Hotărârea nr. 85/2021

HOTARAREnr. 85 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AI UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 5, SECTOR 3

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București 439/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr.7604/10.12.2020;

Văzând avizul Comisiei de învățământ și tineret nr. 17/23.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 83/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Rigu Andrei - Daniel și domnul Diță Nicolae ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, sector 3.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 618/24.10.2019 privind desemnarea a doi reprezentanți în Consiliului de Administație al unității de învățământ special de stat se abrogă.

Art.3 Persoanele nominalizate la art. 1 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021. »