Hotărârea nr. 96/2021

HOTARAREnr. 96 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 DE A INCHEIA UN ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CU ASOCIATIA CENTRUL PENTRU LEGISLALIE NONPROFIT IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII ONG-URILOR DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII POLITICILOR DIN DOMENIUL PROTECTIEI SOCIALE LA NIVEL LOCAL IN PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2 - ADMINISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CORSOLIDAREA CAPACITALII ONG - URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București nr. 2123/24.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 116/15.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă nr. 07/29.03.2021, avizul Comisiei de sănătate, sport și protecție socială nr. 07/29.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 100/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei Locale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017 - 2021 și a Planului de Implementare a Strategiei 2017 -2021;

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 37/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia un acord de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local pentru implementarea unor proiecte;

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 11/2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București pentru prioada 2019-2023;

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2011 (MySMIS : POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B - IF;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectoruluiu 6 să hotărască în condițiile legii, cu privire la încheierea acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit în vederea creșterii capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării politicilor din domeniul protecției sociale la nivel local în proiectul propus spre finanțare în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ordinară a Consiliului General al


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 30.03.2021.


Sorin Purcărea


București, 30.03.2021

Nr. 96 ’