Hotărârea nr. 97/2021

HOTARAREnr. 97 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU FEDERATIA FILANTROPIA IN VEDEREA SUSTINERII, PROMOVARII SI ASIGURARII DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 — ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2124/24.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate nr. 114/15.03.2021 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei de sănătate, sport și protecție socială nr. 08/29.03.2021, avizul Comisiei de cultură, culte si educație civică, reiatii internaționale si relația cu societatea civilă nr. 08/29.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 101/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021 (MySMIS: POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B-IF;

Luând în considerare:

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 39/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un Acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București pentru perioada 2019 - 2023;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei Locale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017 - 2021 și a Planului de 2021;_______________’____________________’___________________


Bd. Regina E lisa beta nr. 47, cod poștal 050013, sectofb, București, România; tel.: +4021


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască în condițiile legii, cu privire la încheierea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Federația Filantropia în vederea susținerii, promovării și asigurării dezvoltării la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivei local.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30.03.2021

Nr. 97

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2