Hotărârea nr. 70/2021

HOTARAREnr. 70 din 2021-02-26 PRIVIND DESEMNAREA A SASE CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN AUTORITATEA TERITORIALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea a șase consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1132/19.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 2262/17.02.2021;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 68/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează, ca membri în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București, următorii consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

  • 1. Rigu Andrei - Daniel

  • 2. Hristudor Sanda                           .2-=^

  • 3. Cantea luliana - Roxana

  • 4. Buși Sebastian - Nicolae                 f ° A A \ A

  • 5. Moraru Adrian - Flavius

Art.2 Hotărârea Consrnuiui General al Municipiului București nr. 257/2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederiler prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Victor Smighelschi