Hotărârea nr. 72/2021

HOTARAREnr. 72 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, CA MEMBRI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT SPECIAL DE STAT SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU SURZI NR. 1, SECTOR 1

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 447/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 7609/10.12.2020;

Văzând avizul Comisiei de învățământ si tineret nr. 4/23.02.2021 si avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 70/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Gram Anamaria - Alina și doamna Cătălin Aurelia Florența ca reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, în calitate de membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1, sector 1.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 605/2019 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliul General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație atiății^de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nff\, sector e abrogă.
Bd. Regi Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București,

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele nominalizate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederiler prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Victor Smighelschi

Nr. 72