Hotărârea nr. 115/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 115 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea componentei Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti a Sectorului 1,

 infiintata prin Hotararea nr. 84/27.03.2003 a Consiliului Local Sector 1

 

 

 

Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiulului Bucuresti si Nota de fundamentare intocmita de Secretarul Primariei Sectorului 1 ;

Tinand seama de  avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al sectorului 1 ;

Luand in considerare Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 35/27.02.2003 privind infiintarea Directiei Generale de Asistenta Sociala, aprobarea Organigramei, Statului de Functii si  Regulamentului de Organizare si Functionare pentru D.G.A.S., precum si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Urgenta pentru Persoanele fara Adapost si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Centrului de Servicii Sociale Comunitare pentru Varstnici ;

Tinand seama de recomandarile Ministerului Sanatatii si Familiei- Directia de Sanatate Publica a Municipiului ;

Tinand seama de recomandarile A.N.P.H. exprimate prin adresa nr. 1258/25.03.2003 ;

Luand in considerare avizul favorabil al A.N.P.H. exprimat prin adresa nr.1645/20.05.2003;

Tinand seama de dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala ;

Tinand seama de dispozitiile Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

In temeiul art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata, coroborat cu prevederile art. 13 alin. 7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 14/2003     

Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti  Sector 1 va avea urmatoarea componenta:

 

Presedinte: Dr. Popescu Florica - medic primar- expert expertiza capacitatii de munca;

Membri:  Dr. Micu Teodora- medic primar ortopedie;

                           Dr. Subtirica Sanda- medic specialist psihiatrie;

                           Dr. Dacianu Stanca - medic primar medicina interna;

                           Dr. Modoran Mariana - medic primar neurolog;

                           Dr. Chiotan Carmen  - medic specialist oftalmologie;

                           Dr. Nicolescu Sanda- Sidonia- medic specialist chirurg;

                           Dr. Postudor Doina Mioara Zoia- medic primar neurologie;

                           Dr. Vrabie Raluca - medic medicina interna;

                           Dr. Hozoc Manuela Florina- medic specialist psihiatrie

                           Dr. Mihail Vasile- medic specialist oftalmologie;

                           Psiholog- Emilia Oprisan- D.G.A.S. Sector 1;

                           Filip Ghiorghi- O.N.G. ”Motivation”

 

Art.2. Primarul, Secretarul Primariei Sector 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol din cadrul Primariei Sectorului 1, Directia Generala de Asistenta Sociala Sector 1 si membrii Comisiei de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Sector 1  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.: 115

          Data: 29.05.2003