Hotărârea nr. 112/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 112 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                             

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

                            

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/2002

 

 

             Avand in vedere prevederile Hotararile Consiliului Local al Sectorului 1 nr.41/07.09.2001 privind infiintarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a societatii comerciale “Economat 2001” SRL, respectiv nr.61/15.12.2001 privind aprobarea actului constitutiv al SC Economat 2001 SRL ;

          Tinand cont de incheierea nr.1063/SC/2002/18.02.2001, pronuntata de judecatorul delegat de Tribunalul Bucuresti la Oficiul Registrului Comertului , in dosarul nr. 981/SC/2002 prin care a fost autorizata si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a SC Economat 2001 SRL ;

          Avand in vedere contractul de comodat nr. 346/18.02.2003 incheiat intre SC Economat 2001 SRL si Agro City Center SRL  si contractul de comodat nr. 427/21.04.2003 incheiat intre SC Economat 2001 SRL si SC Best Wood SRL  cu avizul favorabil al Administratiei Pietelor Sector 1 beneficiara sumelor cuvenite Primariei Sector 1 din contractele de asociere nr. 2/1210/21.07.1999 si nr.04/1212/21.07.1999;

          Fata de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

          Luand in considerare  Raportul de specialitate al administratorului SC Economat 2001 SRL ;

          Vazand avizele  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private  ale Consiliului Local Sector 1;

          Tinand cont de dispozitiile Hotararii Guvernului Romaniei nr..469/2002 modificata si completata de Hotararea Guvernului Romaniei  nr.1216/2002  privind infiintarea magazinelor Economat ;

          Fata de dispozitiile art. 199  din Legea 31/1990 republicata privind societatile              comerciale;

          Luand in considerare prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.239/2001 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii in pietele agroalimentare din municipiul Bucuresti;

          In temeiul art.46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata 

                CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se modifica art.3 din Hotararea Consiliului Local nr.41/2002, privind aprobarea majorarea capitalului social si  deschiderea de puncte de lucru pentru SC Economat 2001 SRL, in sensul aprobarii deschiderii a doua puncte de lucru  in spatiile situate in Piata Amzei  in suprafata de 40 mp. si Piata 1 Mai in suprafata de 35 mp.

 

          Art.2. Celelalte prevederi ale hotararii mentionate la art.1 raman in vigoare.

 

        Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si SC Eonomat 2001 SRL.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                    SECRETAR

                                                                                    Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 112

          Data: 29.05.2003