Hotărârea nr. 98/2021

HOTARAREnr. 98 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU ASOCIATIA PREOCUPATI DE VIITOR IN VEDEREA CONTRIBUIRII ACTIVE LA FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 — ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Preocupați de Viitor în vederea contribuirii active la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2124/24.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate și al Direcției Servicii Publice nr. 110/15.03.2021;

Văzând avizul Comisiei pentru utilități publice și salubritate nr. 2/29.03.2021, avizul Comisiei de cultură, culte si educație civică, reiatii internaționale si relația cu societatea civilă nr. 9/29.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 102/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 38/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Preocupați de Viitor în vederea contribuirii active la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021 (MySMIS: POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B-IF.

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 59 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Planului Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2017;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 455/2019 privind aprobarea Mașter Planului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor la nivelul Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și £lin. (3) di 57/2019 privind Codul administrativ/}cu modificările .. .....LP

, lit. e), alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. a), art.
și completăflfaiJile/îbă


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în condițiile legii, cu privire la încheierea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Preocupați de Viitor în vederea contribuirii active la formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 -Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Art.2 Sectorul 6 al Municipiului București va informa trimestrial Primăria Municipiului București - Direcția Generală Servicii Publice privind grupurile țintă (număr de instituții, număr de persoane) unde s-au desfășurat acțiuni de conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor și gestionarea deșeurilor cât și rezultatele obținute.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

București, 30.03.2021

Nr. 98