Hotărârea nr. 110/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 110 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                             

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea bilantului contabil

pe anul fiscal 2002 al SC ECONOMAT 2001 SRL

 

        

          Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 41/07.09.2001  privind infiintarea de catre Consiliul Local al Sectorului 1 a societatii comerciale “Economat 2001” SRL, respectiv nr.61/15.11.2001 privind aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale “Economat 2001” SRL;

          Tinand cont de incheierea nr.1063/SC/2002/18.02.2001, pronuntata de  Judecatorul delegat de Tribunalul Bucuresti la Oficiul Registrului Comertului, in dosarul nr.981/SC/2002 prin care a fost autorizata si s-a dispus inregistrarea in registrul comertului a SC Economat 2001 SRL;

          Luand in considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 si Raportul de specialitate al Administratorului SC Economat 2001 SRL;

          Vazand avizele  Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite si taxe locale, Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de comert, prestari servicii catre populatie si promovarea initiativei private  ale Consiliului Local Sector 1;

          In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.30/2003;          

Fata de dispozitiile art. 199 si ale art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

In temeiul art. 46, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata

 

          CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere  pe anul fiscal 2002 al SC Economat 2001 SRL, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.             

 

                                                                               

          Art.2.  Primarul Sectorului 1, Serviciul Secretariat General, Registru Agricol si SC Economat 2001 SRL vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                    SECRETAR

                                                                                    Lavinia Paul

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nr.: 110

                Data: 29.05.2003