Hotărârea nr. 91/2021

HOTARAREnr. 91 din 2021-03-05 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 5 MARTIE 2021- 04 IUNIE 2021

Consiliul General al Municipiului București

H OTĂ RÂ R E

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 05 martie 2021 - 04 iunie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1480/05.03.2021 si raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 1508/05.03.2021;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 95/05.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 123 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se alege domnul consilier general Sorin Purcărea în funcția de președinte de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 05 martie 2021 - 04 iunie 2021.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 05.03.2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Sorin Purcărea cBucurești, Nr. 91Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro