Hotărârea nr. 114/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 114 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                                   

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1         

 

HOTĂ RÂRE

privind desemnarea unui reprezentatnt al Consiliului Local al Sectorului 1

 in Adunarea Generala a  S.C. National 2000 S.A.

 

            Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

Tinand seama de avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor a Consiliului Local al Sectorului 1;

Tinand seama de prevederile art.124, alin.2 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului  Bucuresti nr.217/28.09.2000 privind stabilirea competentelor consiliilor locale ale sectoarelor de a infiinta agenti economici de interes local si de a participa cu capital sau bunuri la societati comerciale;

                Potrivit prevederilor art.95, lit.”h” din Legea nr.215/2001  privind administratia publica locala, modificata;

                Fata de dispozitiile Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.13/2001 privind participarea Consiliului Local al Sectorului 1 si mandatarea Primarului Sectorului 1 de a reprezenta Consiliul Local al Sectorului 1 la constituirea si administrarea S.C.National 2000 S.A.;

            In temeiul  art.46, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

            CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. Domnul Popescu Aristica este desemnat sa reprezinte Consiliul Local al Sectorului 1 in Adunarea Generala a S.C.National 2000 S.A.

            Art.2. Prevederile contrare prezentei hotarari sunt abrogate.

            Art.3. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si persoana nominalizata vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                              CONTRASEMNEAZA,

                        Sergiu Ionescu

                                                                                                            SECRETAR

                                                                                                           Lavinia Paul

 

 

 

 

 

            Nr.: 114

            Data: 29.05.2003