Hotărârea nr. 64/2021

HOTARAREnr. 64 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE CATRE TEATRUL EVREIESC DE STAT, INSTITUTIE PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1102/18.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 782/16.02.2021; ’                                         ’                   ’

Văzând avizul Comisiei cultură, culte si educație civică, reiatii Internationale si relația cu societatea civilă nr. 4/24.02.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 45/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 67/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Teatrului Evreiesc de Stat nr. 92/11.01.2021;

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Teatrul Evreiesc de Stat vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       X \            SECRETAR GENERAL

> AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cosmin - Victor Smighelschi

Georgiana Zamfir


București, 26.02.2021

Nr. 64

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr. ___/^2_9^_202^

TARIFELE practicate de către Teatrul Evreiesc de Stat, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București

DENUMIRE

TARIFE

Bilet Categoria 1

40-60 lei

Bilet Categoria II

40-50 lei

Bilet Categoria III (elevi, studenți, pensionari)

20-30 lei

Acces ONLINE reprezentație

10 lei

Caiet program

10 lei

închiriere sală de spectacole

5.000 lei/ 8 ore

Fotografiere spațiu (interior)

200 lei/ 30 minute

Filmare spațiu (interior)

300 lei/ 30 minute

Tarifele sunt aprobate tn Consiliul Administrativ al Teatrului Evreiesc de Stat din data 29.12.2020 și comunicate cu adresa nr. 92/11.01.2021.

Tarifele diferă funcție de titlul reprezentației.

La valoarea nominală a biletului se adaugă timbrul teatral (5%), timbrul monumentelor istorice (2%) și timbrul pentru Crucea Roșie (1%).


întocmit: Marcela COVLEA, Expert