Hotărârea nr. 65/2021

HOTARAREnr. 65 din 2021-02-26 PENTRU SUSPENDEREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 339/2020 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SECTOR 2, BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE pentru suspendarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Sector 2, București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1162/19.02.2021, raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 2113/04.12.2020 si amendamentul înregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 845/26.02.2021;         ’                     ”

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 03/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 91/26.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Văzând documentația grupului de consilieri generali USR - PLUS înregistrată ia Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului sub nr. 2090/02.12.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 269/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor:

 • - art. 66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) și ale art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șsctt>cT's%suspendă pentru o perioa:a de 12 luni începând cu data intrării în vigoare a^rezântei hotărâri.                     /

Elisabeta nr. 47, sector 5, București, Româfiia;_te|.: +4021 305 55 QQ;-

 • (2) Pe perioada suspendării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020, Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor analiza neconcordanțele cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului la nivel de Unitate Teritorială Reglementată (UTR), în vederea identificării situațiilor neconforme.

 • (3) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Primarul General al Municipiului București și aparatul de specialitate vor comunica public Unitățile Teritoriale Reglementate în care au fost identificate neconcordanțe cu legislația aplicabilă în domeniul urbanismului.

 • (4) La expirarea celor 90 de zile, menționate la alin. (3), Primarul General al Municipiului București și aparatul de specialitate vor organiza dezbateri publice în vederea identificării soluțiilor optime de reglementare urbanistică.

Art.2 (1) Prevederile art. 1 alin. (1) nu se aplică certificatelor de urbanism pentru autorizare emise anterior adoptării prezentei hotărâri și autorizațiilor de construire/desființare aflate în curs de emitere și pentru care au fost deja emise certificate de urbanism în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020.

 • (2) Cererile pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru autorizare depuse anterior momentului intrării în vigoare a prezentei hotărâri și nesoluționate se vor soluționa conform legislației specifice în vigoare.

 • (3) Primarul General al Municipiului București și Primarii sectoarelor Municipiului București au obligația de a comunica Consiliului General al Municipiului București, până luni 01 martie 2021, ora 17:00, lista tuturor cererilor depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție/desființare formulate până la 26 februarie 2021, aflate în curs de soluționare.

 • (4) Pe perioada suspendării Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020, certificatele de urbanism si autorizațiile de construire/desfiintare care vor fi emise de Primarul General al Municipiului București și de Primarii sectoarelor Municipiului București vor respecta prevederile documentațiilor de urbanism anterioare Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 339/2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin - Victor Smighelschi

Nr. 65 ’SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir z


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;