Hotărârea nr. 9/2021

HOTARAREnr. 9 din 2021-01-29 PRIVIND SUSPENDAREA APLICARII, PENTRU ANUL 2021, A UNOR PREVEDERI ALE HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 304/2017, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZA AFERENTE FUNCTIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPATIONALE “ADMINISTRATIE”, UTILIZATE IN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI GENERAL, PRECUM SI IN CADRUL SERVICIILOR SI INSTITUTIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

H OTĂ RÂ R E

privind suspendarea aplicării, pentru anul 2021, a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale 'Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 306/20.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 486/18.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 04/29.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 08/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2019, priivnd unele măsuri fiscal -bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

  • - art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Luând în considerare prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 84 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (14) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:        ’

Art.1 Pentru anul 2021, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (4) și alin. (5), punctului 6 din Nota la Anexa nr. 1, punctului 5 din Nota la Anexa nr. 3a, punctului 5 din Nota la Anexa nr. 3b și punctului 6 din Nota la Anexa nr. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie, se suspendă aplicarea acestora și salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București se mențin la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și instituțiile publice de interes local ale Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din daia de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Cosmin - Victor Smighelschi


București, 29.01.2021

Nr. 9 ’