Hotărârea nr. 111/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 111 / 2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                           

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

         

HOTĂRÂRE

privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru

 autoutilitarele Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1

 

 

          Ţinând cont de Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 1 Bucureşti şi analizând Raportul de Specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Bucureşti;

          Luând în considerare avizele Comisiei de studii, prognoze-sociale, buget, impozite si taxe locale si, respectiv, al  Comisiei pentru administraţie publică locală, juridica, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          În conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 14/1982 şi în temeiul art. 46, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificată,

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art. 1. Se stabileşte consumul anual de carburanţi, pentru autoutilitarele B-56-DTI, respectiv B-77-DTI, la 3.600 l/an/vehicul.

          Art. 2. Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol şi Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

          Nr.: 111

          Data: 29.05.2003