Hotărârea nr. 8/2021

HOTARAREnr. 8 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII – CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, CALEA VICTORIEI NR. 101, CORP A+B, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții -consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 417/25.01.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 97/1/25.01.2021 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 414/21.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 3/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 7/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București sector 1, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 487/17.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005 privind aprobaraea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București sector 1, Calea Victoriei nr. 101, corp A+B;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului sesimic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I dejăismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu compjetârflelși/hwdițicările ulterioare;Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, Româniâ^\tehi.+

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020 referitor la modificarea unor Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în vederea asigurării finanțării de la bugetul de stat, pentru imobilele cuprinse în programul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de consolidare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

J

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 101, sector 1, prevăzuți la punctul 7 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 487/17.09.2019 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 362/07.09.2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.ll (1) Se abrogă art. I din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 362/07.09.2020.

 • ( 2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 487/17.09.2009, rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin - Victor Smighelschi


București, 29.01.2021

Nr. 8

Anexa la H.C.G.M.B nr. .^7™™ $

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1 . VALOAREA TOTALĂ(exclusiv TVA): 34.969.621,65 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 27.704.432,29 lei

Valoarea totală a TVA este de 6.553.269,99 lei

Valoare T.V.A C+M este de 5.263.842,14 lei


Obiectivul de investiții consolidare imobil situat în Calea Victoriei nr. 1 orp A+B, sector 1, este inclus în Lista de investitii aferent anului 2021.

Valoarea investiției este asigurată din buget locat 100%, conform HCGMB 487/17.09.2019 privind modificarea HCGMB nr. 96/19.05.2005.

 • 2 .Durata de execuție: 24 luni calendaristice (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante).

  DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII