Hotărârea nr. 95/2021

HOTARAREnr. 95 din 2021-03-30 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI BUCURESTI CA PARTENER PENTRU DEZVOLTARE LOCALA IN CADRUL PROIECTULUI "NOUL BUCURESTI - O CAPITALA A TUTUROR" PROPUS SPRE FINANTARE DE CATRE ASOCIATIA ATELIERE FARA FRONTIERE IN CADRUL AM POCA, AXA PRIORITARA 2- ADMNISTRATIE PUBLICA SI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE SI TRANSPARENTE, CU PRIVIRE LA CONSOLIDAREA CAPACITATII ONG-URILOR SI PARTENERILOR SOCIALI DE A SE IMPLICA IN FORMULAREA SI PROMOVAREA DEZVOLTARII LA NIVEL LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului "Noul București - O capitală a tuturor” propus spre finanțare de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în cadrui AM POCA, axa prioritară 2 - Admnistrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire la Consolidarea capacității ONG -urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București nr. 1911/17.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG Sindicate și Patronate și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 93/03.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte si educație civică, reiatii internaționale si relația cu societatea civilă nr. 06/29.03.2021, avizul Comisiei de sănătate, sport și protecție socială nr. 06/29.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 99/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei Locale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017 - 2021 și a Planului de Implementare a Strategiei 2017 -2021;

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021 (MySMIS : POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B - IF;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit b), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:        '

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București ca partener pentru dezvoltare locală în cadrul proiectului "Noul București - O capitală a tuturor” propus spre finanțare de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în cadrul AM POCA, axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cu privire ia consolidarea capacității


ONG - urilor și partenerilor sociali de a se implica în formular nivel local.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 3

Art.2 Se aprobă Acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală prevăzut în anexa nr. 1.

Art.3 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, acordul de parteneriat pentru dezvoltare locală prevăzut la art. 2.

Art.4 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al parteneriatului prevăzut în anexa nr. 2.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Alocarea financiară a proiectului se va face prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, CP14/2021, cofinanțarea va fi asigurată conform Ghidului Solicitantului exclusiv de către Asociația Ateliere Fără Frontiere.

Art.7 Pentru punerea în aplicare a prevederilor acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală părțile vor desemna experți/specialiști din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și Asociației Ateliere Fără Frontiere.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația Ateliere Fără Frontiere vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

București, 30.03.2021

Nr. 95 ’

la HCGMB Nr.S^J^ } P

Municipiul București

Nr........................


Asociația Ateliere Fără Frontiere

Nr........................

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Eiisabeta nr.47, cod poșta! 050013, sector 5, cod fiscal 4267117, reprezentat prin Primar General - Nicușor DAN; și

Asociația ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE (AFF), cu sediul în Municipiul București, Sos. Olteniței, nr. 105, sector 4, având număr înregistrare fiscală CIF 23989280, număr înregistrare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor secțiunea a ll-a de la grefa Judecătoriei Sectorului 4 București 4/31.05.2013, cont bancar IBAN RO95BRDE426SV43635404260, deschis la BRD agenția lancului, București, reprezentată prin Director General, Damien Thiery;

denumite în continuare părți;

Convin încheierea prezentului Acord de parteneriat pentru dezvoltare locală, pe bază de parteneriat activ și reciprocitate, în următoarele condiții principale:

Cap.l: Obiectul parteneriatului:

Art.l.Scopul acestui parteneriat este acela de a consolida capacitatea organizațiilor neguvernamentale din Municipiul București de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local în ceea ce privește economia socială și inserția în munca a grupurilor vulnerabile.

Art.2.Obiectiv pe termen lung: Dezvoltarea Bucureștiului durabil și solidar, bazat pe implicarea comunității, incluziune, colaborare între societatea civilă și autoritățile publice locale precum Municipiului București și Sectoarele Municipiului București.

Art.3.Activitățile care fac obiectul acestui acord sunt:

1. Pregătirea si depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte «Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunea mai dezvoltată B-IF» CP14/2021.

2.


Identificarea ONG-urilor din domeniul social interesate de parteneriatul cu autoritatea publică locală (APL) în special întreprinderile sociale, cu precădere cele care vizează inserția în munca a grupurilor vulnerabile, și ONG-urile cu servicii sociale adresate persoanelor adulte cu situații sociale dificile (victime ale violenței, abandon școlar, fără locuință, privare de politicile și strategiile locale de dezvoltare social-economică și protejararea mediului, elaborare, implementare și monitorizare, prin instruiri specifice în domeniul colaborării cu autoritățile publice locale cum sunt Primăria Municipiului București și Primăriile de sector.

3.


4.liberate, cu consum substanțe și de lungă durată, etc.).

Crearea unei platforme comuj Program de dezvoltare a c


idrȘț^rj'AneYi offfîne: Bucureștiul sustenabil si solidar.


 • 5. Inițiative de parteneriat Administrația Publică Locală și Organizațiile neguvernamentale formate pentru dezvoltarea locală incluzivă dedicată persoanelor vulnerabile.

 • 6. Realizarea unui program în parteneriat între Administrația Publică Locală - Asociația Ateliere Fără Frontiere în privința sprijinirii protejării mediului, a economiei circulare din Municipiul București, cum ar fi reutilizarea deșeurilor, precum calculatoarele uzate, meshurile publicitare si alte tipuri de deșeuri, transformate în produse utile în cadrul atelierelor de inserție/integrare în muncă a persoanelor vulnerabile.

Art.4. Bugetul proiectului:

 • 1 .Bugetul proiectului va fi asigurat și gestionat de către Asociația Ateliere Fără Frontiere.

 • 2 . Bugetul proiectului se va încadra în limita maximă eligibilă solicitată de către Asociația Ateliere Fără Frontiere în cererea de finanțare, respectiv 425.000,00 lei.

 • 3 .Cofinanțarea va fi asigurată de către Asociația Ateliere Fără Frontiere, conform programului de finanțare.

 • 4 .Municipiui București nu are și nu gestionează buget propriu în proiect. 5.Municipiul București și comunitatea vizată sunt beneficiari indirecți ai finanțării acordate prin proiect.

Art.5. Obligațiile părților:

 • 1. Asociația Ateliere Fără Frontiere se obligă:

 • • să colaboreze cu partenerul pentru redactarea cererii de finanțare;

 • • să depună cererea de finanțare completă și conformă până la termenul limită stabilit de finanțator, respectiv 31 martie 2021.

 • • să se consulte cu partenerul pentru stabilirea obiectivelor, activităților, indicatorilor și planificării intervenției în cadrul proiectului;

 • • să asigure managementul proiectului într-o maniera responsabilă, transparentă, incluzivă și eficientă;

 • • să asigure cofinanțarea conform programului de finanțare;

 • • să ofere partenerului acces la resursele proiectului;

 • • să pună la dispoziția partenerului și beneficiarilor proiectului expertiza de peste 10 ani de implicare în identificarea de soluții sustenabile pentru includerea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile;

 • • să pună la dispoziția proiectului resurse umane calificate în domeniile vizate;

să susțină partenerul în îndeplinirea obligațiilor asumate în proiect;


nicipiut București se obligă:

prijine Asociația Ateliere fara Frontiere în redactarea cererii de finanțare, în realizarea ectului și în asigurarea sustenabilității pe termen lung a rezultatelor proiectului;

ca


susțină dezvoltarea platformei Bucureștiul durabil și sustenabil inițiat în cadrul proiectului platforma de dialog și cooperare între societatea civila și Municipiul București în ceea ce privește incluziunea persoanelor vulnerabile pe piața muncii;

 • • să implice specialiști din cadrul Municipalității pentru realizarea unor activități în cadrul proiectului;

 • • să se implice activ în promovarea proiectului, în realizarea unor activități în scopul atingerii obiectivelor și în îmbunătățirea permanentă a procedurilor interne care să permită cooperarea pe termen lung cu ONG-urile active în domeniul incluziunii persoanelor vulnerabile din București pe piața muncii;

 • • să asigure transferul de informații f rezultate către structurile interne care pot implementa rezultatele proiectului pe termen lung;

 • • să respecte procedurile de realizare a proiectului;

 • • să ofere Asociației Ateliere Fără Frontiere documentele necesare pentru depunerea cererii de finanțare, documentele necesare pentru contractare, pentru raportarea tehnică și pentru demonstrarea sustenabilității proiectului.

Art.6. Documentele parteneriatului:

 • 1. Acord semnat de președintele/reprezentatul legal al ONG-ului și primar (Anexa 1);

 • 2. Regulamentul de organizare și funcționare al parteneriatului (Anexa 2);

 • 3. Raport de activitate de funcționare a parteneriatului (se depune la 6 luni după data finalizării proiectului pentru a demonstra funcționarea pe termen lung a parteneriatului).

Art.7. Echipa de proiect:

 • 1 .Echipa de proiect va fi coordonată de către managerul de proiect și compusă dintr-un grup de specialiști care dețin cunoștințele și aptitudinile necesare pentru implementarea proiectului.

 • 2 .Managerul de proiect va fi asistat în desfășurarea activității de personal suport, din partea

Asociației Ateliere Fără Frontiere și a Municipiului București.

 • 3 .Părțile vor respecta principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. în procesul de recrutare nu vor fi incluse, în mod nejustificat, cerințe disproporționate raportat la atribuțiile fiecărui post.

Cap.li. Durata de valabilitate a parteneriatului:

Art.8 Prezentul acord intră in vigoare la data semnării lui de ambele părți.

Art.9 Durata de valabilitate a prezentului acord de parteneriat pentru dezvoltare locală este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii până la atingerea obiectivelor pe termen lung șLpf^^u^e posibilitatea colaborării părților cu alte instituții, organizații sau persoane fizice.               #                \   \

Art.10. Acordul se încheie în 3 (trei) exemplare originale, câteflu^u/peritrU:^^ și unul pentru a fi anexat la contractul de finanțare.                                  *

Municipiul București,


Primar General,


Asociația Ateliere Fără Frontiere,

Reprezentant legal/Funcția,

Nicușor DAN

Data.Avizat,
Anexa 2 la HCGMB

Regulament de organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală

Domeniul de aplicabilitate: Pregătirea cererii de finanțare, depunerea, implementarea și raportarea proiectului NOUL BUCUREȘTI - O CAPITALĂ A TUTUROR în cadru! apelului de proiecte «Consolidarea capacității ONG-urilorși partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunea mai dezvoltată B-IF« CP14/2021.

Persoanele desemnate:

Din partea Asociației Ateliere fara Frontiere, în calitate de solicitant, persoana desemnata pentru comunicarea cu partenerul este:

 • I .Nume și prenume: Lorita Constantinescu;

 • 2 .Poziția în organizație: Director dezvoltare;

 • 3 .Date de contact:

 • ■ E-mail: lorita.constantinescu@atelierefarafrontiere.ro

Tel: 0744663357

 • ■ Adresa: Șos. Olteniței 105, sector 4, București

Din partea Municipiului București, în calitate de partener de dezvoltare locală, persoanele desemnate pentru comunicarea cu solicitantul sunt:

 • 4 .Numeși prenume: Gabriela Alina ANDREI și Alina MIHAI;

 • 5 .Poziția în instituție: Gabriela Alina Andrei - Director Executiv -Direcția Relația cu ONG, Sindicate si Patronate, Alina Patronate;


 • 6. Date de contact:

E-mail: alina.gabriela.andrei@p

Te1:0213055500 int.1131


 • - Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr.47, cod poștal 050013, sector 5. București

în situația în care persoanele desemnate sunt înlocuite temporar sau permanent, se vor desemna noi reprezentanți în termen de 5 zile lucrătoare, iar partenerul va fi informat în scris despre modificările survenite în maxim 2 zile lucrătoare de la desemnarea noului reprezentant,

în situația în care anumite activități din proiect necesită implicarea altor persoane din cadrul O.N.G.-ului sau Municipiul București (ex: specialiști în anumite domenii), numele, poziția și datele de contact ale acestora sunt comunicate în scris solicitantului / partenerilor în termenele stabilite prin proiect sau de comun acord.

Comunicarea în cadrul proiectului:

în cadrul parteneriatului, comunicarea se va face în special în scris, folosind următoarele date de contact:

Pentru Asociației Ateliere fara Frontiere, în calitate de solicitant:

 • ■ E-mail: contact@atelierefarafrontiere.ro

lorita constantinescu@atelierefarafrontiere. ro

 • - Tel: 0314 259 010 sau 0744 66 33 94

 • ■ Adresa: Sos. Olteniței 105, sector 4, București

Pentru Municipiul București, în calitate de partener pentru dezvoltare locală:

■E-mail: alina.gabriela.andrei@pmb.ro și alina.mihai@pmb.ro

 • ■ Tel:0213055500 int.1131

 • ■ Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr.47, cod poștal 050013, sector 5,București

Documentele tehnice si financiare necesare pentru depunerea cererii de finanțare, contractarea, implementarea si raportarea proiectului vor fi transmise după cum urmează:

Documentele necesare trimiterii cererii de finanțare vor respecta formatul impus prin ghidul solicitantului și vor fi transmise solicitantului la termenele stabilite de comun acord, astfel încât să se poată respecta termenul limita pentru depunerea cererii de finantâre (31 martie 2021).

partenerului răspund^ în


manageraDocumentele pentru contractarea finanțării nerambursabile vor respecta formatul impus de ghidul solicitantului / scrisoare de informare privind contractarea si vor fi transmise cu respectarea termenului specificat.

Documentele pentru raportarea tehnică și financiară în cadrul proiectului vor fi transmise în formatul și la termenele stabilite de comunun acord între parteneri, având la baza regulile stabilite prin contractul de finanțare și documentele cadru de implementare.

Solicitantul și partenerul se vor informa reciproc despre orice modificare a termenelor și documentelor stabilite, în timp util, astfel încât să nu fie puse în pericol implementarea proiectului și respectarea obligațiilor contractuale.

Publicarea de materiale și promovarea proiectului:

Atât solicitantul cat și partenerul vor respecta obligațiile contractuale privind promovarea proiectului și a rezultatelor acestuia prin mijloacele de promovare proprii și prin mijloacele de comunicare comune, stabilite prin cererea și contractul de finanțare.

Toate elementele de identitate vizuală ale partenerilor, respectiv solicitantului vor fi comunicate la începutul proiectului, pe e-mailul oficial pentru comunicarea între parteneri, astfel încât acestea să poată fi armonizate cu prevederile manualului de identitate vizuală aplicabile proiectului și incluse în materialele de promovare a proiectului.

Toți partenerii vor participa la activitățile de promovare și vizibilitate prevăzute în calendarul de implementare.

Utilizarea resurselor proiectului:

Resursele achiziționate prin proiect vor fi utilizate pentru implementarea activităților proiectului și vor fi marcate corespunzător.

în cazul în care solicitantul și partenerii pun la dispoziția proiectului resurse de tipul spații pentru organizarea activităților, echipamente, spații de depozitare pentru materiale, etc., se va realiza un grafic de utilizare a acestora cu specificarea zilelor și a intervalului