşedintele ultimei şedinţe colaborează cu Secretarul  Sectorului 1 pentru asigurarea continuităţii activităţii;

n)    reprezintă consiliul între două şedinţe ale acestuia, în raporturile cu alte autorităţi;

o)    îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliu.

 

1.11 În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi respectării regulamentului în timpul şedinţelor, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele sancţiuni:

        a) avertismentul;

        b) chemarea la ordine ;

        c) retragerea cuvântului ;

        d) eliminarea din sala de şedinţă.

        Eliminarea din sala de şedinţă echivalează cu absenţa nemotivată.

 

1.12 În cazul în care preşedintele de şedinţă nu-şi îndeplineşte atribuţiiile, la solicitarea motivată a unei treimi din numărul consilierilor, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru aceasta funcţie, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.

 

 

II. Alegerea viceprimarului

 

 1.13 Consiliul Local al Sectorului 1 alege din rîndul membrilor săi viceprimarul sau viceprimarii. Alegerea se face prin vot secret.

 

1.14 Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de către grupurile de consilieri.

        După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

        Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată. Fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne, nebarat, numele consilierului pe care doreşte să îl aleagă votantul.

 

1.15 Este declarat viceprimar, consilierul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

        În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută în alineatul precedent, se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales, viceprimar, consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.

        În caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

 

1.16 Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a Consiliului Local.

          Prin aceeaşi hotărîre Consiliul Local al Sectorului 1 ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului,  în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau electorale respective, dacă conducerea acestuia confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

 

1.17 Viceprimarul este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

 

1.18 Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului Consiliul Local al Sectorului 1. În cazul în care mandatul Consiliul Local al Sectorului 1 încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără altă formalitate.

 

1.19 Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local al Sectorului 1, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau la propunerea primarului, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie;

 

 

CAPITOLUL 2

Comisiile pe domenii de specialitate.

 

2.1 După constituire, Consiliul Local al Sectorului 1 stabileşte şi organizează comisii de specialitate. Domeniile de activitate, denumirea acestora şi numărul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc în funcţie de specificul sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi de nevoile activităţii Consiliul Local al Sectorului 1; principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt  prevăzute în Anexa 1 la prezentul regulament.

 

2.2. Comisiile de specialitate vor fi compuse din 5-7 membri ai consiliului, reflectând configuraţia politică a Consiliul Local al Sectorului 1.

 

2.3 Creşterea sau scăderea ponderii, precum şi apariţia unor noi  domenii de activitate pot impune modificarea activităţii unor comisii, reducerea sau majorarea numărului de comisii şi redistribuirea unor activităţi.

 

2.4 Înfiinţarea, desfiinţarea sau reorganizarea comisiilor de specialitate se  aprobă la propunerea unei treimi din numărul membrilor consiliului, prin votul majorităţii consilierilor în funcţie;

 

2.5 Nominalizarea membrilor comisiilor se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către Consiliul Local al Sectorului 1, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

 

2.6 Pot fi membrii ai comisiei numai consilierii; în anumite situaţii, un consilier poate face parte din două comisii de specialitate, ţinându-se cont de pregătirea şi experienţa consilierului în domeniul de activitate al comisiei, din care una este comisia de bază.

 

2.7 Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor care o compun, câte un preşedinte şi un secretar.

 

2.8 Convocarea şedinţelor se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă. Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie; în caz de absenţă la comisia de baza, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţia de şedinţă; în cazul a 3 absenţe nejustificate, după consultarea membrilor comisiei, preşedintele comisiei propune Consiliul Local al Sectorului 1 sancţionarea consilierului.

       Comisiile au obligaţia de a se întruni de cel puţin două ori pe lună şi de câte ori este nevoie,  pentru a se analiza problemele in domeniile de activitate respective, pentru a analiza anchetele şi rapoartele cerute şi a întocmi materialele necesare pentru şedinţa Consiliului Local (avize).

       Atunci când pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliul Local al Sectorului 1 sunt probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora se solicită avizul, şedinţele comisiei se vor desfăşura înaintea şedinţelor consiliului.

       Programul de lucru, ziua şi ora întrunirii acestora vor fi comunicate de preşedintele comisiei aparatului permanent de lucru al Consiliul Local al Sectorului 1 în vederea transmiterii acestor date compartimentelor din cadrul Primariei Sectorului 1 şi instituţiilor publice din subordinea Consiliul Local al Sectorului 1.  

         

2.9 Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui; oricare dintre membri comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 

2.10 Proiectelor trecute pe ordinea de zi li se vor întocmi rapoarte sau avize; acestea vor cuprinde, în mod obligatoriu, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei şi părerea contrară, motivată, a consilierilor din comisie.

În cazul respingerii în comisie a proiectului respectiv sau a actului examinat, rapoartele şi avizele vor cuprinde motivele care au dus la aceasta.

Rapoartele şi avizele vor fi supuse aprobării comisiei prin vot; votul în comisie este, de regulă, deschis; în anumite situaţii, hotărâte prin vot de membrii comisiei, votul poate fi secret.

Avizele şi rapoartele vor fi difuzate consilierilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită prin invitaţia la şedinţa de consiliu în cadrul căreia se vor dezbate proiectele de hotărâre, prin grija secretarului comisiei şi cu sprijinul aparatului permanent de lucru al Consiliul Local al Sectorului 1.

 

2.11 Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese-verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât membrilor comisiei numai cu încuviinţarea preşedintelui acestuia, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 

2.12 Comisia lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi hotăraste  asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi cu votul majorităţii membrilor.

 

2.13 Şedinţele comisiei sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise. 

         La şedinţele comisiei pot participa consilierii care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor comisiei; de asemenea comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezenţi specialişti din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local, precum şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass–media;

 

2.14 Lucrările şedinţei comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces verbal, care va fi semnat de preşedinte şi de secretar;

 

2.15. Votul în comisii este de regulă deschis; în anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind şi modalitatea de exprimare a acestuia;

 

2.16 Consiliul Local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului, stabilind componenta nominala, obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra.

Comisia de analiza si verificare va prezenta Consiliului Local , la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma anlizelor si verificarilor efectuate.  Raportul va cuprinde , daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

 

2.17 Cu aprobarea Consiliului Local, comisiile pot apela la serviciile plătite ale unor specialişti ce nu fac parte din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local;

 

2.18 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, sau după caz, raportul;

 

2.19 Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii:

a)     analizează proiectele de hotărâri ale Consiliul Local al Sectorului 1;

b)     se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;

c)     întocmesc avize şi rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local;

d)    comisiile îndeplinesc orice alte atribuţii date prin hotărîri de consiliu local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor ;

 

2.20 Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

a)     asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul şi cu celelalte comisii;

b)    convoacă consilierii la şedinţele comisiei;

c)     conduce şedinţele comisiei şi poate propune ca la şedinţele acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă efectuarea lucrării respective o impune;

d)    poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

e)     susţine în consiliu avizele formulate de comisie;

f)      încuviinţează ca procesele verbale ale comisiei să poată fi consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia celor întocmite în şedinţele ale căror lucrări au avut loc cu uşile închise;

g)     în lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia vor fi preluate de secretar sau de un alt membru stabilit de comisie;

h)    preşedintele comisiei poate îndeplini şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin prezentul regulament.

 

2.21 Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale:

a)     ţine evidenţa participării membrilor comisiei la şedinţe;

b)    asigură redactarea actelor comisiei (rapoarte, avize, procese verbale) şi efectuează numărătoarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei;

c)     îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de comisie, preşedinte sau prevăzute în prezentul regulament.

 

CAPITOLUL 3

Atribuţiile Consiliului Local

 

3.1 Consiliul Local al Sectorului 1 are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

     Consiliul Local are următoarele atribuţii principale:

a)     alege din rîndul consilierilor, consilierul care conduce şedinţele consiliului, precum şi viceprimarul; preşedintele de şedinţă îşi păstrează calitatea de consilier;

b)    aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului;

c)     întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, cu sprijinul persoanei desemnate de Primarul Sectorului 1 şi al aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, asigurând publicarea acestui raport prin afişare la sediu sau/şi prin prezentare în şedinţă publică;

d)    avizează studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regională şi zonală, în condiţiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului  Bucureşti;

e)     aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare al rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

f)      aprobă, la propunerea primarului, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor publice de interes local;

g)     administrează, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a municipiului, pe baza hotărîrii Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a altor acte normative (legi organice, hotărâri de guvern etc.);

h)    hotărăşte cu privire la concesionarea sau închirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, în condiţiile legii;

i)       înfiinţează instituţii, societăţi comerciale şi servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile şi serviciile publice, precum şi pentru societăţile comerciale pe care le înfiinţează sau care se află sub autoritatea sa; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducătorii instituţiilor publice şi ai serviciilor publice de interes local;

j)       aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice zonale şi de detaliu ale sectorului 1, pe care le comunică Consiliului General al Municipiului Bucureşti; aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare pentru realizarea lor, în concordanţă cu prevederile planului urbanistic general al Municipiului Bucureşti şi ale regulamentului aferent;

k)    asigură, potrivit competenţelor sale, condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, de interes local ;

l)       contribuie la organizarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

m)  contribuie la asigurarea ordinii publice, analizează activitatea gardienilor publici şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;

n)    acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia şi conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;

o)    contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislaţiei în vigoare; aprobă criteriile pentru acordarea locuinţelor sociale; înfiinţeză şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

p)    înfiinţeză şi organizează tîrguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

q)    hotărăşte, în condiţiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;

r)      hotărăşte, în condiţiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

s)      asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii;

t)       sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.

Consiliul local al Sectorului 1 exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

 

 

CAPITOLUL 4
Funcţionarea Consiliul Local al Sectorului 1

 

4.1 Consiliul Local al Sectorului 1 se alege pentru un mandat de 4 ani şi îşi exercită mandatul de la data constituirii pînă la data declarării ca legal constituit a consiliului nou ales.

 

4.2 (1) Consiliul Local al Sectorului 1 se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea primarului; consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului;

    (2) În caz de forţă majoră şi maximă urgenţă, convocarea consiliului se poate face de îndată;              

   (3) Convocarea Consiliul Local al Sectorului 1 se face în scris prin intermediul secretarului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare;

  (4) Convocarea consilierilor se face în scris, telefonic sau telegrafic, cu menţionarea  datei, orei, locului de desfăşurare şi a ordinii de zi a şedinţei;

  (5) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa locuitorilor Sectorului 1 prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

 

4.3      Cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţei publice, convocatorul va fi afişat la sediul Consiliul Local al Sectorului 1, va fi publicat pe site-ul propriu şi va fi transmis către mass-media, prin grija persoanei desemnate pentru relaţia cu societatea civila..

 

4.4      Şedinţele Consiliului Local sunt legal constituite dacă este prezentă  majoritatea consilierilor în funcţie;

       Prezenţa consilierilor la şedinţe este obligatorie. În cazul în care un consilier absentează nemotivat de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat potrivit prezentului regulament si al statutului alesilor locali.

 

4.5      Şedinţele Consiliului Local al Sectorului 1 sunt publice, cu excepţia cazului în care, consilierii decid cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al sectorului, participarea la programe de dezvoltare sau cooperare, organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritorului precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau stăine, se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. 

 

4.6      Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de Consiliu la propunerea celui care a cerut întrunirea Consiliului. Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente şi numai cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

 

4.7      Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei Consiliul Local al Sectorului 1 nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1,  precum şi de avizul comisiei de specialitate, cu excepţia proiectelor inscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinare.

 

4.8      Dezbaterile din şedinţele Consiliul Local al Sectorului 1  precum şi modul în care fiecare consilier şi-a exercitat votul, se consemnează într-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele şi de Secretarul Sectorului 1.

      La începutul fiecărei şedinţe, Secretarul Sectorului 1 pune la dispoziţia consilierilor procesul verbal al şedinţei anterioare care, va fi supus aprobării consiliului. Consilierii au dreptul să conteste conţinutul procesului verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

 

4.9      Consiliul Local al Sectorului 1, în exercitarea atribuţiilor care îi revin, adoptă hotărâri, cu votul majorităţii (jumatate plus unu) membrilor prezenţi, în afara cazurilor în care legea sau prezentul regulament cere o altă majoritate.

 

4.10    Hotărârile privind contractarea de împrumuturi în condiţiile legii, administrarea domeniului public sau privat al sectorului, participarea la programe de dezvoltare sau de cooperare, organizarea şi dezvoltarea urbanistică şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine, se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

 

4.11       Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii (jumatate plus unul) consilierilor în funcţie.

 

4.12       Consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

 

4.13       Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte, sau după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

 

4.14       La lucrările Consiliul Local al Sectorului 1 pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, Prefectul, consilierii municipali, parlamentari, miniştri şi ceilalţi membri ai guvernului, şefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlate organe centrale din unităţile ad-tiv teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum şi persoanele interesate.

 

 

 

CAPITOLUL 5

Dizolvarea Consiliul Local al Sectorului 1

 

5.1         Consiliul Local al Sectorului 1 poate fi dizolvat dacă a adoptat, într-un interval de cel mult 6 luni, cel puţin trei hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă.

 

5.2            Hotărîrea de dizolvare poate fi atacată de oricare dintre consilieri la instanţa de contencios ad-tiv, în termen de 10 zile de la data publicării acesteia în monitorul oficial al României.

 

5.3            În cazul în care Consiliul Local al Sectorului 1 nu se întruneşte timp de 3 luni consecutiv sau nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unul şi nu se poate completa prin supleanţi, acesta se consideră dizolvat de drept.

 

5.4         Situaţiile prevăzute la alineatul de mai sus se comunică de către primar, viceprimar sau, în absenţa acestora, de secretar, prefectului care prin ordin, ia act de situaţia de dizolvare a Consiliul Local al Sectorului 1 şi propune guvernului organizarea de noi alegeri.

 

 

 

CAPITOLUL 6

Desfăşurarea şedinţelor Consiliul Local al Sectorului 1

 

6.1      Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, întrebări, petiţii sau alte probleme propuse de primar sau consilieri.

6.2      Proiectele de hotărâri discutate şi avizate de comisiile de specialitate, însoţite de raportul de specialitate, ale compartimentului de resort ale serviciilor administraţiei publice se înscriu pe ordinea de zi cu respectarea prevederilor legale şi ale prezentului regulament.

Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la Secretarul Sectorului 1, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

 

6.3      Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să se înscrie în registrul de prezenţă păstrat de Secretarul Sectorului 1. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă din motive independente de voinţa sa, va trebui să comunice secretariatului sectorului 1. Plecarea în timpul şedinţelor este permisă numai cu acordul preşedintelui de şedinţă.

 

6.4      Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea  hotărîrilor   consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude pînă la rude de gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.  

 

6.5      Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la chestiunea pentru discutarea căreia s-a înscris la cuvânt.

 

6.6      Preşedintele va da cuvântul oricând unui consilier pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte sau în cazul în care un consilier cere cuvântul în probleme privitoare la regulament. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii atât de către cel care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă.. Se interzice dialogul între vorbitor şi persoanele aflate în sală.

 

6.7      În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care, împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei consiliului.

 

 

 

CAPITOLUL 7

Procedura iniţierii proiectelor de hotărari

 

7.1 Dreptul de iniţiativă aparţine primarului şi consilierilor.

 

7.2. În cadrul procedurii de elaborare a unei hotărâri de consiliu cu caracter normativ, iniţiatorul va comunica persoanei  desemnate pentru relatia cu societatea civila proiectul de hotărâre în vederea publicării anunţului referitor la această acţiune, în site-ul propriu, pentru afişare la sediu sau pentru transmitere către mass-media.

 

7.3 Consiliul Local al Sectorului 1, prin intermediul aparatului permanent de lucru, va transmite proiectul de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

       Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare de către consiliul local.

       Anunţul va cuprinde proiectul de hotărâre, însoţit de expunerea de motive a iniţiatorului privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită (de cel puţin 10 zile), locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.

 

7.4 În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea unei soluţii imediate, proiectele de hotărâri se supun adoptării în procedură de urgenţă, prevăzută de legea administraţiei publice locale.

 

7.5 Proiectele de hotărâri sunt însoţite de o expunere de motive a initiatorului şi sunt redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă de catre cei care le propun. În acest scop Secretarul Sectorului 1 şi personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

 

7.6 Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

 

7.7 Proiectul de hotărâre va fi depus de către iniţiator la Serviciul Secretariat unde se va proceda la înscrierea acestuia într-un registru special de evidenţă a proiectelor de hotărâre cu menţiunea exactă a titlului şi nominalizarea iniţiatorului.

 

7.8 Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale consiliului precum şi compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu, în vederea întocmirii raportului; nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză, se face de către primar împreună cu secretarul.

 

7.9 Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor cu menţionarea titlului şi a iniţiatorilor. Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor în termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost transmise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.

 

7.10 Proiectele de hotărâre se pot înscrie pe ordinea de zi fără avizul comisiilor de specialitate doar în cazul şedinţelor extraordinare.

 

7.11 După examinarea proiectului sau a propunerilor, comisia de specialitate a consiliului şi compartimentul specializat din cadrul serviciilor Primăriei Sectorului 1 întocmesc un raport cu privire la adoptarea sau după caz, modificarea ori respingerea proiectului de hotărâre sau a propunerilor examinate. Rapoartele însoţite de avizele necesare se transmit secretarului sectorului 1 care va lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea aducerii la cunostinta (cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă.) primarului şi consilierilor.

 

7.12 Dezbaterea proiectelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedată de prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, precum şi a raportului de specialitate. Raportul de specialitate este prezentat de şeful serviciului respectiv.

 

7.13 După efectuarea prezentărilor prevăzute anterior, se trece la dezbateri. Dezbaterile proiectelor de hotărâre şi a propunerilor sunt generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc a fi respinse fără a se mai supune votului.

 

7.14 Pentru dezbaterea generală a proiectelor sau a propunerilor, preşedintele consiliului dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierilor la cuvânt. Consilierii pot lua cuvântul pentru a–şi exprima punctul de vedere şi pentru a propune modificări.

 

7.15 Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema ce formează obiectul dezbaterii.

       Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

       Preşedintele de şedinţă va permite consilierilor să ia cuvântul oricând în probleme privitoare la  regulament, precum şi în situaţia în care se cere cuvântul pentru a se răspunde într-o problemă de ordin personal ce a fost ridicată în timpul şedinţei sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

 

7.16 Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

 

7.17 Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi în şedinţă, precum şi dialogul între vorbitori şi persoanele aflate în sală.

CAPITOLUL  8

Procedura de vot

 

8.1 Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

      Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mîinii sau prin apel nominal.

 

8.2 Consiliul Local al Sectorului 1 hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.

 

8.3 Votarea prin apel nominal se defăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.

      După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au răspuns.

 

8.4 Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

      Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi (de regulă) cuvintele “da” sau “nu”.

      Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot prin care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierilor sau au folosit ambele cuvinte.

 

8.5 Hotărîrile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

Abţinerile se contabilizează la voturile “contra”.

 

8.6 Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

 

8.7 Proiectele de hotărâre sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

Proiectele de hotărâre sau propunerile respinse de consiliu pot fi readuse în dezbaterea consiliului numai  in cazul sedintelor ordinare.

CAPITOLUL 9

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

 

9.1 Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului Sectorului 1, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate.

       Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

       Cei  întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 

9.2 Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitărilor autorului interpelării.  

 

9.3 Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

      Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 

9.4 Consilierii pot consulta acte sau dosare ale consiliului şi pot primi informaţii la sediul Primăriei Sectorului 1 (autorităţii publice locale) sau, după caz al serviciilor publice ale acestora.

 

9.5 Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii Consiliul Local al Sectorului 1. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

9.6  Secretarul sectorului 1 transmite petiţia autorităţilor competente, spre analiză şi soluţionare. Petiţionarului i se aduce la cunoştinţă soluţia adoptată în termenul prevăzut de lege.

          Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor adresate Consiliului Local.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 10

Mandatul de consilier: exercitare, suspendare, încetare

 

10.1 În exercitarea mandatului, consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale.

 

10.2 După validarea alegerilor, consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

 

10.3 Schimbările susceptibile a atrage incompatibilităţile prevăzute de lege, survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.

 

10.4 Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

 

10.5 Participarea consilierilor la şedinţele Consiliul Local al Sectorului 1 şi ale comisiilor pe domenii de specialitate este obligatorie.

        Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate din care face parte, decît în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

        Se consideră absenţe motivate situaţiile în care consilierul respectiv face dovada unei incapacităţi temporare de muncă, a unei deplasări în interesul serviciului si al mandatului este implicat într-un eveniment de forţă majoră. 

 

10.6 Pentru participarea la şedinţele Consiliul Local al Sectorului 1 şi ale comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.

        Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.

        Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului, inclusiv la plata cheltuielilor pentru cursurile de perfecţionare cu specific de administraţie publică locală.

10.7 Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului lor să organizeze periodic întîlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

 

10.8 Încălcarea de către un consilier a obligaţiilor ce îi revin în exercitarea mandatului său, constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului regulament.

         La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile producerii ei.

 

10.9 Consiliul Local al Sectorului 1  poate hotărî cu 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor care, în exercitarea mandatului au săvârşit abateri de la prevederile legii şi ale prezentului regulament: 

a)     avertisment

b)    eliminarea din sala de şedinţă

c)     revocarea din funcţia încredinţată de consiliu.

Pe perioada sancţionării consilierii în cauză nu sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului de şedinţă.

 

10.10 Mandatul consilierului se suspendă de drept numai în cazul reglementat de art. 59 din Legea nr.215/2001.

 

10.11 Mandatul consilierului încetează de drept în următoarele cazuri:

a) demisie

b) incompatibilitate

c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate ad-tiv teritorială

d)    imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.59 din Legea nr.215/2001

e)     lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local

f)      deces.

 

10.12 Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local prin hotărâre, la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 11

Dispoziţii finale

 

11.1 Secretarul consiliului, precum şi serviciile ad-ţiei publice locale asigură consilierilor asistenţă de specialitate.

 

11.2  (1) Pentru buna organizare a lucrărilor, apărarea intereselor sale în faţa instanţelor de judecată, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, Consiliul Local al Sectorului 1 poate crea un post cu caracter permanent, format din 3 persoane dintre care, în mod obligatoriu, cel puţin una va avea pregătire juridică, organizat potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii propriu.

 (2) Personalul din aparatul permanent colaborează cu secretarul Consiliului Local la pregătirea şedinţelor consiliului, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale.

 (3) Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe bază de concurs sau examen, organizat

 

11.3 Consilierii au dreptul la gratuitate pe mijloacele de transport în comun din Municipiul Bucureşti, Hotararrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.36/1999;

 

11.4 Modificarea şi completarea acestui regulament se face pe baza propunerilor consilierilor, în funcţie de necesităţile apărute în perioada mandatului de funcţionare al consiliului local, cu votul a 2/3 din numărul membrilor consiliului.

 

11.5       Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti a fost întocmit în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/30.01.2002 şi a fost abrobat în şedinţa Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 29.05.2003.

 

11.6       La data intrării în vigoare a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1, se abrogă vechiul Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 1, adoptat în baza Hotărârii Guvernului nr. 103/1992 pentru aprobarea regulamentului–cadru orientativ de funcţionare a consiliilor locale.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL  BUCUREŞTI                                  

PRIMĂRIA  SECTORULUI 1         

                                                 

 

 

                                                                            

Anexa nr.1

la Regulamentul de organizare si functionare

a Consiliului Local al Sectorului 1

 

 

 

          Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 functioneaza in urmatoarele domenii de activitate:

 

 

 

 

1.     studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale;

 

2.     administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor;

 

3.     administrare a domeniului public, de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator;

 

4.     comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private;

 

5.     cultura, invatamant, sport, mass-media si culte;

 

6.     sanatate si protectie sociala.