Hotărârea nr. 113/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 113 / 2003

MUNICIPIUL BUCURE}TI                                       

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2002

 

 

 

 

                Vazand Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum si Raportul de specialitate intocmit de Directia Management Economic;

          Avand in vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, impozite si taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

          In temeiul dispozitiilor art.30 din Legea nr.189/1998 privind  finantele publice locale;

          Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.4/24.01.2002 privind aprobarea bugetului local pe anul 2002, cu rectificarile si modificarile ulterioare;

          Tinand seama de Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/06.02.2003 privind aprobarea exercitarii de catre Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atributiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virarilor de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea  contului de incheiere a exercitiului bugetar;

          In temeiul art.46 si art.95, lit.”d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

 

HOTARASTE:

 

 

          Art.1. Se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar al Consiliului Local al Sectorului 1 pe anul 2002 din surse bugetare, potrivit anexelor nr.1, 2 si 3 la prezenta hotarare.

          Art.2. Serviciul Secretariat General, Registru Agricol va comunica prezenta hotarare Directiei Management Economic din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Sectorului 1, Administratiei Financiare a Sectorului 1, precum si tuturor institutiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 1.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 113

          Data: 29.05.2003