Hotărârea nr. 71/2021

HOTARAREnr. 71 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ECO IGIENIZARE BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1103/18.02.2021 si raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 430/17.02.2021;      ’                                                   '

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 46/25.02.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorului nr. 30/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 69/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 420/21.12.2020 au fost desemnați doamna Mureșan Manuela și domnul Melciu Florin ca reprezentanți ai Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A.;

Luând act de demisia doamnei Muresan Manuela din Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A., înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 650/16.02.2021, la Direcția Asistență Tehnică si Juridică cu nr. 1026/16.02.2021 si la Direcția Guvernanță Corporativă cu nr. 391/16.02.2021;                           ’             ’              ’

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și ale art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Stofor Ștefan - Radu ca reprezentant al Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igieni


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 3

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului s :societatea Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin-Victor Smighelschi


Bucureș^;26.02.2021

Nr. 71