Hotărârea nr. 99/2021

HOTARAREnr. 99 din 2021-03-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURETSTI CA PARTENER PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN CADRUL PROIECTULUI, AXA CREATIVA A BUCURETSTIULUI" PROPUS SPRE FINANTARE DE CATRE FUNDATIA FRIENDS FOR FRIENDS IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 - ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG-URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului „Axa Creativă a Bucureștiului” propus spre finanțare de către Fundația Friends for Friends în cadrul AM ROCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2251/30.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 157/29.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă nr. 10/30.03.2021, avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 103/30.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 152/2016 privind aprobarea Strategiei Culturale a Municipiului București în vederea depunerii candidaturii la Capitala Europeană a Culturii în anul 2021;

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021 (MySMIS: POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B - IF;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. d), alin. 9 lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului „Axa Creativă a Bucureștiului” propus spre finanțare de către Fundația Friends for Friends în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală prevăzut în anexa nr. 1.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală precum și regulamentul de organizare și funcționare al parteneriatului.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Alocarea financiară a proiectului se va face prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, CP14/2021, cofmanțarea va fi asigurată conform ghidului solicitantului exclusiv de către Fundația Friends for Friends.

Art.7 Pentru punerea în aplicare a prevederilor acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală părțile vor desemna experți/specialiști din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiilor de cultură subordonate Consiliului General al Municipiului București si Fundației Friends for Friends.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, instituțiile de cultură subordonate Consiliului General al Municipiului București și Fundația Friends for Friends vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.București, 30.03.2021

Nr. 99 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România; tel.; +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Municipiul BucureștiAnexa 1


la HCGMB Nr.^â../.^?.^^^/


Fundația Friends for Friends


Parteneriat pentru Dezvoltare Locală în cadrul apelului de proiecte POCA CP14/2021

PARTENERII:

 • 1 .Municipiul București, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, București, Cod fiscal: 4267117, reprezentat de domnul Nicușor DAN - Primar General, în calitate de Partener dezvoltare locală, denumit în continuare PARTENER;

 • 2 .Fundația Friends For Friends, cu sediul în București, Str. Brezoianu nr. 4, et. 4, sector 5, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei cu nr. 22 din 16.12.2008, Cod de înregistrare Fiscală (CIF) 25066884, Autorizația 1132/B/2008, cont bancar RO70 BACX 0000 0003 5572 9000 deschis la Unicredit Bank, suc. Millennium, prin mandatar Centru Donici SRL, reprezentata de doamna Alexandra CANTOR, Administrator, în baza Hotărârii Consiliului Director nr. 4 din 21.01.2021, în calitate

de solicitant proiect, denumită în continuare ORGANIZATOR;

Având în vedere:

 • • Apelul deschis pentru cereri de proiecte POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată) privind Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, cu termen limită de aplicare 31 martie 2021, ora 23:59.

 • • Intenția Organizatorului de a aplica cu proiectul Axa Creativă a Bucureștiului în cadrul acestui apel de proiecte POCA/660/2/1 //CP14/2021, descris la nivelul activităților principale în Regulamentul de Organizare și Funcționare șt Parteneriatului;                                  /.a

  Interesul


ner în creșterea capacității sale pentru promovarea

politicilor py^lics^pajjk^^ de colaborare multi-actori, care vizează industriile .. ■ \£*, creative și cuît&elSj^^

Părțile, în deplină cunoștință de cauză și în mod liber, au convenit încheierea prezentului parteneriat pentru dezvoltare locală, în termenii și în condițiile stipulate mai jos:

 • 1. OBIECTUL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

  • 1.1. Organizatorul se angajează să pună la dispoziția Partenerului resursele intelectuale pentru ca acesta să își îmbunătățească capacitatea de dezvoltare și implementare a politicilor publice participative, de colaborare multi-actori, care vizează industriile creative și culturale, dezvoltate în cadrul Proiectului (pentru obiective și activități principale conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Parteneriatului).

  • 1.2. Partenerul se angajează să participe activ la faza de realizare a proiectului, respectiv să faciliteze participarea personalului din cadrul Municipalității cu atribuții sau de specialitate în domeniile propuse de Organizator la întâlnirile de lucru stabilite de Organizator în cadrul proiectului, precum și să mențină activ grupul de lucru al proiectului cel puțin 6 luni după finalizarea acestuia.

 • 2. CARACTERISTICI SPECIFICE Șl PROCEDURA DE LUCRU

în vederea executării prezentului Parteneriat pentru Dezvoltare Locală:

 • 2.1. Organizatorul va realiza o serie de activități menite să sprijine Partenerul direct sau prin intermediul experților selectați pentru a aprofunda proceduri și mecanisme pentru susținerea si promovarea dezvoltării la nivel local în acord cu domeniul industriilor creative si culturale. 7

 • 2.2. Organizatorul se va asigura că vor fi realizate consultări cu Partenerul, pentru a identifica aspectele cheie care trebuie avute în vedere în planificarea dezvoltării acțiunilor și elementelor cheie de comunicare publică sau către publicul de specialitate.

 • 2.3 Partenerul este răspunzător pentru veridicitatea și acuratețea informațiilor oferite Organizatorului și înțelege că Organizatorul acționează inclusiv pe baza detaliilor și a informațiilor oferite de către Partener.


  în vederea executării prezentulw^Pa


  Dezvoltare Locală, părțile înțeleg:


 • 2.4. Să se informeze reciproc, îîv^men^ «el mult 5 (cinci) zile de la apariția oricăror informații sau împrejurări care se dovedesc relevante în vederea realizării obiectului prezentului parteneriat pentru dezvoltare locală sau care ar putea influența modalitatea de desfășurare a activităților sau a metodei de lucru abordate în vederea obținerii rezultatelor așteptate în urma finalizării proiectului.

 • 2.5. în ipoteza în care Organizatorul solicită Partenerului informații sau documente necesare executării obligațiilor sale, acesta din urmă se obligă să le transmită Organizatorului în termenele convenite.

 • 2.6. Partenerul va sprijini formarea unui grup de lucru în cadrul instituției sale, denumit Grup de Lucru Axa Creativă, care va reuni persoane relevante din cadrul personalului său angajat și dintre colaboratori, cu atribuții sau de specialitate în domeniile propuse de Organizator.

 • 2.7. Prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală reglementează relația dintre Partener și Organizator în faza de implementare a proiectului, în eventualitatea aprobării acestuia si încheierea unui contract de finanțare între AM POCA si Fundația Friends For Friends .

 • 3. DURATA PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

  • 3.1. Prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală se încheie pentru o perioadă de 3 ani, începând de la data semnării.

  • 3.2. Perioada contractuală poate fi modificată prin act adițional la prezentul parteneriat însușit de ambele părți, în vederea bunei desfășurări a proiectului și asigurarea funcționării grupului de lucru cel puțin 6 luni după data încheierii proiectului stipulată în viitorul contract de finanțare încheiat între AM POCA și Funda Fundația Friends For Friends.

 • 4. BUGETUL PROIECTULUI:

  • 4.1. Bugetul proiectului va fi asigurat și gestionat de către Fundația Friends for Friends.

  • 4.2. Bugetul proiectului se va încadra în limita maximă eligibilă solicitată de către Fundația Friends for Friends în cererea de finanțare.

  • 4.3. Cofinanțarea va fi asigurată de către Fundația Friends For Friends conform ghidului solicitantului aferent programului de finanțare.

  • 4.4. Municipiul București nu are și nu gestionează buget propriu în proiect.

  • 4.5. Municipiul București și comunitatea vizată sunt beneficiari indirecți ai finanțărif acordate prin proiect l

I £ I j) □ - j

 • 5. OBLIGAȚII PRIVIND Î^IHQENJlAtd^ATEA INFORMAȚIILOR

  • 5.1 Sunt considerate infofT^i^^nfidânțiale orice informații referitoare la Organizator, la proiectele acestuia, la prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, care nu sunt publice, au caracter confidențial sau sunt protejate de drepturi de proprietate, inclusiv informațiile comunicate verbal, în scris, în formă electronică sau în orice altă mod între Organizator și Partener sau între reprezentanții acestora, precum și orice analize, redactări, estimări, studii, interpretări, rapoarte, înregistrări, know-how, politici, strategii și alte planuri, precum și orice alte documente elaborate de către Organizator, care conțin sau fac referire la astfel de informații;

  • 5.2 Părțile convin ca în cursul colaborării în temeiul prezentului Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, să trateze confidențial informațiile definite la art. 5.1. și acceptă obligația de păstrare a secretului profesional;

  • 5.3 Informațiile confidențiale nu includ acele informații cu privire la care partea interesată poate demonstra că:

 • • sunt deja deținute, în mod legal, de cealaltă parte contractantă;

sunt sau devin publice, fără ca acest lucru să rezulte din încălcarea condițiilor prezentului Parteneriat pentru Dezvoltare Locală de către parte, de către prepușii sau reprezentanții săi;

 • • sunt sau vor fi obținute de către una dintre părți din altă sursă decât de la cocontractant, surse care, în limita cunoștințelor deținute de partea în cauză, după caz, în urma unei investigații rezonabile, nu fac obiectul unei interdicții de a dezvălui aceste informații în temeiul unei obligații legale, contractuale sau fiduciare.

 • 6. MODIFICAREA Șl ÎNCETAREA PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ

  • 6.1 Prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală de colaborare poate fi modificat numai prin acte adiționale scrise, semnate de către reprezentanții părților. Actul adițional va fi încheiat în aceeași formă ca și prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală și va face parte integrantă din acesta.


 • 7. COMUNICĂRI

  • 7.1 Toate înscrisurile și comunicările dintre părț

Dezvoltare Locală vor putea fi comunicate prin email lă^ri&ăioare numărul de telefon:

Ș^Parteneriat pentru drese de email și la


 • • pentru Organizator:     Doamna Aleandra Cantor, email:

alexandra.cantor@ffff.ro / Telefon: +40 799300900

 • • pentru Partener, după caz :

Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate - persoane de contact: Doamna Gabriela Alina Andrei-Director Executiv, email: alina.qabriela.andrei@pmb.ro și doamna Alina Mihai - expert, email: alina.mihai@pmb.ro /Telefon: 0213055500 int.113;

si

Direcția Cultură, învățământ, Turism - persoane de contact Doamna Liîiana Maria Toderiuc Fedorca - Director Executiv, email: liliana.fedorca@pmb.ro și doamna Georgiana Turcu- Sef serviciu Cultură, email: georqiana.turcu@pmb.ro /Telefon: 0213055500 int.2051;

 • 7.2. în vederea executării prezentului Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, părțile înțeleg să se informeze reciproc, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la apariția oricăror informații sau împrejurări care se dovedesc relevante în vederea realizării obiectului prezentului Parteneriat pentru Dezvoltare Locală sau care ar putea influența modalitatea de desfășurare a activităților sau a metodei de lucru abordate în vederea obținerii rezultatelor așteptate în urma finalizării proiectului.

 • 7.3. în ipoteza în care Organizatorul solicită Partenerului informații sau documente necesare executării obligațiilor sale, acesta din urmă se obligă să le transmită Organizatorului în termenele convenite.

 • 7.4. Prezentul Parteneriat pentru Dezvoltare Locală se încheie în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru pregătirea dosarului cererii de finanțare.

Solicitant proiect

FUNDAȚIA FRIENDS FOR FRIENDS

Centrul Donici SRL

Alexandra CANTOR

Administrator Mandatar

Semnătura

Data.........


Partener

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Nicusor DAN J

Primar General

Semnătura

Data...........Avizat, Direcția Juridic Director Executiv Adrian IORDACHE
Anexa 2 la H.C.G.M.B. Nr..

Regulamentul de organizare si funcționare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul apelului de proiecte POCA CP14/2021

între Municipiul București, cu sediul înBd. Regina Elisabeta, nr. 47, București, Cod fiscal: 4267117, reprezentat de domnul Nicușor DAN - Primar General, în calitate de Partener pentru dezvoltare locală, denumit în continuare PARTENER;

Fundația Friends For Friends, cu sediul în București, Str. Brezoianu nr. 4, et. 4, sector 5, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei cu nr. 22 din 16.12.2008, Cod de înregistrare Fiscală (CIF) 25066884, Autorizația 1132/B/2008, cont bancar RO70 BACX 0000 0003 5572 9000 deschis la Unicredit Bank, suc. Millennium, prin mandatar Centru Donici SRL, reprezentata de dna Alexandra Cantor, Administrator, in baza Hotărârii Consiliului Director nr. 4 din 21.01.2021, în calitate de SOLICITANT PROIECT, denumită în continuare ORGANIZATOR;

 • 1. PREAMBUL

  • 1.1 Scopul regulamentului de organizare și funcționare al parteneriatului este să stabilească procedurile de colaborarea dintre cei doi parteneri în cadrul proiectului AXA CREATIVĂ A BUCUREȘTIULUI. Prin prezentul regulament de organizare și funcționare se stabilesc metodologia, practicile și responsabilitățile părților implicate în parteneriat.

  • 1.2O biectivul general al proiectului AXA CREATIVĂ A BUCUREȘTIULUI constă în consolidarea capacității ONG-urilor active din domeniul industriilor culturale și creative, precum și a altor actori relevanți (grupuri de inițiativă, structuri asociative emergente, fără personalitate juridică, întreprinderi sociale etc.), de a se implica în formularea direcțiilor de dezvoltare strategică pentru acest sector și în promovarea dezvoltării economiei creative la nivelul Municipiului București, în cadrul unui pariret^sat^e termen lung cu Partenerul. Prin consultări și ateliere, proiectul vizează inclusiv crearea de sinergii și contexte de colaborare ulterioară între grupul țintă de mai sus și consilieri generali și personalul din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție) cu activitate relevantă pentru industriile creative.  • 1.3 Proiectul își propune dezbaterea, fundamentarea, elaborarea și inițierea aplicării unei STRATEGII SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI, care vizează dezvoltarea sustenabilă a Municipiului București în concordanță cu nevoile și prioritățile industriilor culturale și creative.

  • 1.4 Principalele activități ale proiectului includ:

 • - Activitatea 1. Management de proiect

 • - Activitatea 2. Dezvoltarea capacității ONG de participare activă în formularea de politici publice în domeniul industriilor culturale și creative la nivelul Municipiului București.

o A 2.1 Organizarea de ateliere de formare in vederea dezvoltării capacităților și abilităților ONG-urilor locale, astfel încât să poată fi activ implicate în formularea de politici, dezvoltarea de proiecte și furnizarea de servicii în zona industriilor culturale și creative.

 • - Activitatea 3. Dezvoltarea si implementarea unui mecanism de consultare pe termen lung a Partenerului cu părțile direct vizate în elaborarea și monitorizarea unei strategii sectoriale la nivel local privind dezvoltarea Municipiului București în concordanță cu nevoile și prioritățile axei creative.

o A 3.1 Derulare cercetare cantitativă și calitativă CAWI

o A3.2 Organizarea de consultări publice/ întâlniri cu stakeholderi

o A3.3 Organizarea de consultări de specialitate / întâlniri cu experți internaționali r

o A3.4 Elaborarea, în parteneriat cu Partenerul, a unui draft de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI

 • - Activitatea 4. Informare si publicitate
 • 2.RESPONSABILI Șl RESPONSĂBOPAȚI

 • 2.1 .Pentru operaționalizarea colaborării, partenerii vor stabili de comun acord modul de lucru și persoanele desemnate în echipa de lucru, conform rolului deținut în cadrul organizației/instituției din care fac parte;

 • 2.2 Din partea Fundației Friends For Friends(FFFF) va fi desemnat 1 reprezentant: Zenaida Tătaru, în calitate de Manager de Proiect.

 • 2.3 Primăria Municipiului București va desemna, după contractarea finanțării de către Fundația Friends for Friends, 1 Responsabil de Proiect, în persoana unui angajat cu funcție de conducere sau executivă sau a unui consilier al Primarului General cu experiență în domeniul activităților proiectului.

 • 2.4 În cadrul parteneriatului, atribuțiile Responsabilului de Proiect desemnat de către Primăria Municipiului București vor include următoarele, fără să fie limitate la ele:

 • a. Corespondența operațională cu Managerul de Proiect desemnat de către Fundația Friends For Friends.

 • b. Coordonarea la nivelul Partenerului a nevoilor de comunicare publică curentă ale proiectului: declarații de presă comune în anunțurile sau comunicatele de presă la începutul și finalizarea proiectului, furnizarea elementelor obligatorii de comunicare vizuală și verbală, avizarea materialelor de comunicare ale diverselor acțiuni ale proiectului care fac referire la Partener.

 • c. Recepția, în baza unui proces verbal de recepție, a documentelor parțiale sau finale rezultate din proiect: rezultatele consultărilor publice, rezultatele cercetării cantitative și calitative, concluziile întâlnirilor cu experții internaționali, draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI.

 • d. Participarea directă sau prin reprezentant desemnat la consultările publice și atelierele prevăzute în proiect, în calitate de observator.idrese și invitații oficiale de participare în ateliere și întâlnirile cu

expertii internaționali către comisii de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București, către direcțiile de specialitate ale PMB, precum și ale instituțiilor aflate în relație directă cu PMB cu activitate relevantă pentru aria de activitate a proiectului: ARCUB, CREART.

 • f. Participarea directă la elaborarea draftului de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

f

 • g. Co-organizarea evenimentului de diseminare a rezultatelor obținute găzduit de către Partener.

 • h. Oferirea de feedback verbal sau scris, la cerere, referitor la rezultatele acțiunilor A 2.1, A 3.1, 3.2, A 3.3, A 3.4 din cadrul proiectului.

 • i. Organizarea și menținerea activă a unui grup de lucru numit Grupul de Lucru Axa Creativă cel puțin 6 luni de la terminarea proiectului.

 • j. Trimiterea în consultare internă către direcțiile de specialitate și comisiile de specialitate a draftului de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • k. Propunerea unui calendar orientativ pentru de întâlniri consultative între industrii creative și Partener, incluzând o întâlnire recurentă tip forum programată în luna ianuarie a fiecărui an, înainte de definitivarea bugetului Primăriei Municipiului București. Includerea acestui calendar, însoțit de un referat de fundamentare si de necesitate, spre aprobare pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al PMB.

 • I. Definirea alături de Grupul de Lucru Axa Creativă a unui structuri operative care să asigure un serviciu informativ de tip helpdesk în cadrul PMB dedicat industriilor creative. Includerea acestei propuneri operaționale, însoțită de un referat de fundamentare și de necesitate, spre aprobare pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului General al PMB.

 • 2.5În cadrul parteneriatului, atribuțiile Managerului de Proiect desemnat de către Fundația Friends For Friends vor include următoarele, fără să fie limitate la ele:

 • a. Corespondența operațională cu Responsabilului de Proiect desemnat de către Primăria Municipiului București.
 • 3.1. Reprezentanții ONG-u!ui Fundația Friends For Friends(FFFF) vor participa la întâlniri cu reprezentanții Partenerului, conform unei agende stabilite de comun acord în scris la demararea proiectului;

 • 3.2. Reprezentanții autorității locale vor pune la dispoziția FFFFinformațiile relevante solicitate privind situația parteneriatelor, proiectelor și politicilor locale pe care intenționează să le dezvolte în domeniul industriilor creative si culturale;

 • 3.3. Solicitarea informațiilor de către FFFF se va realiza numai în scris prin intermediul poștei electronice;

 • 3.4. Răspunsul la solicitările partenerului, vor fi oferite in cel mai scurt timp posibil de către reprezentanții autorității publice în termen de maximum 5 zile lucrătoare, prin intermediul poștei electronice;

 • 3.5. Fundația Friends for Friends va păstra confidențialitatea informațiilor și va respecta prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal, conform legislației naționale și europene în vigoare;

 • 3.6. Programarea și locul de desfășurare a atelierelor de formare la care se dorește prezența reprezentanților Partenerului, ai comisiilor, direcțiilor și instituțiilor de specialitate, se va realiza în urma consultării prealabile cu reprezentanții desemnați de autorităților locale;

4.ACTIVITĂȚI

 • 4.1. Activitățile asumate în cadrul proiectului vor fi desfășurate de comun acord, Fundația Friends For Friends asumându-și toate responsabilitățile financiare și demersurile organizatorice pentru îndeplinirea activităților enumerate în cadrul Acordului de Parteneriat;

 • 4.2. Prin Responsabilul de Proiect, în cadrul activității A 2.1 (Organizarea de ateliere de formare in vederea dezvoltării capacităților șiabilităților ONG-urilor locale, astfel încât să poată fi activ implicate în formularea de politici, dezvoltarea de proiecte și furnizarea de servicii în zona industriilor culturale și creative):
 • b. Coordonarea la nivelul Fundației Friends For Friends a nevoilor de comunicare publică curentă ale proiectului: declarații de presă comune în anunțurile sau comunicatele de presă la începutul și finalizarea proiectului, furnizarea elementelor obligatorii de comunicare vizuală și verbală, avizarea materialelor de comunicare ale diverselor acțiuni ale proiectului care fac referire la Fundația Friends For Friends.

 • c. întocmirea și înaintarea spre recepție, în baza unui proces verbal de recepție, a documentelor parțiale sau finale rezultate din proiect: rezultatele consultărilor publice, rezultatele cercetării cantitative și calitative, concluziile întâlnirilor cu experții internaționali, draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • d. Includerea în programul consultările publice și atelierele prevăzute în proiect, în calitate de observator a Responsabilului de Proiect.

 • e. Participarea directă la elaborarea draftului de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • f. Co-organizarea evenimentului de diseminare a rezultatelor obținute găzduit de către Partener.

 • g. Solicitarea de feedback verbal sau scris, în funcție de nevoi, referitor la rezultatele acțiunilor A 2.1, A 3.1, 3.2, A 3.3, A 3.4 din cadrul proiectului.

 • h. Pregătirea și, la cerere, prezentarea în consultare internă către direcțiile de specialitate și comisiile de specialitate a draftului de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • i. Propunerea unui calendar orientativ pentru de întâlniri consultative între industrii creative și Partener, incluzând o întâlnire recurentă tip forum programată în luna ianuarie a fiecărui an, înainte de definitivarea bugetului Primăriei Municipiului București.

 • j. Crearea unei propuneri de structură operativă care să asigure un serviciu informativ de tip helpdesk în cadrul instituției Partenerului dedicat industriilor creative. • a. Partenerul prin responsabilul dep^^ct dfe^une Direcției Relației cu ONG, Sindicate si Patronate efectuarea demersurilor necesare , respectiv trimiterea adreselor și invitațiilor oficiale de participare în cadrul unui atelier de lucru către:

o Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor și Comisia cultură, culte ș educație civică, relațiii internaționaleșirelația cu societatea civilă din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

o Direcției Cultură, învățământ, Turism a PMB, precum și instituțiilor aflate în relație directă cu PMB cu activitate relevantă pentru aria de activitate a proiectului: ARCUB, CREART.

 • b. Partenerul va recepționa, în baza unui proces verbal de recepție , concluziile atelierelor de lucru ce urmează să fie integrate în draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • c. Partenerul va participa la atelierele de lucru care include o componentă de planificare.

 • 4.3. Prin Responsabilul de Proiect, în cadrul activității A 3.1 (Derulare cercetare cantitativă și calitativă CAWI):

 • a. Partenerul va recepționa, în baza unui proces verbal de recepție, concluziile cercetării calitative și cantitative ce urmează să fie integrate în draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • 4.4. Prin Responsabilul de Proiect, în cadrul activității A 3.2 (Organizarea de consultări publice/ întâlniri cu stakeholderi):

 • a. Partenerul va participa la consultările publice în calitate de observator.

 • b. Partenerul va recepționa, în baza unui proces verbal de recepție, concluziile consultărilor publice ce urmează să fie integrate în draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCURESTIULUI.

 • 4.5. Prin Responsabilul de Proiect, în cadrul activității A 3.3 (Organizarea de consultări de specialitate / întâlniri cu experți internaționali):

a.^faftș^eRd g^ifi Direcția Relația cu ONG, Sindicate si Patronate va trimite adrese și invitații oficiale de participare în cadrul unui atelier de lucru către: Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor, Comisia cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă din cadrul Consiliului General al Municipiului București, Direcției Cultură, învățământ, Turism a PMB, precum și instituțiilor aflate în relație directă cu PMB cu activitate relevantă pentru aria de activitate a proiectului: ARCUB, CREART.

 • b. Partenerul va recepționa, în baza unui proces verbal de recepție, concluziile consultărilor / întâlnirilor ce urmează să fie integrate în draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI.

 • 4.6. Prin Responsabilul de Proiect, în cadrul activității A 3.4 [Elaborarea, în parteneriat cu Partenerul, a unui draft de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI):

 • a. Partenerul va participa activ la dezvoltarea și validarea premiselor și recomandărilor.

 • c. Partenerul va recepționa, în baza unui proces verbal de recepție, draftul de STRATEGIE SECTORIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AXEI CREATIVE A BUCUREȘTIULUI.

 • 5.CALIBRARE SI SOLUȚIONARE SITUAȚII NEPREVĂZUTE

 • 5.1. Lunar părțile semnatare vor analiza stadiul îndeplinirii prevederilor convenite, vor identifica situațiile neprevăzute apărute și vor oferi soluții comune;

 • 5.2. Partenerul se angajează să țină cont de rezultatele proiectului, să își asume parțial sau total recomandările elaborate rezultate din desfășurarea proiectului și să solicite informații suplimentare în cazul oricăror nelămuriri;

 • 5.3. Prezenta procedură poate fi modificată și completată cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea revin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentei proceduri vă transmite celeilalte părți spre analiză,


în scris, propunerile respective, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării acestora.

Solicitant proiect:

FUNDAȚIA FRIENDS FOR FRIENDS

Prin mandatar Centrul Donici SRL

Alexandra CANTOR

Administrator

Semnătura


I Data...............


Partener:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Nicușor DAN

Primar General

Semnătura

Data...............


Avizat, Direcția Juridic Director Executiv, Adrian IORDACHE