Hotărârea nr. 94/2021

HOTARAREnr. 94 din 2021-03-30 PRIVIND CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR DESTINATE TRANSPORTUIUI DE MARFURI SI A UTILAJELOR CU MASA TOTALA AUTORIZATA MAI MARE DE 5 T LA LUCRARILE DE REABILITARE A SISTEMULUI DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliu] General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 51 la lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2080/24.03.2021 si raportul de specialitate al Direcției Transporturi nr. 3957/19.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de transport și mobilitate urbană nr. 1/29.03.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 47/29.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 98/29.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit d), alin. (4) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București va fi exceptată de la aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 134/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru următoarele obiective:

  • (1) „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)” - patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot I - Obiectiv 1, Magistrala I Sud, tronson CM 11' - CP3 - CV5/4 - 5,958 Km.

  • (2) „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)” - patru obiective însumând o lungime de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot II - Obiectiv 3, Magistrala II Sud, tronson CM 43 - CO 2 - 4,477 Km. + Obiectiv 4, Magistrala II - III Grozăvești, tronson C 15/20-CS 12-5, 526 km.

  • (3) „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (7 obiective de traseu de 19,861 km, grupate pe trei loturi - Lot III - Obiectiv 5, Magistrala Progresu - Berceni, tronson CB 4 - CO5 - 3,9 Km.


Art.2 Lista utilajelor și autovehiculelor, precum și a traseelor de deplasare va fi supusă spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Deplasarea și caracteristicile autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare al municipiul București, respectiv la obiectivele menționate la art. 1, vor fi nominalizate exact și periodic (lunar) de către direcțiile de specialitate și vor fi supuse avizării Direcției Transporturi.

Art.4 Direcția Transporturi și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2