Hotărârea nr. 109/2003

Hotărârea Consiliului Local nr. 109 / 2003

MUNICIPIUL BUCURESTI                                                         

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1       

 

 

HOTĂ RÂRE

privind aprobarea colaborării Consiliului Local al Sectorului 1 cu Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” pentru derularea în parteneriat a proiectului „CASA RONALD McDONALD” cu transmiterea

folosinţei gratuite a terenului situat în strada Clopotarii Vechi

 

 

          Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1;

          Avand in vedere Nota de fundamentare întocmită de Directorul Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor  Sanitare Publice – Sector 1;

          Tinand seama de avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor si, respectiv, al Comisiei de sanatate si protectie sociala ale Consiliului Local al Sectorului 1;

          Văzând avizul Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti nr.645/14.05.2003 şi aprobarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, conform Ordinului Ministrului nr.913/2002;

          Luând act de oferta Fundaţiei pentru copii „RONALD McDONALD” ;

          În temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi art. 46, alin.(2), coroborat cu art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată

 

          Consiliul Local al Sectorului 1

 

HOTARASTE:

 

          Art.1. - Se aprobă colaborarea Consiliului Local Sector 1 cu Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” în vederea derulării în parteneriat a proiectului „Casa RONALD McDONALD” şi are ca obiect cazarea gratuită a părinţilor copiilor internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. 

          Art.2. - Obiectul colaborării constă în:

 

- transmiterea folosinţei gratuite a terenului situat în Str. Clopotarii Vechii, cu o suprafaţă de 365 mp, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani        

- suportarea de către Fundaţia pentru copii „ RONALD McDONALD” a următoarelor cheltuieli:

                        1) cheltuieli materiale constând în construirea unui pavilion pentru cazarea gratuită a părinţilor;

                         2) cheltuieli de întreţinere;

                         3) cheltuieli materiale;

                         4) cheltuieli de personal angajat în derularea proiectului;

                         5) cheltuieli cu caracter special ( neprevăzute).

          Art.3. Durata proiectului va fi de 5(cinci) ani şi va cuprinde două etape:

a)    construirea imobilului în Str. Clopotarii Vechi;

b)    derularea proiectului propriu-zis.

 

          Art.4.  Se aprobă încheierea protocolului dintre Consiliul Local Sector 1 şi Fundaţia pentru copii „ RONALD McDONALD” ( anexa 1).

          Art.5.  Se mandatează Primarul Sectorului 1 pentru a semna în numele şi pe seama Consiliului Local  Sector 1, protocolul menţionat la Art. 4.

          Art.6. Protocolul îşi încetează aplicabilitatea în situaţia în care în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a acestuia nu vor fi demarate lucrările sau în situaţia în care în termen de 12 luni nu va începe implementarea programului.

          Art.7. Responsabili de derularea proiectului, din partea Consiliului Local Sector1 este desemnată Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice Sector1.

          Art.8.  Construcţia va fi în proprietatea Consiliului Local Sector 1, după perioada derulării contractului, făcându-se menţiune în acest sens în contractul ce se va încheia pe baza procesului verbal între Consiliul Local – Sector 1 şi Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD”.

          Art.9. În cazul în care pe parcursul derulării proiectului se va constata lipsa resurselor financiare ale Fundaţiei pentru copii „RONALD McDONALD”, comisia instituită, de primar va aduce acest fapt la cunoştinţa Consiliului Local Sector 1.

          Art.10. Primarul Sectorului 1, Administraţia Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1 şi Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin încheierea unui contract.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA,

                   Sergiu Ionescu

                                                                                      SECRETAR

                                                                                       Lavinia Paul

 

 

 

 

 

          Nr.:109

          Data: 29.05.2003

MUNICIPIUL BUCUREŞTI                                                          ANEXA NR.1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1                  a Hotararii Consiliului Local Nr.1278/26.08.2003                                                                        Nr.109/29.05.2003

                                                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                        Sergiu Ionescu

                                                                                                                               

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

 

Încheiat între Fundaţia pentru copii „ RONALD McDONALD„ cu sediul în Intrarea Străleşti nr. 35-45, sector 1, Bucureşti, inregistrata la Tribunalul Municipiului Bucuresti cu nr.2/409, cod fiscal 11074704, cont nr.0825020004, deschis la City Bank Bucuresti, legal reprezentată prin Dl. Marian ALECU, Preşedinte şi Consiliul Local Sector 1, cu sediul în     B-ul. Banu Manta nr. 9, Bucureşti, legal reprezentată prin Dl. Primar Vasile Gherasim.

 

 

Obiectul Protocolului

 

1.     Obiectul prezentului protocol constă în construirea unui pavilion pentru cazare gratuită a părinţilor copiilor internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

  1. În acest scop, pe durata colaborării autorităţilor locale, terenul cu o suprafaţă de 365 mp. situat în Str. Clopotarii Vechi se transmite în folosinţa gratuită Fundaţiei pentru copii „ RONALD McDONALD” din administrarea Consiliului Local Sector 1.

 

Obligaţiile Părţilor

 

1.     Obligaţiile Fundaţiei pentru copii „ RONALD McDONALD”:

 

-         Să suporte toate cheltuielile legate de construirea pavilionului;

-         Să implementeze şi să deruleze, pe cheltuiala sa programul de cazare gratuită a părinţilor copiilor internaţi în Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii        „Grigore Alexandrescu „;

-         Să informeze Consiliul Local Sector 1 cu privire la măsurile luate în vederea implementării şi derulării programului;

-         Să păstreze destinaţia terenului a cărui folosinţă o preia, conform proiectului propus.

 

 

 

2.     Obligaţiile Consiliului Local:

 

-         Să predea terenul situat în Str. Clopotarii Vechi, Fundaţiei pentru copii „RONALD McDONALD” pe baza unui proces verbal de predare–primire întocmit de două comisii - una de fiecare parte - numite special pentru această operaţiune;

-         Asigură obţinerea cu celeritate a tuturor aprobărilor necesare funcţionării pavilionului;

-         Va urmării derularea proiectului din serviciul public specializat pentru Administrarea Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

-         Numeşte responsabili de proiect care să asigure posibilitatea începerii rapide a lucrărilor;

-         Să sprijine Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” în toate demersurile acesteia care fac obiectul prezentului protocol şi să asigure condiţiile unei bune desfăşurări  a activităţii acesteia.

 

Drepturile Părţilor

 

1.     Drepturile Fundaţiei pentru copii „ RONALD McDONALD” :

 

-         Să folosească terenul situat în Str. Clopotarii Vechi conform destinaţiei stabilite.

-         Să dispună asupra propriilor resurse financiare, materiale şi umane în vederea realizării scopului propus fără ingerinţe în condiţiile legii.

-         Aplicarea metodologiei de lucru privind derularea proiectului este în competenţa sa, sub supravegherea Administraţiei Fondului Imobiliar al Unităţilor Sanitare Publice – Sector 1;

-         Poate decide implicarea a unor terţi parteneri în vederea bunei desfăşurări şi/sau finanţării a proiectului.

 

2.    Drepturile Consiliului Local Sector 1

 

-         Să fie informat la cerere de către Fundaţia pentru copii „RONALD McDONALD” cu privire la modul de derulare a proiectului.

 

   Durata Colaborării

 

-         Prezentul protocol de colaborare se încheie pe o perioadă de 5 (cinci) ani, de la data intrării în vigoare.

-         La expirarea termenului prevăzut mai sus la cererea întemeiată a Fundaţiei pentru copii „RONALD McDONALD” de a-şi continua activitatea în cadrul acestui proiect Primarul Sectorului 1 va iniţia un proiect de hotărâre pe care îl va supune aprobării Consiliului Local Sector 1 în vederea prelungirii colaborării, după evaluarea modului de derulare a programului ce face obiectul prezentului protocol.

 

    Intrarea în Vigoare

 

-         Prezentul protocol intră în vigoare după aprobarea acestuia de către Consiliul Local  Sector 1.

 

    Încetarea Colaborării

 

-         Prezentul protocol de colaborare încetează deplin fără a fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti în cazul în care nu sunt respectate de către părţi obligaţiile menţionate mai sus.

 

    Dispoziţii Finale

 

   De comun acord părţile convin:

-         Respectarea legislaţiei române;

-         Modificarea prezentei convenţii se poate face numai prin act adiţional încheiat între părţi.

 

 

 

     Fundaţia pentru copii                                    CONSILIUL LOCAL SECTOR 1                                                                               „ RONALD McDONALD”                                            

 

        PREŞEDINTE,                                                                     PRIMAR,

        Marian ALECU                                                           Vasile GHERASIM